(15.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

V § 1 vládního návrhu zákona body a až f, jak jsou stanoveny jednotlivé termíny, všechny se posunují o 21 dnů. V § 3 vládního návrhu zákona se termín deset dnů zkracuje na pět dnů, to znamená o pět dnů. To je podstata pozměňovacího návrhu klubu ODS. Pokud s tímto vysvětlením předkladatel návrhu souhlasí - souhlasí - myslím, že můžete dát, pane předsedající, hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumíme, že se jedná o komplexní pozměňovací návrh. Rozhodneme o něm v hlasování, které jsem zahájil a má pořadové číslo 13.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13 skončilo výsledkem pro 54, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radko Martínek: Pokud nebyl tento návrh přijat, pak můžeme hlasovat o vládním návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Přečtu formuli: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev v obcích konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002, podle sněmovního tisku 22."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 171 bylo pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Grossovi i panu poslanci Martínkovi.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu nově schváleného pořadu schůze a to je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
/sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání

 

Prosím, aby se ke stolku zpravodajů posadil pan ministr Sobotka a pan předseda rozpočtového výboru Kalousek.

Otevírám podrobnou rozpravu. Mám v této chvíli dvě přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Michal Doktor, kterého prosím, aby se slova ujal okamžitě. Připraví se pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Předstupuji před Poslaneckou sněmovnu s návrhem doprovodného usnesení, které jsem avizoval. Text doprovodného usnesení a jeho přednesení na této půdě není motivován ničím jiným než pokusem o nastolení korektní a věcné atmosféry, v níž bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky věcně jednat o návrhu státního rozpočtu na rok 2003. Proto abstrahuji jakýkoli politický obsah tohoto návrhu doprovodného usnesení. Týká se výlučně technických záležitostí. Na jedné straně bilance či skutečnosti příjmové stránky státního rozpočtu k červenci letošního roku a určité predikce odhadované skutečnosti k 31. 12. letošního roku, jak příjmové, tak výdajové strany, abychom dokázali kvalifikovaně zhodnotit rizika, která spočívají bezpochyby minimálně v tom, že nejenže nebudou naplněny příjmy státního rozpočtu, ale ona souvislost s místními rozpočty, rozpočty obcí a krajů je nepochybná a všem zřetelná.

Proto mi dovolte, abych navrhl doprovodné usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra financí České republiky, aby nejpozději do 30. září 2002 předložil rozpočtovému výboru zprávu o plnění příjmů státního rozpočtu za rok 2002, a to dle skutečnosti k 31. červenci 2002, a prognózu očekávatelné skutečnosti příjmů i výdajů státního rozpočtu na rok 2002 aktualizovaných o vliv povodní z nedávné doby."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Prosím, aby písemný návrh předal panu poslanci Kalouskovi. S dalším návrhem předstoupí před sněmovnu pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, slíbil jsem, že v podrobné rozpravě řeknu přesný text svého pozměňovacího návrhu. Jen říkám nejen jako poslanec, ale i starosta z praxe, že si myslím, že je moudré ho přijmout. Jedná se o vliv občanských iniciativ na stavební řízení v mimořádných situacích.

Navrhuji, aby stávající znění vládního návrhu zákona se označilo jako část jedna, za ni se vložila druhá část dvě - změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon by se změnil takto:

Za prvé: V § 70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou 35a), 35b) a 35c) zní:

(4) Na správní řízení vyvolaná mimořádnou událostí - 35a) - záchrannými pracemi nebo likvidačními pracemi se ustanovení odstavců 2 a 3 nevztahují. Poznámka pod čarou 35a): § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Další poznámka - 35 b): § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Další poznámka - 35 c): § 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Za druhé: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

To je můj pozměňovací návrh. Na závěr malé konstatování. Právě sledujete starostu městské části Praha 7, který ví, o čem mluví, který ví, proč vám to navrhuje. Doufám, že tento pozměňovací návrh podpoříte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Omezím se na konstatování, že je v Poslanecké sněmovně dáno, že v rámci projednávání zákona i novely zákona o státním rozpočtu nebude projednáván žádný jiný zákon. Důvod je prostý: Zákon o státním rozpočtu projednává pouze Poslanecká sněmovna. V případě, že by k tomuto zákonu byla přidána část II, zákon o státním rozpočtu musí projednávat i Senát. Dostáváme se do situace, která není možná. Rozumím vašim úmyslům. Pokuste se v rámci dalších dvou norem najít způsob, jak tuto část k tomu přidat. Domnívám se ale, že při projednávání novely zákona o státním rozpočtu to prostě možné není.

Byl jste druhým a posledním, kdo by přihlášen do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra financí Bohuslava Sobotky, zda chce vystoupit. Je tomu tak, takže má slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych se nejdříve vyjádřit k návrhům, které zde zazněly v podrobné rozpravě.

Pokud jde o návrh pana poslance Doktora, musím říci, že v žádném případě se nebráníme tomu, aby Poslanecká sněmovna, popř. její specializovaný orgán, kterým je rozpočtový výbor, dostávaly informace o tom, jakým způsobem probíhají práce na přípravě rozpočtu na příští rok, včetně informace o tom, jakým způsobem budou predikovány příjmy státního rozpočtu v letošním roce, popřípadě v roce následujícím.

Pokud jde o druhý návrh, který zde zazněl, skutečně podle mého názoru je návrhem, který je v souvislosti s projednáváním tohoto návrhu zákona nehlasovatelný.

Pokud jde o proběhlou rozpravu, poznamenal jsem si zejména poznámku, která se týkala položky 1,150 miliardy, která byla vytvořena na základě usnesení vlády se souhlasem rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP