(16.00 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, ani další bod toho, co tady pan kolega Tlustý říkal, není pravda, protože říkal, že s převodem nemocnic na kraje se s nimi nepřevádějí finanční prostředky. Samozřejmě, že se s nimi finanční prostředky převádějí, a to v úplně stejné míře, v jaké v letošním roce čerpaly státní nemocnice. Ani to není pravda.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, v debatě, která se zde rozproudila před chvilkou, zda je přípustné, aby v tomto bodu vystoupil či nevystoupil zástupce krajů, chci dodat pouze jedno. Tato Poslanecká sněmovna má za sebou docela bolavé, vleklé rozhodování o ustavení krajů. Debaty, proč mají být kraje zřízeny, si většina z nás pamatujeme. To, že zde odepíráme slovo člověku, který navíc má pověření - a tím to sděluji vaším prostřednictvím pane předsedo panu poslanci Talířovi, že se sešli všichni hejtmani České republiky a pan hejtman Bendl, hejtman Středočeského kraje, má jejich pověření - aby je v této věci zastupoval a v této věci zastoupil, je pouze neinformovaností části některých poslanců.

Na margo toho, co zde řekl pan ministr Škromach, musím připomenout jednu věc. Je opravdu rozdíl mezi projednáváním zákonů a mezi projednáváním zpráv. Zákony mají svou proceduru, mají svá připomínková řízení v době svého vzniku, v době svého projednávání na ministerstvech předtím, než přijdou do Poslanecké sněmovny, i poté, kdy ve třech čteních procházejí Poslaneckou sněmovnou.

Projednávání této zprávy zařazené správným legislativním způsobem na program této schůze je přece jinou věcí. Tuto zprávu neměli možnost si prostudovat, protože nebyla předložena písemně, nemohli k ní dát předem žádné stanovisko a pouze mohou reagovat ti, kterých se to nejvíce týká, a to jsou zástupci a představitelé krajů, pouze mohou reagovat na to, co zazní dnes při tomto projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Mohli pouze reagovat na slova paní ministryně a na slova těch, kteří se do této debaty zapojili, a mohli vnést svůj podnět na to, jak oni tuto problematiku vnímají. Toto právo jim bylo odepřeno. Je mi to líto, ale vy se budete muset zpovídat vašim voličům a našim občanům, proč nechcete slyšet hlasy lidí, kteří je na krajích zastupují.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, omlouvám se, ale soudím, že toto není rozprava. Proto dám slovo jenom místopředsedovi panu Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, návrhu, který předložil předseda klubu ODS Tlustý, rozumím, ale nemyslím si, že je úplně šťastný. Pokud chtěl takový návrh vznést, podle mého soudu by bylo mnohem lepší, kdyby navrhl přerušení tohoto bodu, a to z toho důvodu, že se k tomu chce vyjádřit zástupce Středočeského kraje nebo, jak upřesnila paní místopředsedkyně Němcová, zástupce Asociace krajů. Potom bychom mohli stanovit termín, kdy by další, kteří se budou chtít k tomu vyjádřit, měli také možnost vystoupit v Poslanecké sněmovně.

Musím říci zcela otevřeně, že nemám proti našemu bývalému kolegovi hejtmanu Bendlovi nic, a dokonce si myslím, že má velmi podrobné informace, ale znevýhodnili bychom například Asociaci nemocnic, ředitele okresních nemocnic, které mají být rušeny. Myslím si, že procedurálně návrh nebyl zcela v pořádku, a to nikoli z pohledu jednacího řádu, ale z pohledu politické kultury.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Může vystoupit pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, důvod, proč jsem nehlasoval pro to, aby hejtman z kteréhokoliv kraje mohl vystoupit při jednání schůze Poslanecké sněmovny, je jednoduchý. Z mého pohledu by to byl precedens, jehož konce bychom těžko dohlédli.

Uvědomuji si ale, že projednávaný bod má určitou zvláštnost nejen ke své závažnosti, ale také vzhledem k tomu, že se opravdu krajů bytostně týká. Návrh, který podám, se vám možná nebude líbit, ale umožní, abychom se dostali z této pasti a přestřelky, do které jsme se dostali bohužel také proto, že tento návrh nebyl avizován při poradě předsedy sněmovny s předsedy poslaneckých klubů. Kdyby byl tento návrh avizován, mohli jsme se v klubech poradit, mohli jsme zjistit, do jaké míry oprávnění pana hejtmana Bendla je ode všech krajských hejtmanů. Byli bychom v jiné situaci.

Navrhuji schůzi Poslanecké sněmovny přerušit, a aby pokračovala třeba v zasedacím pořádku, jaký je teď, ale seminářem k této věci, na které by mohli vystoupit zástupci hejtmanů, komory atd. Myslím si, že je to korektní nabídka, která umožní, aby na půdě Poslanecké sněmovny hejtmanstvo mohlo promluvit, ale aby mohli promluvit také ti, jichž se to týká.

Navrhuji, aby schůze byla v tuto chvíli přerušena, ale ne bezprostředně. Chtěl bych, aby se k tomu také mohli vyjádřit zástupci poslaneckých klubů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O procedurální návrh se hlásil také pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Velice jsem váhal s tím, abych navrhl to, co chci navrhnout, neboť jsem byl přesvědčen, že budeme svědky obsažné zprávy, která odpoví na naše zadání. Možná jsem měl malou pozornost na rozdíl od těch, kteří jsou přesvědčeni, že zpráva obsahuje odpovědi na to, na co se chceme ptát nejen my, ale i krajští hejtmani, kteří mají nést zodpovědnost od prvního ledna za zdravotnictví v České republice, alespoň zčásti.

Navrhuji přerušení tohoto bodu do okamžiku, kdy bude předána v písemné podobě zpráva vlády ČR o stavu zadluženosti nemocnic. Předpokládám, že byla přednesena zpráva vlády, nikoli zpráva Ministerstva zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou podány návrhy na přerušení. Hlásí se ještě paní ministryně Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, za svou aktivní účast v Poslanecké sněmovně, kdy jsem zde šest let poměrně často schůze řídila, si opravdu nevzpomínám na to, že by sněmovna hlasovala o tom, že by k projednávanému bodu byly přizvány ty skupiny, byť sebevýznamnější, či představitelé sebevýznamnějších skupin, kterých se takovýto zákon týká. Musím tudíž velmi souhlasit s panem místopředsedou Kasalem v tom, že v případě, že by sněmovna v daném případě rozhodla ano, došlo by v této věci k precedentu.

Samozřejmě uznávám pozici krajů a krajských hejtmanů, jedná se o velice významné volené představitele, ale tento bod, který momentálně projednáváme, není jediným bodem, který se bytostně týká krajů a který hovoří o budoucích právech a povinnostech krajů. Znamená to, že připustíme-li vystoupení byť pověřeného zástupce krajských hejtmanů, může dojít k tomu, že u kteréhokoliv dalšího projednávaného bodu či zákona budeme stát před rozhodováním, zda je možné, aby k takovémuto návrhu či zákonu opět hovořil pověřený krajský hejtman, či ne. Budeme stát před otázkou, proč to v daném případě neumožníme, když jsme to tehdy, když se projednávala situace ve zdravotnictví, umožnili.

Dámy a pánové, myslím si, že jediným čistým řešením, které odpovídá především parlamentním zvyklostem této Poslanecké sněmovny, by odpovídalo něco v tom smyslu, co navrhoval pan předseda Kasal, to znamená přerušit jednání a svolat buď veřejné slyšení, kde bude možné vyslovit takový názor, či svolat výbor zdravotní a sociální, či výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pozvat zúčastněné zástupce na jednání výboru.

Prosím, i v této zjitřené atmosféře uvažujte střízlivě v tom smyslu, že bychom prolomili zásadu této sněmovny, která dosud prolomena nebyla. Mohlo by se nám to do budoucna šeredně vymstít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP