(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, čas vyžádaný na přestávku skončil, takže vás všechny srdečně zvu k pokračování naší schůze. Budeme se věnovat projednávání bodu

 

2.
Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

 

Já se pokusím pomocí gongu přivolat i ty, kteří jsou v tuto chvíli mimo jednací sál a kteří se zcela určitě chtějí projednávání tohoto bodu účastnit.

Dámy a pánové, ještě než dám slovo předsedovi volební komise Pavlu Hojdovi, prosím, aby vystoupil místopředseda sněmovny pan poslanec Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych - i když velmi nerad - trochu zkomplikoval dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Není to se zlým úmyslem.

Na začátku tohoto volebního období bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna se bude více než kdy předtím řídit principem poměrného zastoupení. Při vyjednávání o stálých delegacích Poslanecké sněmovny však k takovému rozhodnutí nedošlo, a to ze dvou důvodů.

Stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací je celkem osm - když počítáme Konvent EU. Podle principu poměrného zastoupení by v osmi stálých delegacích měli mít umístění na postu vedoucího delegace zástupci klubu KSČM ve dvou delegacích. Byl jsem při vyjednávání velmi vstřícný. Při projednávání na druhé schůzi sněmovny jsem navrhl, že klub KSČM nebude ani kandidovat své zástupce do dvou delegací, a to do delegace Parlamentního shromáždění NATO a Západoevropské unie, s tím, že požadavek klubu KSČM vůči ostatním politickým klubům je dán tím, že chceme posílit svoji pozici ve stálé delegaci OBSE a ve Středoevropské iniciativě. Tento požadavek nebyl akceptován.

Stejně tak Poslanecká sněmovna neakceptovala jiný požadavek, který také vyplývá z principu poměrného zastoupení. Neakceptovala požadavek Senátu Parlamentu České republiky, aby senátoři za ty politické strany, kterým by podle politických dohod náleželo vedení takové delegace, vedli tyto parlamentní delegace. Česká republika je parlamentní demokracií a Parlament je sestaven ze dvou komor Parlamentu. Ani tento požadavek druhé komory našeho Parlamentu nebyl akceptován.

Jsem tedy přesvědčen, že princip poměrného zastoupení, který je obecně v meziparlamentních institucích a zejména v parlamentních institucích Rady Evropy a Evropské unie výslovně požadován, nebude naplněn. Proto navrhuji, aby dnešního dne byly konstituovány pouze parlamentní delegace, které je nezbytné konstituovat pro jejich jednání v září. Týká se to stálé delegace Parlamentu České republiky v Radě Evropy, tj. Parlamentní shromáždění Rady Evropy, stálé delegace českého Parlamentu v Evropském parlamentu, stálé delegace OBSE a stálé delegace v meziparlamentní unii. Konvent, pokud o něm nebudeme dále rozhodovat, je obsazen a kolega Zahradil je nominován na Konvent Evropské unie.

Navrhuji tedy, aby na dnešní schůzi nebyla konstituována stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady NATO a stálá delegace do Parlamentního shromáždění Západoevropské unie, a nakonec ani stálá delegace Středoevropské iniciativy. O těchto třech delegacích bychom - protože neohrožujeme jejich jednání - rozhodovali na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že takový postup je nejen legitimní, ale i politicky správný.

Podotýkám, že jsem byl osloven zástupci evropské levice v Západoevropské unii a v Parlamentním shromáždění NATO, že je chybou, že jsme nikoho nekandidovali do těchto institucí, a že pokud nebudeme v těchto institucích zastoupeni, se to stane předmětem jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Rád bych, aby kvůli unáhlenému rozhodnutí naší Poslanecké sněmovny se tato věc neřešila vně České republiky, ale uvnitř.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji místopředsedovi sněmovny panu Vojtěchu Filipovi, ale protože jsem v podstatě ještě neotevřel tento bod, činím to v tuto chvíli, a přestože vnímám přihlášky pana poslance Šuláka a Urbana, byl bych rád, kdyby mi tito dva pánové umožnili, abych pozval k řečništi předsedu volební komise, a teprve potom abych otevřel rozpravu. Pokud ovšem především pan předseda poslaneckého klubu Urban s tím bude souhlasit. (Poslanec Urban dává najevo souhlas.) Souhlasí, takže děkuji za pochopení.

Prosím tedy pana poslance Hojdu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, volební komise projednala a předložila bod "volby stálých delegací do meziparlamentních organizací" již na minulou schůzi. Úvodem chci připomenout, že podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 20 z 2. 7. 1996 se členové delegace volí většinovým způsobem a tyto delegace mají postavení komisí Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP