(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

V tuto chvíli přistoupíme k bodu 54 schváleného pořadu, a tím je

 

54.
Informace vlády o postupu přípravy výstavby dálnice D 47

 

Předpokládám, že pověřeným členem vlády je ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský, takže mu v tuto chvíli dávám slovo.

Pan poslanec Škromach má náhradní kartu číslo 8.

Takže ti, které zajímá zařazený bod týkající se přípravy výstavby dálnice D 47, nechť se posadí, ti, kteří mají v plánu vést nějaké konverzace, nechť jdou do kuloárů.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám přednesl zprávu vlády o stavu přípravy projektu dálnice D 47.

Dne 25. června roku 2002 byla mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva dopravy a spojů, a společností Housing and Construction CZ podepsána tzv. realizační dohoda týkající se výstavby, provozu a údržby dálnice D 47 z Lipníku nad Bečvou ke hranicím s Polskou republikou.

Základem smluvní dokumentace projektu dálnice D 47 je realizační dohoda -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pšš, dámy a pánové, nenuťte mě, abych vás žádal jmenovitě o to, abyste dodržovali ve sněmovně pořádek. Týká se to samozřejmě i pana poslance Michala Krause. Děkuji.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Základem té smluvní dokumentace je realizační dohoda, podle níž se projektová společnost zavázala dálnici D 47 vyprojektovat, vystavět, provozovat a udržovat a stát se na druhé straně zavázal jí za to zaplatit stanovené náhrady formou pevného a proměnlivého stínového mýtného a po dokončení jednotlivých úseků dálnice na ni převést svá práva a povinnosti vlastníka dálnice. Předmětem realizační dohody je dálnice D 47 o celkové délce 81,6 km, jak už jsem řekl, vedoucí z Lipníku nad Bečvou do Bohumína na hranice s Polskem.

Projekt je rozdělen do tří fází, které zahrnují celkem osm úseků dálnice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte. Já bych poprosil pana Karla Vymětala, pana poslance Laštůvku a další, které tento bod nepříliš zajímá, aby odešli tam, kde si vyřizují potřebnější věci zřejmě z jejich pohledu. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Celkové náklady jsou stanoveny na 49,8 mld. Kč, což jsou stavební náklady. A realizační dohoda stanoví, že za všechny fáze a během celého koncesního období stát nezaplatí projektové společnosti ve skutečných cenách k prvnímu září 2001 více než 125 mld. Kč. Zvýšení této limitní částky je možné pouze z důvodů vyjmenovaných v realizační dohodě. Smluvní vztah mezi státem a projektovou společností je sjednán na dobu 30 let od tzv. data zahájení projektu.

Realizační dohoda předpokládá, že dříve, než stát může vydat potvrzení o zahájení realizace projektu a projektová společnost následně přistoupit k samotnému zahájení výstavby dálnice, musí obě strany v přípravném období splnit řadu předběžných, tzv. odkládacích podmínek.

Tyto přípravné činnosti lze rozdělit do následujících okruhů. Za prvé je to zajištění financování projektové společnosti, dále uzavření smluv týkajících se výstavby dálnice, jejího provozu a údržby, za další uzavření přímých dohod o výstavbě, provedení výběru nezávislého odborníka a uzavření smlouvy s tímto odborníkem, zajištění některých dalších otázek souvisejících se smluvní dokumentací projektu a zajištění samozřejmě území potřebného pro výstavbu dálnice a související dokumentace.

Podle realizační dohody by mělo být potvrzení o zahájení realizace projektu vydáno do dvanácti měsíců od jejího uzavření. Uzavření je 25. června 2002, tudíž do dvanácti měsíců od uzavření, ten termín je 25. června 2003. Tuto lhůtu je však za určitých předpokladů možné prodloužit o dalších šest měsíců. Nedojde-li v původně plánované ani prodloužené lhůtě ke splnění předběžných podmínek, může každá strana realizační dohodu vypovědět. S tím, že strana, které je z důvodů stanovených realizační dohodou prodlení připočitatelné, je povinna druhé straně nahradit veškeré náklady, které jí do doby projektu na přípravě realizace vznikly, a to až do výše 15 mil. eur, případně i další vzniklou škodu.

Prostředky potřebné k výstavbě, provozování a údržbě dálnice má projektová společnost získat kombinací úvěrového, dluhopisového a kapitálového financování. Poslední návrhy smluv o financování počítají s emisí zaručených dluhopisů na mezinárodních kapitálových trzích v objemu 850 mil. eur a splatností 23 let aranžovanou bankami, a s úvěrovým financováním několika druhů: hlavním syndikovaným úvěrem v objemu 645 mil. eur se splatností 20 - 21 let, částečně podřízeným syndikovaným úvěrem v objemu 60 mil. eur se splatností 24 let a překlenovacím syndikovaným úvěrem v objemu 129 mil. eur se splatností odvozenou od zprovoznění dálnice. Celkový předpokládaný objem dluhového financování tedy činí zhruba 1,7 mld. eur.

Všechny podstatné smlouvy o financování se řídí anglickým právem, což je důvod, proč stát angažoval jako právního poradce ve věci cizího práva také mezinárodní advokátní kancelář.

Projektová společnost je odpovědná za to, že se jí podaří dosáhnout uzavření financování, to je, že pro první fázi výstavby dálnice sjedná všechny potřebné smlouvy s věřiteli a splní všechny jimi požadované předběžné podmínky pro uvolnění peněžních prostředků.

Stát v tomto procesu však hraje rovněž podstatnou roli, neboť má dle realizační dohody právo na předložení všech navrhovaných smluv o financování a na jejich posouzení z hlediska souladu s předem sjednanými podmínkami financování obsažené (?) v jedné z příloh realizační dohody, a to přílohou - tzv. finančním modelem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP