(15.50 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Myslím si, že lze samozřejmě uvažovat o určité úpravě právních předpisů, které se týkají stavebního řízení, nicméně jsem přesvědčen, že k těmto věcem je nutné přistoupit na základě seriózní analýzy, a pokud bude třeba, abychom v rámci řešení popovodňové situace přistoupili k takovýmto návrhům, tak vláda by s nimi přišla tak, aby byly projednány na plénu Poslanecké sněmovny, které se předpokládá 12. září, tedy se domnívám, že za náležité diskuse, a za stavu legislativní nouze, kdy tento návrh nemůže být projednán ve výborech, není vhodné o tento návrh rozšiřovat vlastně monotematickou novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Tedy nedoporučuji přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Němcovi. Teď bych poprosil pana zpravodaje poslance Tomáše Kvapila, aby se ujal svých zpravodajských povinností. Pro pořádek, protože si vzpomínám, že pan poslanec Dub navrhoval, že ta jeho část, kterou chce vložit do zákona, by měla pořadové číslo II: pokud by byl přijat jeho návrh, potom by stávající článek II musel být označen jako čl. III. To jenom pro pořádek, aby nevznikly nějaké technické problémy.

Slovo má pan zpravodaj Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, byl jsem ještě upozorněn, že v případě přijetí toho pozměňovacího návrhu, který přednesl pan poslanec Dub, by bylo potřeba změnit samozřejmě i název celého zákona.

Nicméně v podrobné rozpravě zazněl jeden pozměňovací návrh, přednesl ho pan kolega Dub. Domnívám se, že nebrání nic tomu, abychom o tomto návrhu hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, souhlasíte-li s tím, že dám hlasovat v tuto chvíli o pozměňujícím návrhu pana poslance Duba - je tomu tak - takže tak neprodleně učiním. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo...

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Ještě mám právo na vyjádření se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, prosím. Přerušuji hlasování, nebo ukončuji, prohlašuji za zmatečné, jakkoli chcete.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Takže zpravodaj silně nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Vyjádření pana ministra jsme slyšeli před chvílí.

 

Čili zahajuji hlasování, které má v tuto chvíli pořadové číslo 19. Táži se, kdo je pro doplňující, pozměňující návrh pana poslance Duba. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 19 skončilo s výsledkem pro 53, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Čili, souhlasí-li pan zpravodaj, přečtu návrh na usnesení, protože jsme vyčerpali všechny návrhy, které v podrobné rozpravě zazněly. Čili usnesení, které bude předloženo k hlasování zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 23."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20 skončilo výsledkem pro 161, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru Němcovi a zpravodaji panu poslanci Kvapilovi. Můžeme přistoupit k poslednímu bodu naší schůze, kterým je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení
návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání

 

V tuto chvíli, protože proběhla obecná rozprava, mohu zahájit k tomuto bodu rozpravu podrobnou. Písemné přihlášky nemám. Takže podrobnou rozpravu končím a prosím, aby se slovo ujal - chce-li - pan ministr Bohuslav Sobotka. Prosím, ne. Pan zpravodaj se ujme svých povinností, nicméně také nemá zřejmě, protože rozprava neproběhla, není co dodat. Přesto ho prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, je předložen jeden jediný pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh rozpočtového výboru týkající se účinnosti tohoto zákona: aby jeho účinnost pominula dnem nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili, dámy a pánové, prvně budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu, který tady zopakoval předseda rozpočtového výboru pan poslanec Kalousek. Nicméně o slovo se hlásí předseda klubu ODS pan Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Já jsem akceptoval nepředložení toho modifikovaného harmonogramu, nicméně protože to je harmonogram, který budeme schvalovat na příští schůzi, a to, zda bude modifikován, či nikoliv, má významný vliv na názor některých poslanců na to, že je možné upravit termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu, já bych poprosil pana ministra, aby zaujal stanovisko k tomu, jestli považuje za možné, aby při odložení začátku projednávání rozpočtu o jeden měsíc byl akceptován můj návrh na zrychlené projednávání tak, aby projednávání státního rozpočtu skončilo v týdnu po 2. 12., a nikoli 16. 12., tak jak je v tom orientačním harmonogramu uvedeno. Tenhle rozdíl ovlivní hlasování některých poslanců a já se domnívám, že by to přispělo ke konsensuálnímu přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji a prosím pana ministra, který byl vyvolán, aby se k tomu vyjádřil.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, já se domnívám, že z pohledu vlády, popř. z pohledu Ministerstva financí nelze mít námitky vůči tomu, pokud se sněmovna dobrovolně rozhodne, že zkrátí lhůtu pro projednávání návrhu státního rozpočtu ve výborech, aby se tak stalo, čili to je v tuto chvíli moje stanovisko a je na Poslanecké sněmovně, aby zvážila případné sladění tohoto svého usnesení s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který tady ocitoval předseda rozpočtového výboru Kalousek.

 

Dám hlasovat o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 21, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 21 skončilo. Výsledek: pro 154, proti 2.

 

Nyní můžeme dát hlasovat o celku. Já přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podle sněmovního tisku 25, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování s pořadovým číslem 22 skončilo výsledkem pro 152, proti 3. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu poslanci Kalouskovi, panu ministru Sobotkovi.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali pořad dnešní schůze. Chci vám připomenout, že předseda Poslanecké sněmovny byl organizačním výborem požádán, vyzván, aby svolal další schůzi na čtvrtek 12. 9. na 10 hodin s tím, že protože se nacházíme ve stavu legislativní nouze, počítejte s tím, že předseda sněmovny nařídí jednotlivým výborům nepřekročitelnou lhůtu pro projednání jednotlivých návrhů zákonů tak, jak přijdou z vlády.

Děkuji vám za účast. Přeji vám šťastný návrat domů a na shledanou.

 

(Schůze ukončena v 16.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP