(14.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Otevírám obecnou rozpravu k bodu 3 schváleného pořadu schůze. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, dovolte mi několik slov, která bych chtěl uvést k návrhu tohoto zákona a také k důvodům, které vedly zemědělský výbor k tomu, že tento návrh zákona podpořil.

Říká se "kdo rychle dává, dvakrát dává". Zde je potřeba ocenit snahu Ministerstva zemědělství ze svých vlastních rezerv vyčlenit některé prostředky na krytí škod způsobených povodněmi. To znamená z vlastních prostředků přispět zemědělcům, kteří doplatili na tuto živelní pohromu. Jenom pro vaši orientaci vás seznámím s některými čísly, v jaké výši se tyto škody pohybují.

Škody na polních kulturách byly specifikovány na 1 529 575 033 Kč (?), škody na hospodářských zvířatech bez ryb na 8 035 tisíc Kč, s odborným odhadem škod na rybách a podzimními odlovy je to o 180 až 200 milionů více, škody na krmivech a stelivech jsou ve výši 66 835 tisíc, škody na zásobách v lesním hospodářství 26 644 tisíc, škody na stavbách 339 103 tisíc, škody na mechanizačních prostředcích 76 107 tisíc, škody na lesích 73 537 tisíc a škody v potravinářském průmyslu jsou na zásobách 485 551 tisíc, na stavbách 162 460 tisíc a na technice 388 185 tisíc. Tedy škody celkem bez ryb jsou odhadovány zhruba na 3 miliardy 156 milionů 37 tisíc.

Škody na rybách samozřejmě ještě odhadnuty nejsou, protože začínají teprve nabíhat výlovy a až po ukončení výlovů bude známo, v jaké výši se tyto škody pohybují.

Chtěl bych také konstatovat, že toto jsou škody, které jsou vyčíslené na momentálně zjištěných škodách, ale budou následovat ještě další škody - škody vzniklé z toho, že nebude možno včas pole založit a dodržet řádné agrotechnické lhůty, nebude možné např. dodržet dodávky některým firmám, to znamená, že ty firmy budou muset kupovat zboží ze zahraničí. Pro příklad uvedu zelí na Litoměřicku, které se nepodaří sklidit. To znamená, že firmy budou muset dovážet toto zboží ze zahraničí a že se na náš trh dostanou další firmy, které tento trh obsadí, takže ty škody budou následné i do dalších let. To znamená, že v těchto skutečně zjištěných škodách nejsou škody, které budou následovat, o které budou v podstatě ochuzeny zemědělské podniky.

Takže já bych chtěl požádat o vstřícnost při projednávání jak tohoto zákona, tak i rozpočtu Pozemkového fondu, protože rozpočet Pozemkového fondu nelze měnit bez toho, že bychom změnili současně i zákon, který přesně specifikuje, na které výdaje můžou být prostředky Pozemkového fondu použity. Chci požádat o podporu tohoto návrhu zákona a o to, aby v případě schválení rozpočtu Pozemkového fondu bylo pamatováno na to, že zemědělci budou potřebovat nejenom tyto prostředky z Pozemkového fondu, ale i další prostředky při schvalování státního rozpočtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pan kolega Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu, co řekl kolega Grůza, bych ještě rád doplnil, že škody, které vznikly, nejsou jenom škody primární, nýbrž je mnoho škod sekundárních. To, že zemědělec, který má příjmy jenom jednou ročně, to znamená v době žní, o tyto příjmy přijde, znamená, že nebude mít na osiva, nebude mít na naftu, nebude mít vůbec na započetí nového hospodářského roku.

Zemědělství je podle mě jedna z nejdůležitějších činností lidských vůbec, jelikož bez zemědělství bychom nemohli jíst. Člověk bez jídla vydrží maximálně 30 dní, víc ne, to si musíme uvědomit! Pokud nebudeme pěstovat, dojdeme k tomu, že budeme muset veškeré potraviny dovážet. A myslím, že to nikdo nechce. Zemědělci potřebují peníze teď na podzim, potřebují je k tomu, aby příští rok mohli sklízet. Bohužel naše banky se většinou k zemědělství stavějí velice negativně. Pro banky je zemědělství rizikové podnikání, podnikání, kde banka nemá jistotu, že se jí to vrátí. Proto se stavím za to, abychom tento návrh schválili. Byl bych pro to, aby se ještě více dělalo pro zemědělství.

Rád bych ještě podotkl, že jsem částečně ve střetu zájmů, protože též dělám v zemědělství, i když jsem letos nebyl tolik postižen.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan kolega Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Kolegyně a kolegové, páni ministři, protože považuji některá ustanovení v návrhu za nadbytečná, dovoluji si navrhnout vypuštění z předlohy sněmovního tisku č. 41 následující části:

Za prvé. V článku I bod 1 vypustit nově navrhovaný odstavec 11.

Za druhé. V článku I vypustit celý bod 4.

Upozorňuji, že tyto mé návrhy nemají vliv na celkový charakter předloženého návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Všichni jste dostali na stůl tisk usnesení zemědělského výboru, jehož součástí jsou legislativně technické úpravy. Myslím si, že vám jsou dostatečně prezentovány a že nebude potřeba je předčítat. Chtěl jsem to pouze sdělit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsou písemně, má to charakter sněmovního tisku, není potřeba je přednášet. Jednoznačně. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Dříve než přikročíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dávám prostor k závěrečnému slovu panu ministrovi. Nechce využít. Pan zpravodaj? Také ne. Takže prosím pana zpravodaje, aby přistoupil k řečništi a seznámil nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Jako o prvním bychom nechali hlasovat o usnesení zemědělského výboru. (Předsedající: Jako celku?) O legislativně technických úpravách. Poté bych nechal hlasovat o návrzích kolegy Papeže, nejdříve o vypuštění z článku I z § 2 odstavce 11, následně o vypuštění z článku I bodu 4, tak jak navrhl kolega Papež.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já myslím, že to je srozumitelná procedura, není potřeba ji schvalovat hlasováním. Přikročíme proto k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak je navrhl schválit zemědělský výbor. Myslím, že není třeba žádat stanoviska, poskytl jsem dostatečně dlouhou dobu na to, aby všichni, kdo chtějí hlasovat, se hlasování mohli účastnit.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 28. Kdo je pro tyto legislativně technické úpravy? Kdo je proti?

Z přítomných 196 pro návrh 178, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP