(15.10 hodin)
(pokračuje Páralová)

Proto dávám návrh na zamítnutí právě projednávaného zákona. V případě, že nebude přijat, pak se pokusím alespoň zabránit bezprávnímu stavu, podobnému, jako nastal po přijetí zákoníku práce. Dávám návrh na přerušení projednávaného návrhu zákona do doby, kdy vláda předloží Poslanecké sněmovně nařízení, které je požadováno v § 2 odstavec 3 navrhované normy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové za její příspěvek do obecné rozpravy. Zaregistrovala jsem přihlášku pana poslance Pavla Hrnčíře, kterému nyní uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážená vládo, paní poslankyně a páni poslanci, vláda nám předkládá návrh poměrně speciálního zákona, který má řešit požadavky legislativy Evropského společenství a zavést opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci speciálně na staveništích. Jak tento záměr řeší? Vcelku jednoduše a prostě. Zanáší do procesu výstavby zcela nový subjekt, zcela nový prvek - koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích. Ten jako bájný blanický rytíř sestupuje, najednou vyřeší všechny problémy s bezpečností práce na stavbách. To zcela určitě ale nebude pravda.

Funkce koordinátora je zcela nová funkce, zcela určitě mírně rozporuplná. Je pro investora-stavebníka povinná. Tuto funkci si samozřejmě stavebník sám zaplatí. A máme zde - světe, div se - novou nákladovou položku, která opět prodraží soukromé, ale i veřejné investice v našich městech a obcích. A přitom koordinátor nemá žádné pravomoci. Je to takový ombudsman na stavbě. Kontroluje, koordinuje, konzultuje, přihlíží a eventuálně žaluje. Jadrní stavbaři zcela určitě vymyslí správnou přezdívku pro tohoto chudáka na stavbě.

Tolik moje věcná připomínka k tomuto návrhu zákona o koordinátorovi, neboť souhlasím s tím, že první část názvu tohoto zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci není v zákoně vůbec řešena. Obsahuje pouze zmocnění vlády vydat nařízení v této oblasti.

Nyní k formální připomínce. Ve svém odůvodnění vláda vůbec nezastírá, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví již nyní upravují stávající zákony. Byly zde řečeny. Je to mimo jiné stavební zákon, zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a také vydaná vládní nařízení. A tak místo toho, abychom vylepšili stávající zákony, zákonné kodexy, vytváříme přehršli nových a nových speciálních zákonů, že už jejich název je téměř tak dlouhý jako text vlastního zákona. Tento návrh má pouze 16 paragrafů, zavádí vlastní terminologii a bůh suď, jak v praxi navazuje na související stavební řád, přestože aktivně zasahuje do procesu přípravy a realizace staveb.

Je to, dámy a pánové, myslím typický příklad úzkého resortního přístupu k legislativnímu procesu. Mě mrzí, že ani vláda, ani legislativní rada neučiní takovémuto jednání přítrž.

Návrh přispívá k dalšímu zaplevelování našeho právního řádu, k znepřehledňování, prolínání kompetencí a ve svém důsledku zdražování investic, aniž by bylo dosaženo cíle zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jsem přesvědčen, dámy a pánové, že bezpečnost při práci zkvalitňovat musíme. Dokonce nemusíme čekat ani na Evropskou unii. Ale takto zmateně rozhodně ne. Podněty v této oblasti by rozhodně měly být řešeny a včleněny prosazováním do stávajících legislativních zákonů. Pokud máme mít legislativní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, nechť je tento proces vložen do připravovaného stavebního zákona.

Dámy a pánové, proto předkládám podmíněný návrh. Pokud nebudou přijaty předcházející návrhy na zamítnutí, vrácení k dopracování, aby bylo hlasováno o návrhu na odročení projednávání této předlohy do doby předložení nového stavebního zákona, kam tato problematika podle tohoto zcela určitě a jasně patří.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Vidím přihlášku z místa pana poslance Eduarda Vávry. Prosím, aby se nyní ujal slova v obecné rozpravě.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Paní předsedající, vážené dámy a pánové, k samotnému zákonu - protože už toho bylo řečeno dost - nemám žádných připomínek kromě těch, které řekli moji kolegové. Rád bych se zeptal pana ministra jako předkladatele, jakým způsobem bude řešena situace, kdy koordinátor nějakým způsobem rozhodne na stavbě tak, že přeruší práce některé stavební firmě, která tím dojde k nějaké finanční a hmotné újmě. Ptám se, jestli koordinátor potom bude sankcionován nebo kdo za něho tuto věc vyřeší, protože bude akreditován na ministerstvu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také vám, pane poslanče. Bezpochyby bude mít pan ministr, pokud dotaz shledá vhodným, příležitost zodpovědět váš dotaz.

Nyní se ptám, protože nemám jinou písemnou přihlášku do obecné rozpravy, zda se ještě někdo hlásí nyní z místa. Nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Ptám se, zda se chce v závěrečném slovu vyjádřit pan ministr Škromach. Nechce. Tudíž poprosím pana Miroslava Krajíčka, zpravodaje k tomuto bodu, aby shrnul obecnou rozpravu a řekl nám, o čem budeme dále hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. V obecné rozpravě vystoupilo pět poslanců, byly předloženy tři návrhy, a to návrh na přerušení do doby, kdy vláda předloží Poslanecké sněmovně nařízení, které je požadováno v § 2 odstavec 3 návrhu zákona - paní poslankyně Páralová, poté návrh na zamítnutí zákona, návrh na vrácení předkladateli k dopracování a jeden podmíněný návrh na odročení do doby předložení návrhu stavebního zákona.

Prosím, abyste mě, paní místopředsedkyně, sledovala. Navrhl bych, abychom nejprve hlasovali o návrhu na přerušení, poté o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování, následně o návrhu na zamítnutí zákona. Pokud ani jeden z těchto návrhů nebude přijat, hlasovali bychom o podmíněném návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Domnívám se, že to je správný postup, jak jste jej navrhl, pane zpravodaji.

Svolávám naše kolegy do jednací síně, aby se mohli zúčastnit hlasování, které je před námi. Zároveň vás poprosím, abyste znovu zopakoval před každým hlasováním přesně to, o čem budeme hlasovat, aby nevznikly žádné pochybnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP