(18.25 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas, který si volební komise vyžádala na přestávku, vypršel, takže se chci zeptat, zdali má někdo povědomost o tom, zda jednání volební komise skončilo. - Požaduje ještě pět minut.

V tuto chvíli vám mohu oznámit, že budeme pokračovat v 18.35 hodin. Máte ještě osm minut času. Věřím, že jednání volební komise se zúročí ve svižném projednání tohoto bodu.

 

(Jednání pokračovalo v 18.33 hodin.)

 

Prosím, abyste se posadili. Mám pro vás dobrou zprávu: volební komise své jednání ukončila. Pan předseda volební komise Hojda je připraven nás seznámit se závěry jednání volební komise.

Předpokládám, že nikdo z vás příliš nestojí o to, abych ho žádal jmenovitě.

Je 18.35 a slova se ujme předseda volební komise pan poslanec Hojda. Ostatní prosím, aby dávali pozor, protože situace, do které jsme se dostali, není úplně jednoduchá.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, volební komise na svém jednání posoudila vzniklou situaci a navrhuje následující řešení. Za prvé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby první hlasování o členu stálé delegace panu poslanci Petru Lachnitovi bylo revokováno a aby se o stálé delegaci Parlamentního shromáždění Rady Evropy hlasovalo následovně, a to tak, jak předkládaly kluby a jak bylo upřesněno a dopřesněno.

Za členy této stálé delegace byli navrženi: Lachnit Petr, Melčák Miloš, Ouzký Miroslav, Ransdorf Miloslav, Lobkowicz Jaroslav. Dále za náhradníky byli navrženi Čurdová Anna, Rafaj Petr, Cabrnoch Milan, Karásek Svatopluk a Maštálka Jiří a jako další byli navrhováni za členy Němcová Miroslava a Vykydal Ivo.

Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně, aby jedním hlasováním nejprve revokovala usnesení o zvolení poslance Lachnita Petra za člena této delegace, dalším hlasováním aby rozhodla o zvolení navrhovaných členů tak, jak byli navrženi z jednotlivých klubů, těch pět, co jsem četl. Já bych je ještě potom před hlasováním znovu přečetl. V případě, že budou zvoleni, hlasovalo by se dalším hlasováním o náhradnících, opět tak, jak byli navrženi z jednotlivých klubů. Toto je usnesení volební komise.

Jakmile bychom se vypořádali s tímto bodem, řekl bych postup u dalších navrhovaných voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dívám se po předsedech poslaneckých klubů, zdá se mi, že s tím je souhlas.

 

V hlasování, které má pořadové číslo 17, rozhodneme o revokaci našeho hlasování o panu poslanci Petru Lachnitovi.

Kdo souhlasí s revokací, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka v hlasování pořadové číslo 17. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Pro revokaci se vyslovilo 185 poslanců, proti byl jeden. Takže jsme v bodě nula.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom jedním hlasováním hlasovali o navrhovaných členech této stálé delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jednalo by se o následující členy: Lachnita Petra, Melčáka Miloše, Ouzkého Miroslava, Ransdorfa Miloslava a Lobkowicze Jaroslava.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18 skončilo. Výsledek je, že pro bylo 192 poslanců, proti byl jediný. Těchto pět kandidátů se stalo členy v tuto chvíli.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní by se hlasovalo tak, jak bylo rozhodnuto a navrženo volební komisí o náhradnících, a o náhradnících tak, jak byli předloženi poslaneckými kluby. Opět přečtu jména: Čurdová Anna, Rafaj Petr, Cabrnoch Milan, Karásek Svatopluk a Maštálka Jiří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS panu Vlastimilu Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, takto to hlasování nemůže proběhnout, protože je šest kandidátů na pět míst náhradníků. Jinými slovy, ten šestý je náhradník náhradníka. To vzniklo nominacemi jednotlivých klubů. Teď musí probíhat hlasování po jednotlivých šesti jménech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o vyjádření předsedy volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: V komisi jsme to projednávali. V komisi bylo dohodnuto, že budou předneseni náhradníci tak, jak byli předloženi jmenovitě. Je pravda, že v návrhu bylo původně ještě další jméno navíc. Jednalo se o Vykydala Iva. Volební komise přednesla návrh. Je na sněmovně, zdali v případě protestu budeme hlasovat o každém zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Ivo Vykydal se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Pane předsedající, dámy a pánové, v tuto chvíli se vzdávám své kandidatury na místo náhradníka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ivo Vykydalovi. Zjednodušil nám tím poněkud situaci, ale ne úplně.

 

Poslanec Pavel Hojda: Návrh od poslaneckého klubu ODS byl hlasovat po jednom. Já bych prosil, aby se o tom hlasovalo ve sněmovně, protože návrh komise byl jiný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Vidím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP