(10.20 hodin)
(pokračuje Grospič)

V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "školské" nahrazuje slovem "krajské", ostatní body se přeznačí.

4. Dosavadní bod 39 v části prvé v čl. I. se označuje jako čl. II části prvé, který zní: "Čl. II. - Přechodné ustanovení. Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby."

Dosavadní články II. - IV. se označí jako čl. III. - V.

5. V části druhé v úvodní větě se slova "zákona č. 425/1990 Sb." zrušují a za slova "zákona č. 307/1993 Sb." se vkládají slova "nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb." a za slova "zákona č. 155/1998 Sb." se vkládají slova "zákona č. 169/1999 Sb.".

II. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře PSP provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku kolegyně Evy Novákové. Má slovo.

 

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, smyslem projednávané novely zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jsou změny zákonné úpravy v souvislosti s druhou etapou reformy veřejné správy a se změnou zákonů v souvislosti se zánikem okresních úřadů. Jde tedy o doplnění právní úpravy, která měla být provedena zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti ukončením činnosti okresních úřadů.

Doplnění téhož zákona z obdobného důvodu je předmětem tohoto pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh se týká problematiky dětí a mládeže, resp. předškolních zařízení, škol a školských zařízení v obci dosud existujících, právním ustavením organizačních složek zřizovatele, kde prostředky FKSP, což znamená Fond kulturních a sociálních potřeb, dosud spravují okresní úřady. Právní postavení uvedených předškolních zařízení, škol a školských zařízení se však od 1. ledna 2003 změní na právní formu příspěvkových organizací a zároveň okresní úřady ukončí svou činnost. Z těchto důvodů pozměňovací návrh řeší přechod zůstatku FKSP z okresních úřadů ve prospěch uvedených školských subjektů. Pokud by nedošlo ke změně zákonné úpravy podle tohoto pozměňovacího návrhu, byly by uvedené finanční prostředky namísto využití příslušnými předškolními zařízeními, školami a školskými zařízeními - k čemuž byly a jsou určeny - odevzdány prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu.

Nyní přečtu pozměňovací návrh. Jako první bod by se změnil název zákona, který by měl znít: "zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů".

Za druhé. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:

Část čtvrtá - změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se mění takto:

Za prvé. V čl. 117 bodu 14 se za slovo "upravena" vkládají slova "tímto zákonem nebo".

Za druhé. V čl. 117 se doplňuje nový bod 22, který zní: "Poměrná část prostředků FKSP vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tato předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace."

Za třetí. To už je technická věc - dosavadní část čtvrtá vládního návrhu zákona se označuje jako část pátá.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Hlásí se kolega Bičík. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, kolegové a kolegyně, rád bych plně podpořil návrh, který zde dnes zazněl, a to především z pohledu své nedávné pedagogické činnosti a práce v odborech. Jedná se skutečně o věc, která pro vás nemusí být příliš podstatnou, ale pro školské organizace představuje FKSP v podstatě 2 % z objemu mzdových prostředků a je významným zdrojem naplňování sociální politiky v rámci pedagogických sborů a nezřídka nejenom v nich.

Ještě technická poznámka, i když předpokládám, že legislativci tento problém už vzali v potaz. Chtěl bych připomenout, že příslušná prováděcí vyhláška by měla zohlednit i ten fakt, že značná část, nebo alespoň významná část těchto prostředků je i vázána bezúročnými půjčkami, které jsou v rámci vyhlášky poskytovány až na pět let. Tento problém je třeba řešit ve vztahu ke konkrétním organizacím, kde byly tyto půjčky poskytnuty.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP