(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh projednal ústavně právní výbor. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 28 skončilo. Pro se vyslovilo 160 poslanců, nikdo nebyl proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Dále hlasováním rozhodneme o návrhu pana poslance Koudelky na zkrácení projednávání tohoto tisku ve výboru. Návrh zní - zkrátit lhůtu o 30 dnů.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti. Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 29 skončilo. Pro bylo 134 poslanců, proti 17. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že jsme ukončili projednávání bodu číslo 5 schváleného pořadu schůze, takže můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru
určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
/sněmovní tisk 66/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Připomínám, že prvé čtení by mělo být podle § 90 odst. 2 našeho zákona o jednacím řádu, tedy že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh odůvodnil ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský. Ostatní prosím o klid.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na svém zasedání dne 26. listopadu 2001 se vláda České republiky zabývala přístupem České republiky k Úmluvě o založení evropské společnosti pro financování železničních vozů. Tato společnost se jmenuje EUROFIMA. Zabývala se také jejím dodatkovým protokolem a usnesením následně vláda schválila poskytnutí státní záruky na zajištění úvěru pro financování nákupu železničních vozů prostřednictvím této společnosti.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 73 opravňuje s účinností od 1. ledna 2001 Českou republiku poskytovat státní záruky jen na základě zvláštního zákona. Proto předkládám vládní návrh na vydání zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru pro financování nákupu železničních vozů pro akciovou společnost České dráhy prostřednictvím společnosti EUROFIMA.

Státní záruka se poskytne na jistinu úvěru ve výši 15 mil. eur a úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný do 31. prosince 2013. Získané prostředky použijí České dráhy na pořízení sedmi osobních vozů první třídy a čtyř osobních vozů druhé třídy s tlakotěsnou skříní pro rychlost 200 km/hod. určených pro vlaky kategorie Intercity a Eurocity.

Na dotaz z pléna odpovídám předem, že tento úvěr bude splácet nová akciová společnost v příštím roce.

Mimořádná valná hromada společnosti EUROFIMA dne 13. září 2002 v Bělehradě schválila přijetí Českých drah jako svého akcionáře s podílem ve výši 0,5 % základního kapitálu společnosti.

Vláda navrhuje s ohledem na charakter zákona v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek. Ale ještě předtím mám pro pana ministra a pro další špatnou zprávu, protože zde mám podpisové archy poslaneckého klubu ODS. Podpisový arch obsahuje 52 podpisů, takže ve smyslu a v souladu s jednacím řádem nelze použít § 90 odst. 2.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako zpravodaj k tisku 66, což je zmíněný vládní návrh o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru na financování nákupu železničních vozů poskytnutého společností EUROFIMA, pouze zrekapituloval, že tímto zákonem Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru společnosti EUROFIMA, která poskytne na základě smlouvy o úvěru akciové společnosti České dráhy úvěr na financování nákupu celkem jedenácti osobních železničních vozů. Tato státní záruka podle zmíněného odstavce 1 zákona se poskytne jak na jistinu úvěru ve výši 15 mil. eur, tak na úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 31. prosince 2013. A dále smlouvu o poskytnutí státní záruky na základě zmocnění tohoto zákona sjednává jménem České republiky ministr financí. Tolik rekapitulace.

Při prostudování návrhu tohoto zákona a jeho důvodové zprávy jsem si povšiml několika z mého pohledu nedostatků, a to jednak, že není zmíněna výše poplatků akciové společnosti České dráhy pro státní rozpočet za poskytnutí této státní záruky, protože podle mého názoru praxe musí být taková, že za poskytování státní záruky Českou republikou musí příslušná organizace, která tuto státní záruku obdrží, zaplatit nějaký odpovídající poplatek. O tomto není v materiálu ani v důvodové zprávě nic zmíněno.

Dále se v tomto návrhu zákona a jeho důvodové zprávě dozvíme, že České dráhy budou i přes státní záruku ručit za případnou propadlou státní záruku vůči společnosti EUROFIMA zmíněnými nakoupenými jedenácti osobními vozy. To se mi zdá být docela neobvyklé, protože potom Česká republika poskytuje de facto dvojí záruku, a to jednak ručením České republiky a zároveň ručením i nakoupenými železničními vozy. Potom pro mne vyvstává otázka, která je opět standardní při projednávání státních záruk, kdy proti státní záruce je ručeno právě nabytým majetkem, což v tomto případě není možné, neboť se bude ručit železničními vagony vůči společnosti EUROFIMA.

Takže toto jsou věcné problémy, které jsem v tomto zákoně našel, a doufám, že pan ministr je vysvětlí.

A za další, při této příležitosti jsem zjistil, že podle § 90 odst. 2, který mluví o zkráceném projednávání a souhlasu v prvním čtení, kde je stanoveno, že v případě, že důvodem zákona je provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu také český překlad úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny. Obávám se, že v tomto případě měla být k tomuto návrhu zákona přiložena i zmíněná smlouva o našem přistoupení ke společnosti EUROFIMA, což zde postrádám, a považuji to za velmi důležité. A proto také moje věcné poznámky k některým nedostatkům, které jsem zjistil, protože nemám teď smlouvu před sebou a nemohu porovnat, že všechny závazky, které tento zákon na nás klade, jsou v souladu nebo vynucovány právě touto smlouvou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP