(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, neb pro vás mám několik nesmírně důležitých sdělení, která bezprostředně ovlivní váš život v nejbližších dnech a hodinách.

Sděluji, že paní poslankyně Marvanová má náhradní kartu č. 15.

Ještě jednou prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se dostavili do jednacího sálu, budeme pokračovat v předpokládaném programu. Nicméně na jeho úvod mám pro vás několik důležitých sdělení vyplývajících z porady vedení Poslanecké sněmovny. Avizuji samé příjemné zprávy - tedy jak pro koho.

Vážené kolegyně a kolegové, za zády předsedy Poslanecké sněmovny se místopředsedové sněmovny dohodli na následujícím postupu, který vám chci navrhnout. Tento postup znamená následující.

Dnes dopoledne bychom pokračovali v projednávání bloku zpráv, tedy bodů 74, 75, 76, 77 a 92. Pokud bychom je nezvládli dopoledne, zbytek by byl přesunut na odpoledne.

Odpoledne bychom zahájili projednáváním bodů č. 5, 67, poté bodu 28, což je návrh zákona, který předkládá pan ministr Pavel Němec, jehož zpravodajem je pan kolega Jiří Třešňák. Dále bychom pokračovali bodem 87, což je druhé čtení zákona o silniční dopravě - předkladatel pan kolega Sehoř, zpravodaj pan kolega Schling.

Odpoledne bychom pokračovali blokem odpovědí na písemné interpelace.

Ve čtvrtek dopoledne by to znamenalo, že budete mít prostor pro vaši práci jinde, mimo jednací sál této Poslanecké sněmovny, tedy ve výborech, eventuálně kdekoliv jinde, kde si vyberete. Nicméně odpoledne bychom zahájili dvěma třetími čteními - zákona o matrikách a daně z příjmů. Následovaly by ústní interpelace.

Na závěr mám pro vás velmi nepříjemné sdělení. Výsledkem takovéhoto programu bude páteční volno. Nemusíte mít z toho špatný pocit, vše, co je naplánováno na tento týden, bude zvládnuto, nicméně efektivnějším způsobem.

Ještě jednou: teď zprávy, odpoledne bod 5, 67, 28, 87 a písemné interpelace, zítra dopoledne práce ve výborech, odpoledne třetí čtení a ústní interpelace a v pátek příprava na příští týden a druhé čtení státního rozpočtu, tedy samostudium.

 

Nechám tento procedurální návrh podrobit velmi přísnému posouzení v hlasování s pořadovým číslem 152, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 119, proti 2. S tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím tedy všechny předkladatele návrhů zákonů, všechny zpravodaje, interpelované ministry a interpelující, aby se dnes odpoledne připravili na tuto změnu programu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, nyní budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny bodem

 

74.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2001
/sněmovní tisk 103/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek a zprávu uvedl.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Paní předsedající, kolegové ministři, dámy a pánové, zpráva o stavu životního prostředí České republiky v roce 2001 hodnotí stav životního prostředí z hlediska silných stránek, slabých stránek, pozitivních očekávání a případných rizik vývoje stavu životního prostředí. Dále uvádí vývoj výdajů na ochranu životního prostředí v posledních jedenácti letech, obsahuje podrobný přehled legislativních aktivit v této oblasti v roce 2001 a výčet přijatých koncepčních dokumentů.

Důležitou součástí materiálu je srovnání významných indikátorů stavu a vývoje životního prostředí s průměrem členských států EU a OECD a dále s Německem, Rakouskem a kandidátskými státy Maďarskem, Polskem a Slovenskem.

Zpráva rovněž informuje o stavu postupu přípravy na vstup České republiky do EU a uvádí výčet významných mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti životního prostředí, ke kterým Česká republika přistoupila.

Nebudu opakovat notoricky známá fakta, že v letech 1990 až 2001 došlo k zásadnímu snížení emisí hlavních znečišťujících látek, a to jak v ovzduší, tak v oblasti znečištění vod, a zmíním se spíše o stránkách slabých. K těm patří nadále vysoce nadměrné emise oxidu uhličitého zejména vzhledem k průměru EU. Nárůst automobilové dopravy je příčinou pouze mírně klesajícího a místy stagnujícího, či dokonce rostoucího trendu imisního zatížení oxidy dusíku. Nedořešené odkanalizování a čištění odpadních vod je problémem asi v 80 obcích s 2000 obyvatel, které jsou předmětem právní úpravy Evropského společenství. Stále významná část vodních toků, zejména menších, je dosud v kategorii silně a velmi silně znečištěná voda. Nadále zůstává vysoký podíl z hornin zemědělské půdy, přičemž značný podíl této půdy je významně ohrožen vodní a větrnou erozí. Rozsahem poškození lesů imisemi zůstává Česká republika mezi nejvíce postiženými zeměmi v Evropě. Jedním z důvodů tohoto stavu je i dlouhodobá kumulativní degradace lesních půd. Živá příroda dosud nestačila ve větším rozsahu pozitivně reagovat na snížení znečištění složek životního prostředí a postupná revitalizační opatření. Regenerace fauny a flóry jako systému probíhá stále velmi pomalu a pozitivní výsledky lze očekávat až v delším časovém horizontu.

V oblasti odpadů zůstává nadále skládkování nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadu, a to v rozsahu 27 % z celkové produkce odpadu v roce 2001.

Výdaje celkových investic na ochranu životního prostředí byly v roce 1990 ve výši 6 miliard korun. Vrcholu 40,5 miliardy dosáhly v roce 1997 a v roce 2001 byly podle předběžného šetření Českého statistického úřadu 20,1 miliardy. Je to obdobné jako v roce 2000, kdy bylo 21,4 miliardy korun.

Pokles výdajů vyplývá ze skutečnosti, že již byly dokončeny rozhodující investice v oblasti ochrany ovzduší. Bylo to především odsíření, odprášení a denitrifikace velkých zdrojů znečišťování a ochrany vod, výstavba či rekonstrukce velkých čistíren odpadních vod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP