(13.40 hodin)

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte, abych vás seznámila se závěry zprávy o likvidaci Fondu dětí a mládeže. Tato zpráva vám byla předložena jako sněmovní tisk. Jedná se o půlroční období činnosti Fondu dětí a mládeže od 1. 12. 2001 do 31. 5. 2002.

V první části se zabývá zpráva druhým kolem výběrového řízení k bezúplatným převodům nemovitostí ze správy FDM na nové nabyvatele.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, paní kolegyně, já se pokusím zjednat vám v jednacím sále větší klid. Doufám, že mému naléhání ostatní podlehnou.

Kolegyně a kolegové - a tady prosím zejména kolegyně, které se ke mně točí zády - žádám vás, abyste laskavě zaujali svá místa. Prosím čerstvého předsedu mediální komise, aby si své kolegyně vyvedl ven, mimo jednací sál. Pana bojovníka proti tabáku, pana kolegu Janečka, bych prosil, aby se rovněž ztišil. Byl bych rád, kdybych nemusel své prosby opakovat dalších pět minut.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Druhé kolo výběrového řízení se konalo na základě novely zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže. Ve zprávě je podrobně popsán průběh práce výběrové komise, v níž bylo zastoupeno i pět poslanců parlamentu ze všech politických stran. Je tam popsáno složení komise, způsob její práce, počet žadatelů i počet nabízených nemovitostí. Výsledkem práce komise je návrh seznamu objektů a jejich nabyvatelů, který byl v řádném termínu předložen vládě ČR. Předpokládám, že práce komise je ve zprávě popsána věrně a že se k ní zřejmě vyjádří i některý z přítomných členů této komise.

V další části zpráva popisuje stav předávání objektů schválených Poslaneckou sněmovnou k bezúplatným převodům.

Fond dětí a mládeže v likvidaci připravil návrh smlouvy, který byl připomínkován Ministerstvem financí. Připomínky MF byly do konečné verze smlouvy zapracovány a smlouvy jsou postupně rozesílány budoucím nabyvatelům k vyjádření a k podpisu.

Ve zprávě se však neuvádí nic o reakcích budoucích nabyvatelů, o ochotě akceptovat navržené smlouvy a není tam dostatečně popsán ani způsob řešení situace, kdy budoucí nabyvatel odmítne smlouvu podepsat. Ve zprávě rovněž chybějí údaje o tom, kdy, jaké a o čem jsou vedeny soudní spory.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tuto zprávu dne 18. září 2002 na své 3. schůzi. Při tomto jednání bylo přijato usnesení o tom, zda má být věc navržena Poslanecké sněmovně ke schválení, nebo aby ji vzala na vědomí.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění likvidátora Fondu dětí a mládeže, po zpravodajské zprávě poslankyně Hany Šedivé a po rozpravě

I. projednal zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002, sněmovní tisk č. 3;

II. požádal likvidátora Fondu dětí a mládeže, aby

 1. se do konce září sešel se zástupci České rady dětí a mládeže a s ministrem financí za účelem nalezení shody na znění převodních smluv;
 2. součástí následné zprávy o průběhu likvidace za období 1. 6. 2002 až 30. 11. 2002 byla informace o finančním hospodaření Fondu dětí a mládeže;
 3. v následné zprávě o průběhu likvidace za období 1. 6. 2002 až 30. 11. 2002 byl podrobně uveden stav realizace bezúplatných převodů 1. a 2. kola výběrového řízení a o průběhu a stavu soudních sporů;
 4. přílohou smluv o převodu majetku FDM k podpisu občanským sdružením byl předávací protokol;
 5. smlouvy o převodu majetku FDM odpovídaly usnesení vlády č. 1203;
 6. v bodu 2.7 smlouvy prodloužil lhůtu z 8 na 30 dnů;
 7. ve smlouvách byly přesně specifikovány povinnosti nabyvatele, za jejichž nesplnění je možno smlouvu rozvázat a objekt odebrat;
 8. doplnil do smluv prohlášení, že převáděné nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, věcným břemenem, právem nájmu či jinou právní povinností;
 9. zajistil před podepsáním smluv o převodu věcná břemena na přístup k nemovitostem a připojení přípojek inženýrských sítí;
 10. doplnil do smluv možnost odstoupení od smlouvy ze strany nabyvatele v případě, že se prohlášení převodce ukáží jako nepravdivá;
 11. odstranil v bodu 6.1 smlouvy rozpor s ustanovením občanského zákoníku a s katastrálním zákonem.

III. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pověřuje předsedu výboru poslance Waltera Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a

IV. pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Hanu Šedivou, aby toto usnesení přednesla ve schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu a uděluji slovo prvnímu písemně přihlášenému kolegovi, kterým je pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, s činností Fondu dětí a mládeže, po přijetí zákona č. 364/2000 Sb. už v likvidaci, jsem měl možnost se dosud setkávat pouze jako komunální politik, případně jako pedagog. Přiznávám - byla to setkání letmá, nepravidelná, ale stačila k tomu, abych FDM určitým způsobem začal vnímat. Jako vzpomínaný komunální politik jsem mj. absolvoval projednávání dlouhé řady nejrůznějších kontrolních zpráv, a tak, jak už to chodí, některé z nich mě uspokojily, některé pak nikoli.

Rád bych vás seznámil s důvody, pro které zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže řadím do té druhé skupiny.

Při zběžném přečtení zprávy lze nabýt dojmu, že vše je v pořádku. Zpráva v dostatečném počtu případů cituje a odvolává se na příslušný zákon i na jeho novelu č. 79 z února t. r., stejně jako na březnové usnesení vlády č. 287. Popisuje průběh i stav bezúplatného převodu objektů na žadatele z 1. kola výběrového řízení, jak jsme o tom slyšeli, i stav kola druhého, a to k 31. květnu.

Když se podíváte na časový harmonogram plánu likvidace fondu, má už ve většině kolonek zápis "splněno", a jak jste si možná všimli, ani "podmínky pro výkon funkce likvidátora" - poslední věta zprávy - "se nezměnily".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP