(9.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze a tím je bod

 

56.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001
/sněmovní tisk 2/

 

Prosím, aby se místo omluveného ministra průmyslu a obchodu Jiřího Rusnoka a omluveného ministra pro místní rozvoj Pavla Němce slova ujal pan ministr Palas, který mi avizoval, že tuto zprávu uvede. Prosím vás, pane ministře, abyste tak učinil. Uděluji vám slovo. Připomínám, že jsme u bodu číslo 56, sněmovní tisk 2.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 je Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky každoročně předkládána podle zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. Zpráva byla vypracována podle plánu nelegislativních prací vlády na první pololetí roku 2002 a usnesení vlády č. 1257/2000 charakterizuje vývoj malého a středního podnikání v roce 2001 na základě údajů Českého statistického úřadu. Obsahuje souhrnné informace o podporách ze státního rozpočtu a programu Phare poskytnutých malým a středním podnikům v loňském roce.

V souladu s bodem 3 usnesení vlády č. 547/2001 je v příloze číslo 4 zprávy zařazeno vyhodnocení efektivnosti vynaložených finančních prostředků.

Z prostředků státního rozpočtu bylo v roce 2001 na podporu malého a středního podnikání vynaloženo 3,6 mld. korun. Celková výše podpory se v důsledku rozpočtového omezení proti roku 2000 objemově snížila o 5,4 %. Snížení prostředků státního rozpočtu na podpory bylo částečně kompenzováno programy zvýhodněných úvěrů pro malé a střední podniky, které zavedly některé komerční české banky.

Ve zprávě jsou uvedeny informace o poskytnutých podporách pro jednotlivé oblasti národního hospodářství, o jejich výši a struktuře příjemců podpor, včetně počtu pracovních míst, která budou vytvořena realizací podpořených projektů. Podobná zpráva o podporách v zemědělském sektoru je předkládána každoročně zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny.

Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna předložila Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 a vzala tuto zprávu na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zprávu projednal hospodářský výbor a rozpočtový výbor. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 2/1 a 2/2. Prosím, aby se postupně ujali slova zpravodajové těchto výborů.

Uděluji nejprve slovo panu poslanci Jaroslavu Plachému, který přednese usnesení hospodářského výboru. Prosím, abyste se ujal slova, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 na svém 4. zasedání konaném 18. září 2002. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby včas připravila převod kompetence regionální podpory malého a středního podnikání z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, do 31. 12. 2002, podle novely zákona č. 47/2002 Sb.

Dámy a pánové, jako zpravodaj k tomuto tisku považuji za svou povinnost připomenout sněmovně, že při projednávání Zprávy o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999 přijala doprovodné usnesení, ve kterém

1. žádá vládu České republiky, aby se zabývala platební morálkou podnikatelských subjektů se státní účastí, která má negativní dopad na malé a střední podnikatele,

2. žádá vládu České republiky, aby ve spolupráci s Hospodářskou komorou připravila novelu zákona o hospodářské komoře, která by posílila význam této komory pro podporu malého a středního podnikání,

3. žádá vládu České republiky, aby příští zpráva byla zpracována zvlášť za nezemědělský sektor a zvlášť za zemědělský sektor.

Dále připomenu, že při projednávání Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2000, tedy před rokem, sněmovna konstatovala, že vláda České republiky ve zprávě nesdělila, jak hodlá či nehodlá naplnit usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě za rok 1999 směřující ke zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů se státní účastí.

Dámy a pánové, bohužel musím smutně konstatovat, že vláda ani dva roky po přijetí doprovodného usnesení nerespektuje žádost sněmovny, a to ani v jediném bodě usnesení. Proto v podrobné rozpravě jsem připraven navrhnout doprovodné usnesení, ve kterém sněmovna konstatuje opakované neplnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke Zprávě o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999.

K vlastní problematice podpory malého a středního podnikání se vyjádřím v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím.

Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Registruji vaši přihlášku do obecné rozpravy a prosím, aby se nyní ujal slova pan poslanec Antonín Macháček, zpravodaj rozpočtového výboru, a informoval nás o jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, mohu být velice stručný. Je to pravda, že poprvé v historii se rozpočtový výbor zabýval touto zprávou. Když to shrnu, tak diskuse nebyla ani tak vedena k vlastnímu meritu a k této zprávě, ale spíš s ohledem na to, co dál, co do budoucna.

A na závěr diskuse přijal rozpočtový výbor usnesení, které máte všichni před sebou, a já bych z něho odcitoval pouze jednu část, u které bych vás poprosil, kdybyste si v tomto materiálu opravili druhou římskou jedničku za římskou dvojku. Je to technický překlep, protože vidíte, že sled je jasný - I, I, III, takže tam patří I, II, III. Svým usnesením rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám nyní všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Plachý, kterému nyní uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi , abych nejprve poděkoval nepřítomnému předkladateli za zpracování této zprávy. Malé a střední podnikání je jádrem každé stabilní ekonomiky, a proto jeho podpora je bezesporu v zájmu nás všech. Je potěšitelné, že podíl výkonů v malém a středním podnikání na celku v České republice činil v loňském roce 51,44 %, a je také radostné, že výkony malého a středního podnikání celkem ve srovnání s rokem 2000 vzrostly o 5,2 %.

Bohužel je už méně potěšitelné, že výkony na jednoho zaměstnance v malém a středním podnikání jsou vesměs nižší než ve velkých podnicích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP