(17.30 hodin)
(pokračuje Hojda)

V prvním kole nebyl zvolen nikdo, protože volební kvorum bylo 88. Do druhého kola postupují všichni kandidáti, které jsem četl. Jedná se o Václava Exnera, Martina Kocourka, Michala Krause, Miloše Melčáka, Vlastimila Ostrého a Oldřicha Vojíře.

 

Volba členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 51).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných platných i neplatných 173, jeden nebyl odevzdán, počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 162, opět 11 lístků neplatných.

Pro Petra Braného odevzdáno 46 hlasů, pro Alfréda Michalíka 72 hlasů, pro Pavla Peška 65. Volební kvorum bylo 88.

V prvním kole nebyl členem dozorčí rady zvolen nikdo. Do druhého kola postupují všichni kandidáti, které jsem četl, to je Petr Braný, Alfréd Michalík a Pavel Pešek.

 

Volba členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (bod 52).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných platných i neplatných 173, jeden nebyl odevzdán, počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 163. Tady bylo pouze deset neplatných lístků.

Pro pana Jana Bláhu odevzdáno 82 hlasů, pro Radka Hofírka 62, pro Miroslava Krajíčka 54, pro Vlastimila Ostrého 21, pro Evžena Snítilého 92, pro Eduarda Vávru 104 a pro Miroslavu Vlčkovou 94.

V prvním kole byli zvoleni členy dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Evžen Snítilý, Eduard Vávra a Miroslava Vlčková. Do druhého kola postupují kandidáti Jan Bláha, Radek Hofírek, Miroslav Krajíček a Vlastimil Ostrý. Volební kvorum bylo 88.

 

Volba členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 53).

Počet vydaných hlasovacích lístků 174, odevzdaných platných i neplatných 173, jeden nebyl odevzdán, počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 160, 13 neplatných lístků.

Pro Pavla Hojdu odevzdáno 38 hlasů, pro Miroslava Kapouna 72 hlasů. Členem dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují oba jmenovaní, to je Pavel Hojda a Miroslav Kapoun. Volební kvorum bylo 88.

 

Chtěl bych říci, že volební komise je připravena a jsou připraveny prostory pro konání druhého kola první volby. Pokud zahájíme volbu hned po mém slově, navrhuji, aby se po zkušenostech s prvním vydáváním vydávaly lístky 20 minut a na vyhodnocení navrhuji opět 40 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi volební komise. Dámy a pánové, prosím, abyste setrvali na svých místech, protože ta věc je poněkud komplikovanější, a to v tom, že předseda klubu Unie svobody - DEU mě požádal, abychom s volbou začali nejdříve v 18 hodin. V případě, že byste odmítli projednávat další bod, který je na řadě, požádal mě o to, abych vyhlásil přestávku na zasedání jejich poslaneckého klubu. Domnívám se, že je škoda čas nevyužít, takže doporučuji, abychom pokračovali v projednávání bodu, který je v tuto chvíli na řadě, a k volbám přistoupili tak, jak bylo přáním předsedy klubu US-DEU, to znamená po 18. hodině, abychom ten čas 25 minut využili.

Jinak prosím počítejte s tím, že zazní návrh na to, abychom hlasovali o zákonech i po 19. hodině, a to z jednoduchého důvodu - chceme projednat celý program schůze, který jsme si na začátku schválili.

 

Nejsou-li námitky, přistoupíme k projednávání bodu, který byl rozjednán a který má název

 

29.
Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Prosím, aby za navrhovatele zaujal místo u stolku zpravodajů pan poslanec Martin Kocourek a taktéž zpravodaj pro první čtení poslanec Michal Kraus.

Návrh zákona jsme projednali ve čtvrtek 17. října. Přerušili jsme obecnou rozpravu. Připomínám, že návrh podle § 90 odst. 2 nelze projednat, protože 50 poslanců proti němu vzneslo námitku.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Přihlášky do obecné rozpravy, tak jak jsem si je zaznamenal, jsou: Karel Vymětal, Oldřich Vojíř a Petr Lachnit. Další přihlášky do obecné rozpravy v tuto chvíli nemám.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že bod byl přerušen na dosti dlouhou dobu, tak já si myslím, že už není třeba se vracet k rozpravě, která byla.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ptám se pana poslance Vojíře, zdali chce vystoupit. Je tomu tak. Má slovo. Prosím, aby kolegové z klubu sociální demokracie informovali poslance Lachnita, že po poslanci Vojířovi by měl být na řadě se svým vystoupením. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, rozprava samozřejmě trošku vyprchala při přerušení, nicméně nadále jsem hluboce přesvědčen o tom, že bychom se měli pokusit najít shodu a pokusit se hledat řešení, jak napomoci oblastem, které byly postiženy povodněmi. Nám se skutečně zdá, že z hlediska rychlosti a dokonce i z hlediska jakési čistoty té věci v tom, že to vnímáme jako věc nahodilou, neopakovatelnou, by bylo velmi dobré, abychom deponovali částku ze státního majetku, který byl privatizován, a aby tato částka byla ve výši 50 mld. Kč jako limit, protože není nikde psáno, že tato částka musí být celá vyčerpána. Nicméně má být deponována a má být adresně použita na likvidaci toho, co vzniklo povodněmi v tomto roce.

Myslíme si, že to je skutečně mnohem transparentnější řešení než rozpustit x desítek nebo stovek milionů, či dokonce miliard na projekty, které například - jestliže byla zatopena nějaká nemocnice a měla být přitom opravena, tak teď řeknu ano, tyto prostředky budou do této nemocnice deponovány. Ony by tam s největší pravděpodobností byly deponovány stejně. Jde o to, že je to jiný přístup, je to snaha, jak učinit tuto záležitost jednorázovou, transparentní, a zdá se nám, že toto je nejlepší cesta, jak toho docílit.

Navrhli jsme také zkrácení projednávání této materie na pět dnů, resp. o 55 dní. Myslíme si, že kdyby tady byla v Poslanecké sněmovně vůle, tak bychom se mohli k tomuto zákonu 7. listopadu vrátit a tento zákon souběžně se státním rozpočtem projednat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Pan poslanec Lachnit se vzdal slova. Vidím další přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi pokusit se navázat na rozpravu, která se zdá, že málokoho zajímá. Přinejmenším pro záznam bych si dovolil uvést několik faktů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP