(17.10 hodin)
(pokračuje Nováková)

Po ratifikaci úmluvy bude moci Česká republika jako smluvní strana úmluvy poslat generálnímu tajemníku Rady Evropy prohlášení o přijetí protokolu pozměňujícího úmluvu.

Vzhledem k tomu, že úmluva je klíčovým dokumentem Rady Evropy, jejíž je Česká republika členským státem, v oblasti provozování televizního vysílání, a vzhledem k tomu, že úmluva již byla jménem České republiky podepsána, doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací úmluvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce, poslankyni Evě Novákové, a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže tuto rozpravu končím.

Chce pan ministr vystoupit? Paní zpravodajka? Nikoliv.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zdali má někdo jiný návrh (Hlas: Školský.) Dobře, takže já to, co jsem tady zaslechl neoficiálně, přeříkám na mikrofon. Dále rozhodneme hlasováním o tom, zdali přikážeme tento návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zdali přikážeme tento návrh také stálé komisi pro sdělovací prostředky. O těchto třech návrzích rozhodneme v následujícím hlasování.

 

Nejprve dám hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 105, proti 7. Návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 125 rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro bylo 106 poslanců, jeden proti. Tento návrh byl rovněž přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 126 rozhodneme o přikázání k projednání stálé komisi pro sdělovací prostředky.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 108, proti 5. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že jsme se vyrovnali s prvním čtením tohoto vládního návrhu. Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách,
která byla podepsána v Praze dne 31. října 2002
/sněmovní tisk 119/ - prvé čtení

 

I nyní prosím, aby předložený návrh uvedl pan ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána v Praze 31. října letošního roku.

Předmětem dohody je pavilon, který byl postaven československou vládou v roce 1924 za účelem konání výstav současného československého umění v rámci tzv. Benátského bienále. Cílem předkládané dohody je především stanovit pravidla vykonávání spoluvlastnických práv k pavilonu, jeho hospodaření a také jeho užívání. Smluvní strany dohodou konstatují rozdělení majetku v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Slovenskou republiku. Spoluvlastnická práva k pavilonu budou vykonávána v poměru 2 : 1 prostřednictvím příslušných orgánů smluvních stran, které zastupují Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo kultury SR na straně druhé.

V souladu s podílem spoluvlastnických práv budou rovněž hrazeny náklady na pronájem pozemku a investiční náklady. Užívání pavilonu je vzhledem k reálnému posouzení technických a prostorových možností pavilonu dohodou upraveno ale v poměru 1 : 1. S tím je ovšem též spojen závazek hradit ve sjednaném poměru neinvestiční náklady, které jsou v dohodě specifikovány. Pravidla společného hospodaření a užívání pavilonu řeší zásady hospodaření s výstavním pavilonem v Benátkách, jeho užívání, přípravy a realizace společných integrovaných projektů, které jsou připojeny v příloze dohody a tvoří její nedílnou součást.

S ohledem na žádost druhé smluvní strany se dohoda sjednává navenek jako mezinárodní smlouva vládní, avšak vzhledem k právům a povinnostem přiznaným dohodou příslušným právním subjektům, které jdou nad rámec platné právní úpravy České republiky, vyžaduje tato dohoda souhlas Parlamentu ČR a následnou ratifikaci prezidentem ČR s tím, že ratifikační listina nebude vyměněna, nýbrž uložena v archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem žádám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v prvním čtení vyslovila souhlas se sjednáním této dohody a doporučila ji k projednání v příslušném sněmovním výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru kultury Pavlu Dostálovi, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Nájemník. Než dojde k řečništi, chci připomenout, že dalším bodem, který budeme projednávat, bude bod 85. -vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu. Ale v tuto chvíli má slovo pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Vážený předsedo, vážená vládo, já jsem se zajímal o historii této smlouvy. Je to někdy zajímavé. Je skutečně potřebná, protože během doby od rozdělení naší republiky docházelo k nějakým sporům, které se ale dařilo urovnávat, a ty spory se týkaly především oprav, protože je to přece jenom stará - a zajímavá - budova, na dost prestižním místě. Myslím si, že po informaci pana ministra mi jako zpravodajovi nezbývá, než kvitovat s uspokojením, že tato smlouva je předkládána, a myslím si, že by nemělo nic bránit tomu, aby byla projednána. Navrhuji výbor zahraniční.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodajovi Václavu Nájemníkovi. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o návrhu na přikázání.

 

Návrh zní na přikázání zahraničnímu výboru. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo127, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 112, nikdo nebyl proti, takže mohu konstatovat, že tento návrh byl přijat.

 

Návrh byl přikázán zahraničnímu výboru. Já mohu poděkovat panu ministru Dostálovi i panu zpravodaji Nájemníkovi a konstatuji, že jsme tento bod projednali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP