(11.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Toto rozhodnutí mělo za logický důsledek nutnost utlumit neuhrazenou část úspor v rozpočtu 2001. Tento úkol se podařilo úspěšně bezezbytku splnit. Zatímco plánovaný schodek státního rozpočtu za rok 2001 činil 84 mld. korun, pak skutečný schodek, tj. včetně neuhrazené části z roku 2000, dosáhl částky 78,6 mld. korun. Navrhovaný rozsah státního dluhopisového programu je 37,651 mld. korun. Je nižší než skutečný schodek státního rozpočtu proto, že jeho objem je snížen o ta zákonná povolení, která již byla novými zákony vydána a jsou platná.

Vláda návrh tohoto zákona projednala současně se státním závěrečným účtem. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu na svém zasedání 25. září schválil vládní návrh usnesení ke státnímu závěrečnému účtu a vyslovil s ním svůj souhlas a rovněž tedy souhlas se způsobem financování výsledného schodku za rok 2001 také již částí neuhrazeného schodku za rok 2000, to znamená 26,8 mld. korun.

Podle stávajícího platného znění zákona o dluhopisech lze vydávat státní dluhopisy pouze v rámci státních dluhopisových programů, které umožní Ministerstvu financí dávat různé druhy dluhopisů a určovat jejich emisní podmínky, tj. stanovovat doby splatnosti jednotlivých emisí.

Doba splatnosti navrhovaného státního dluhopisového programu je nejpozději uplynutím 30 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato navrhovaná splatnost vychází z postupné splatnosti ostatních dluhopisových programů v budoucích letech. Tato doba splatnosti představuje konečný termín splacení jistin posledních dluhopisů vydaných na financování výsledného schodku státního rozpočtu za rok 2001.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi. Slova se ujme předseda rozpočtového výboru pan Miroslav Kalousek. Jenom připomínám, že zpravodajem byl určen pravděpodobně pan poslanec Michal Kraus, protože ho mám uvedeného ve svých materiálech, ale došlo ke změně, kterou respektuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem se také mohl zmýlit, pane předsedající. V takovém případě se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, má někdo námitky, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan Miroslav Kalousek? Není tomu tak, takže jsem vyhověl vašemu přání, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pokud je to omyl, tak se opravdu omlouvám, nicméně snad se toho úkolu zhostím.

Dámy a pánové, návrh na přijetí dluhopisového programu byl avizován již v návrhu usnesení státního závěrečného účtu, který sněmovna projednávala na své minulé schůzi. V tuto chvíli je to nejracionálnější řešení, jak uhradit neracionální dluh, který vznikl v minulých obdobích. Proto doporučuji sněmovně jeho projednávání podle § 90 a přijetí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Vidím, že se hlásí pan poslanec Martin Kocourek. Takže v již zahájené obecné rozpravě vystoupí jako první.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřil svůj názor na předkládaný návrh zákona, který má profinancovat deficit státního rozpočtu za rok 2001 a zbytek deficitu za rok 2000.

Myslím, že v pokladových materiálech se nám neobjevila jedna věc, a to že k navrhovaným deficitům a jejich profinancování nebyly schváleny státní závěrečné účty jak pro státní rozpočet za rok 2000, tak za rok 2001. A pokud si dobře vzpomínám, v roce 2000 sněmovna neschválila státní závěrečný účet a zároveň uložila vládě, aby našla zdroje financování dodatečného deficitu ve výši 10,9 mld. korun za rok 2000 ve svých zdrojích a nezvyšovala tak státní zadlužení.

Obávám se, že tento návrh zákona jde mimo rámec usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2000, stejně jako ona deklarovaná úspora v roce 2001 byla pouze na vrub účetního přecenění ztráty Konsolidační agentury, a tím pádem došlo k optickému snížení předpokládaného schodku za rok 2001.

Vzhledem k tomu, že nebyly schváleny státní závěrečné účty ani za rok 2000, ani za rok 2001, a vzhledem k tomu, že vláda tímto návrhem zákona porušuje usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2000, navrhuji zamítnout tento zákon v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

V rozpravě zazněl návrh na zamítnutí, nikoliv ke zpochybnění projednávání podle § 90. Zdá se, že již všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou ve sněmovně. Pro ty, kteří přicházejí nebo přišli před chviličkou, připomenu, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předlohy pod tiskem 135.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 55, které jsem zahájil, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 56, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o tom, zdali budeme pokračovat v jednání o sněmovním tisku tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Tedy: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 135 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 56, které jsem zahájil, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat, protože se pro vyslovilo 81 poslanců, proti 66, kvorum bylo 88.

 

Žádná zpochybnění hlasování nevidím. Počkám chvilku. Zdá se, že je signalizována námitka. Hlásí se pan poslanec Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Omlouvám se sněmovně, ale zpochybňuji hlasování, protože tam mám jiný záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Ibl zpochybňuje hlasování. O jeho námitce rozhodneme v hlasování. Nemám jinou šanci, než vyhovět panu poslanci.

Pane poslanče Ible, prosím, pojďte ještě jednou k mikrofonu a sdělte sněmovně důvod, proč zpochybňujete hlasování.

(Velký hluk v sále.)

Prosím o klid. Předpokládám, že vás tento důvod zajímá, tak se prosím ztište.

(Velký hluk v sále.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP