(18.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Bílých obálek běhaly stovky a tisíce v České republice a na celém území České republiky složky IZS fungovaly. Zaplať pánbůh - jako cvičení. Zaplať pánbůh, že to bylo cvičení. Ale my jsme v té době nevěděli, jestli to je, nebo není cvičení. A za to, že nás někdo cvičil, já nemůžu.

Co se týká povodní, že povodně prokázaly díry v systému integrovaného záchranného systému, s tím bych už vůbec nesouhlasil. Protože nebýt tohoto systému, který byl spuštěn k 1. 1. 2001, tak následky povodní byly dramaticky jiné, nežli byly. Především na ztrátách na životech. A pokud tady jsou lidé, kteří zblízka zažili povodně v roce 1997, tak mi musí dát za pravdu, že ten hlavní problém byl, že na Moravě neexistoval systém vyrozumění a varování. To za těchto povodní fungovalo naprosto neuvěřitelný způsobem. A provést v mírových podmínkách evakuaci 200 tisíc lidí tak, aby byla provedena včas, aby nebyly příliš velké zmatky, aby nedocházelo ke ztrátám na majetku, to je myslím výkon, který by si spíše zasloužil pochvalu.

Samozřejmě, že v těch zákonech můžou být drobné mezery. Nikdo netvrdí, že nejsou, ale systém jako takový fungoval. O tom jsem přesvědčen.

To je několik poznámek k rozpravě. Chtěl bych za ni poděkovat, protože řada poznámek - jak od pana zpravodaje, tak od pana poslance Franka - jsou poznámky, nad kterými stojí za to v klidu zauvažovat, a příští zpráva bude třeba posunuta ve smyslu některých těchto připomínek dál. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova a povinností zpravodaje ujal pan poslanec Kott. (Nežádá o slovo.) Takže já místo něj předložím, resp. v souladu s jeho názorem, návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Předtím ještě zagonguji, aby všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování o usnesení, se mohli tohoto hlasování účastnit.

Odhlásím vás. Prosím o novou registraci.

Domnívám se, že mohu začít číst usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere zprávu v situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 na vědomí.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 160. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 125 poslanců, proti byli 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu a můžeme přistoupit k projednání dalšího bodu, kterým je

 

65.
Zpráva o problematice extremismu na území České republiky za rok 2001
/sněmovní tisk 36/

 

Ještě než dám slovo místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi, tak bych vám chtěl sdělit, že bych byl velmi rád, kdyby Poslanecká sněmovna projednala i následující bod, tím je Zpráva České národní banky o měnovém vývoji. Protože je to zpráva, tak o závěrečném usnesení můžeme hlasovat i po 19. hodině. Je to proto, že jsme k projednání toho následujícího bodu přizvali guvernéra České národní banky pana Zdeňka Tůmu. V tuto chvíli už má slovo místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Vás ostatní prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já nevím, jak bude vypadat rozprava k tomuto bodu. Obávám se, že nebude až tak jednoduchá, ale uvidíme.

V každém případě zpráva je předkládána každoročně a věnuje pozornost extremistické scéně v České republice. Zabývá se zaregistrovanou trestnou činností s extremistickým podtextem v rámci České republiky i v rámci jednotlivých krajů. Prezentuje postih sdružení registrovaných u Ministerstva vnitra a postup Ministerstva vnitra při registraci občanských sdružení, informuje o trestné činnosti páchané při různých skinheadských koncertech, odhalování a stíhání trestné činnosti páchané prostřednictvím tiskovin, zabývá se symbolikou a různými zástupnými znaky, které používají různé extremistické organizace nebo skupiny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nechcete přece, abych vás jednotlivě žádal o to, abyste si svá jednání, nepochybně velmi důležitá, vedli na chodbě. Já vám děkuji za pochopení i jménem pana ministra Stanislava Grosse.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo, ale zcela určitě všichni poslanci diskutují právě nad touto zprávou, tak aspoň to mě uklidňuje.

Co se týká další části zprávy, dává přehled o konkrétních věcech a aktivitách, které byly udělány jak v rámci policie, tak i v rámci ostatních resortů zabývajících se nebo směřujících k potírání těchto problémů. Představuje pohled jak resortů, tak i zpravodajských služeb na problematiku jako takovou. Myslím, že zpráva je velmi otevřená, takže předpokládám, že to bude zdroj některých diskusí, ale tak už to prostě musí být.

I tady bych se trochu zastavil u 11. září loňského roku, protože i když předpokládám, že žádná z organizací, která je popisována v této zprávě, nemá žádné napojení na tyto aktivity, které spadají do úrovně světového terorismu, tak v každém případě je obecně známou a uznávanou teorií, že extremistické prostředí vytváří podhoubí pro ty, kteří neváhají k prosazování svých politických nebo jiných cílů použít násilných metod.

Co se týká opatření, tak v roce 2001 byla přijata ta, která směřují ke zvýšení tlaků na extremistickou scénu a k posílení postihu trestné činnosti s extremistickým podtextem. Promítla se např. do zvýšené razance postupu policie vůči extremistické scéně a do postupu Ministerstva vnitra vůči některým registrovaným nebo o registraci žádajícím organizacím. Na základě usnesení vlády č. 498/2001 byla přijata řada konkrétních opatření, např. zpracování dílčích metodik postupů příslušných státních orgánů při potírání jevů spojených s extremismem. Byla zajištěna průběžná a trvalá aktualizace evidence nežádoucích osob a využívání této evidence k bránění vstupu zahraničních extremistů na území České republiky. Došlo k uzavření interní dohody v oblasti problematiky extremismu pro plynulý tok informací mezi Bezpečnostní informační službou a Policií ČR.

Co se týká opatření Ministerstva vnitra a policie, získala v uplynulém roce významnou oporu v aktivitách resortů spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, práce a sociálních věcí, která byla zaměřena na prosazování celospolečenské prezence, bez níž není boj s extremistickou komunitou vůbec možný. V tomto směru lze zmínit zřízení komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, která poprvé na tento problém pohlíží komplexně, a hlavně jsou přijímána opatření nejen na té úrovni represivní, u policie, ale jsou přijímána právě opatření v oblasti školství, v oblasti Ministerstva obrany, v oblasti práce a sociálních věcí a dalších resortů, které se na této práci podílejí. To znamená, že činnost Ministerstva vnitra se v tomto směru do značné míry zjednodušila a to, co v minulosti dělalo problémy, nyní funguje. Tato koordinace je docela dobře fungující.

Pokud jde o kriminalitu s extremistickým podtextem, tak z celkového počtu zjištěných trestných činů na území České republiky je procento trestných činů, které mají prokázaně tento podtext, velmi malé, nicméně společenská nebezpečnost je nepoměrně větší. Zatímco v roce 1996 z celkového počtu zjištěných trestných činů to bylo 0,03 %, tak v roce 2001 to už byla jedna desetina procenta, což znamená, že tak jak se nám dařilo - a v té minulé zprávě jsem o tom hovořil - snižovat celkový počet zjištěných trestných činů, tak u těch trestných činů, které mají tento extremistický charakter, ta tendence není příznivá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP