(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Můžeme začít s dalším bodem, což jsou interpelace na členy vlády.

Pan poslanec Kohlíček se už těší, až vystoupí. Rád mu to umožním, má slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Milí kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych přednesl ústní interpelaci ve věci konkursu na a. s. Železárny Chomutov, a to na zde nepřítomného místopředsedu vlády.

Vážený pane místopředsedo, v uplynulém volebním období jste jistě byl seznámen s problematikou konkursu vyhlášeného na Železárny Chomutov k 3. 10. 2001. K 1. červenci 2002 rozhodl Vrchní soud Praha o zrušení konkursu. Chápu zajisté, že při vyhlášení konkursu mohlo dojít k administrativním pochybením, to ovšem podle mne nezakládá žádnou povinnost konkurs zrušit. Naopak, fakta jsou jasná: předlužení společnosti, výrok auditora vykazuje účetní ztrátu v roce 2000 ve výši 983 mil. Kč, takže výše vlastního jmění by měla být 548 mil. Kč minus. Pokud má podnik být navrácen k úplné likvidaci majitelem zrušením konkursu, pak se musím pozastavit nad kvalifikovaností takového rozhodnutí.

Je mou občanskou povinností, vážený pane místopředsedo vlády, se ptát:

Za prvé. Je politikou této vlády snaha rozjet naše podniky?

Za druhé. Opravdu není možné zabránit likvidaci podniku zároveň s dalšími podniky hutního subholdingu Z-Group?

Za třetí. Je společenským zájmem konkursem očistit pracující podnik, prodat a uspokojit závazky, nebo je v oblasti železářské výroby s vyšší přidanou hodnotou prioritou vlády likvidace našich výrobců?

Za čtvrté. Jaká opatření vláda přijme k tomu, aby domácí průmysl mohl i v hutní druhovýrobě pokrývat alespoň částečně tuzemské požadavky odběratelů? V řadě komodit se již dnes dováží přes 80 % tuzemské spotřeby.

Věřím, vážený pane nepřítomný náměstku, že vaše odpovědi rozptýlí mé chmury týkající se záměrů vlády v hutní druhovýrobě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Stihl jste to excelentně, dvě vteřiny do minusu. Je to slušný výkon.

Ptám se nepřítomného předsedy vlády. Nedá se nic dělat, tato interpelace byla pronesena a budeme se věnovat druhé interpelaci.

Dávám slovo panu poslanci Hrnčířovi, který bude interpelovat pana ministra zemědělství Jaroslava Palase.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, přestože je to sotva jeden den, co jste sklenicí mléka stvrdil převzetí funkce ministra zemědělství od svého předchůdce, obracím se na vás s interpelací ve věci, která je vám zcela určitě známa z titulu vaší předchozí funkce předsedy zemědělského výboru Parlamentu.

Parlament schválil nový zákon o vodovodech a kanalizacích, kde tímto zákonem byl k ochraně odběratele zřízen tzv. technický audit, který vykonávají techničtí auditoři, což jsou podnikající fyzické nebo právnické osoby. Ty samozřejmě musí splňovat zákonem stanovené odborné podmínky.

Ministerstvo zemědělství bylo zákonem zmocněno vést seznam těchto auditorů, a proto vydalo prováděcí vyhlášku, ve které si samo sobě stanovilo, že do tohoto seznamu zapíše pouze 15 jakýchsi vyvolených auditorů. Zbývající žadatele, kteří sice splní zákonem stanovené podmínky, zapíše do seznamu jakýchsi čekatelů. Jsem přesvědčen, že zákon Ministerstvo zemědělství k takovémuto kroku nezmocnil. Ministerstvo zemědělství svévolně omezuje svobodu podnikání v tomto oboru a nezákonnou regulací vytváří živnou půdu pro pletichy a korupce.

Ptám se vás, pane ministře, zda vy jako nový ministr tohoto resortu hodláte tento neutěšený stav změnit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Prosím, aby se slova ujal pan ministr Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si reagovat na interpelaci pana poslance Ing. Pavla Hrnčíře.

Vážený pane poslanče, vaše interpelace ve věci protizákonných ustanovení ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, se týká dvou samostatných ustanovení této vyhlášky účinné současně se zákonem od 1. ledna 2002. Tato interpelace již byla projednána v květnu t. r. předchozí Poslaneckou sněmovnou. Konstatuji, že mé stanovisko v této věci je totožné se stanoviskem mého předchůdce. Vzhledem k tomu, že ne všichni poslanci byli členy předchozí Poslanecké sněmovny, dovoluji si proto toto stanovisko zopakovat, případně upřesnit.

K interpelaci týkající se ustanovení § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 vyhlášky, která stanoví, že vlastník vodovodů nebo kanalizace předá v digitální formě příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové a provozní evidence uvedené v přílohách 1 - 8 vyhlášky, mohu pouze konstatovat, že byla vypracována na základě zmocnění v § 5 odst. 3 - 6 zákona č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, kde odst. 3 zní:

Vybrané údaje z majetkové evidence a z jejich provozní evidence stanovené prováděcím právním předpisem je vlastník vodovodů nebo kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu, a to každoročně vždy do 31. ledna za předcházející rok.

Odst. 6 zní: Rozsah a způsob vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací stanoví prováděcí právní předpis.

Zvolení digitální formy vyplynulo mj. z povinnosti Ministerstva zemědělství podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, vést ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích. Digitální podoba této evidence umožní snazší orientaci a způsob jejího vedení. Mimoto může takovéto vedení evidence jako zdroje údajů o provozu vodovodů a kanalizací významně přispět např. k rychlé orientaci Ministerstva zemědělství při řešení případných krizových situací, což znamená výraznou časovou úsporu a tím i zkrácení času potřebného k reakci ministerstva.

Druhým interpelovaným ustanovením je § 36 odst. 5 vyhlášky, který stanovuje, že do seznamu technických auditorů se zapíše nejvýše 15 auditorů, jak jste zde řekl.

Musím konstatovat, že vnímám určité omezení týkající se stanovení jejich počtu. Je diskutabilní, zda toto ustanovení povede k pletichám, jak říkáte.

Musím konstatovat, že termín podání žádosti o zařazení byl podle vyhlášky do 1. 3. 2002. Bylo přijato 29 žádostí o zařazení do seznamu technických auditorů, a jak bylo avizováno v květnu t. r., probíhá v současné době podrobné posuzování předložených žádostí. Z předběžného posouzení vyplývá, že skutečně dojde ke snížení počtu žadatelů, kteří splní všechny podmínky pro zařazení do seznamu auditorů. Původní odhad více než poloviny vyřazených žádostí se ukazuje jako reálný.

Mohu tedy znovu potvrdit, že v dané chvíli k žádnému omezení nedochází.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP