Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. listopadu 2002 v 9.03 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Prosím pěkně, zaujměte místa ve sněmovních lavicích a použijte své registrační karty k účelu, pro který jsou určeny. A když už hovořím o kartách, pan poslanec Ladislav Urban má náhradní kartu č. 4.

Nyní vám ještě přečtu seznam těch, kteří jsou omluveni. Z poslanců jsou to pánové a paní Milan Bičík, Jarmila Boháčková, Ivan Langer, Eva Nováková, Evžen Snítilý a Jan Kavan. Z vlády jsou omluveni páni ministři Pavel Němec a Cyril Svoboda.

Dámy a pánové, zdá se, že už jsme se sešli v počtu, který mi umožňuje, abych dal slovo prvním z těch, kteří se přihlásili k procedurálním návrhům. Prvním je pan poslanec Miroslav Kalousek, druhým pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit procedurální návrh.

Poslanecká sněmovna schválila druhé čtení státního rozpočtu na 4. prosince 2002. Z pověření rozpočtového výboru si vás dovoluji požádat o přeložení tohoto termínu na 11. prosince jako první bod.

Krátké zdůvodnění: Pozměňovací návrhy a podněty široké veřejnosti jsou takového rozsahu, že neumožňují kvalifikované projednání jednotlivých návrhů a především kvalifikované vybilancování v rámci příjmů a výdajů schválených v prvním čtení. (Velký hluk v jednací síni. - Pohyb poslanců po sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, za chvilku dám o návrhu, který tady přednesl pan poslanec Kalousek, hlasovat. Byl bych rád, kdybychom všichni věděli, co pan poslanec Kalousek navrhuje. Proto vás prosím o to, abyste zaujali místa v lavicích.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Proto si dovolujeme požádat o tuto časovou rezervu, která nikterak neohrozí termín konečného schvalování, tedy třetího čtení, které je stanoveno na 17. prosince, a druhé čtení, které by bylo přeloženo na 11. prosince, tedy zcela umožňuje předložit rozpočtovému výboru včas návrh usnesení.

Prosím tedy o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Dámy a pánové, v tuto chvíli dám slovo panu poslanci Stanislavu Křečkovi a pak dám hlasovat o obou návrzích současně.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, bod 35 našeho programu - vládní návrh zákona o matrikách - původně měl být projednáván v prvém čtení v režimu podle § 90 jednacího řádu. Toto bylo odmítnuto, čili proběhlo první čtení a lhůta byla zkrácena na 5 dní. Musíme tedy rozhodnout, kdy zařadíme tento bod na program naší schůze, resp. jeho druhého čtení.

Jelikož jsme příští středu původně měli probírat rozpočet jako první bod a toto zřejmě nebude možné, navrhuji, abychom jako první bod na středu příštího týdne zařadili bod 35, tj. druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Křečkovi za jeho návrh. Tím jsme vyčerpali procedurální návrhy.

Musím konstatovat, že páni poslanci, kteří nosí jméno Urban, dnes neměli štěstí na to, vzít si s sebou hlasovací kartu. Kromě pana poslance Ladislava Urbana, který má náhradní hlasovací kartu č. 4, pan poslanec Milan Urban má náhradní hlasovací kartu č. 7.

Ještě se hlásí pan poslanec Karel Vymětal, chce zřejmě navrhnout třetí čtení.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ne, ne, ne. Dámy a pánové, chtěl jsem jenom říci, že to, co říkal kolega Křeček, se týká bodu 13, nikoliv bodu 35 podle schváleného programu. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, a na závěr třetí čtení.

 

Dámy a pánové, pan poslanec Miroslav Kalousek navrhl, aby druhé čtení státního rozpočtu bylo zařazeno jako první bod na 11. prosince 2002. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 84, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 122 poslanců, proti byli dva. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Stanislav Křeček navrhuje, aby schválený bod č. 13 - zákon o matrikách - byl ve druhém čtení projednáván jako první bod dne 4. prosince 2002, a zároveň dám hlasovat o tom, že jako závěr se uskuteční třetí čtení tohoto zákona.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 85, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 117 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Návrh pana poslance Stanislava Křečka byl schválen.

 

Dámy a pánové, dnes se budeme nejdříve věnovat pevně zařazeným bodům 54 a poté 29 a po projednání těchto bodů budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů v prvém čtení. Budou to tedy body 25, 26, 28, 30 až 33.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP