(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Součkové. Jako další bude hovořit zpravodaj pan poslanec Cabrnoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, na závěr obecné rozpravy mi dovolte několik poznámek.

Především bych chtěl říci, že se zdá, že tato rozprava, byť je velmi kritická, byť je rozvláčná a řadu kolegů zřejmě nezaujala, přece jen je přínosem pro řešení tohoto problému.

Rád bych poděkoval panu poslanci Kubinyimu, který velmi přesným a korektním výčtem možností řešení, byl podstatně přínosnější ve svém vystoupení než celá zpráva vlády.

Stejně tak kolega Janeček vyjmenoval některé principy ve svém vystoupení, které jsou řešením problému.

A v neposlední řadě také pan kolega Kala připomněl, že kraje umožní manažerské řízení, provedou restrukturalizaci a budou provádět kontrolu. To je bezpochyby správné, nelze s tím než souhlasit. Otázkou je, proč to v posledních pěti letech, a nepochybně i dříve, nedělala důsledně vláda. Nemuseli bychom být tam, kde jsme, a řešit problém, který řešíme.

Z vystoupení paní předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní docentky Emmerové vyplývá tendence vrátit zdravotnictví na startovní čáru roku 1999, což já vnímám jako popření polistopadového demokratického vývoje v této zemi, a nemohu s tím tedy souhlasit.

K vystoupení pana poslance Mládka bych si dovolil panu kolegovi připomenout - já bych přece jen stále trval na tom, že prostřednictvím předsedajícího -, že tento bod - pan poslanec teď bohužel neposlouchá - nebyl zařazen do programu na návrh Občanské demokratické strany, ale první předložil návrh na zařazení tohoto bodu předseda klubu poslanců KSČM, a podsouvání toho, že poslanci ODS tím chtějí řešit problematiku přechodu na kraje, je minimálně umělou konstrukcí.

Pan poslanec Mládek démonizuje privatizaci a soukromé podnikání ve zdravotnictví. Chtěl bych jen připomenout, že podle nám dostupných informací právě nestátní nemocnice sekyry nevyrábějí, a právě státní, tedy neprivatizované nemocnice, dluhy vyrábějí. A my je tady teď řešíme. Na tu věc samozřejmě můžeme mít různé názory.

Chtěl bych připomenout, že poslanci ODS neprosazovali nikdy plošné oddlužení nemocnic, ale prosazovali to - a prosazovat budou -, aby vláda jednoznačně pojmenovala příčiny a přijala opatření, aby se tyto problémy neopakovaly. Pro plošné oddlužení tedy nejsme a nikdy jsme ho nenavrhovali.

Dovolte mi závěrem poznámku k vystoupení paní ministryně nyní na konci podrobné rozpravy.

Paní ministryně podsouvá mně a kolegovi Fajmonovi, že jsme vytrhovali věty ze souvislostí celé zprávy. Já se domnívám s lehkou nadsázkou, že by nám za to mělo být poděkováno, protože kdybychom citovali celou zprávu tak, jak byla předložena, tak by ta ostuda byla ještě větší. Kdo máte zájem, přečtěte si to prosím celé. (Potlesk poslanců ODS.)

A závěrem jako poslední větu: jsem skutečně nesmírně zvědav, jak dlouho ještě bude vláda sociální demokracie se tvářit, jako že vládne teprve týden? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. Všeobecná rozprava skončila.

V tuto chvíli mohu otevřít rozpravu podrobnou. Prozatím se do ní přihlásili pánové Janeček, Maštálka a vidím zdviženou ruku zpravodaje. Takže v tomto pořadí bude nejprve hovořit pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, navrhuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí Zprávu vlády ČR o stavu zadluženosti státních nemocnic,

2. žádá ministryni zdravotnictví, aby spolupracovala s hejtmany jednotlivých krajů na vytváření kontrolních a regulačních mechanismů ve zdravotnictví tak, aby byla zajištěna v souladu s čl. 31 Listiny odpovídající dostupnost a kvalita zdravotní péče."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Hovořit bude pan poslanec Jiří Maštálka.

Prosím, aby navrhovatelé usnesení dávali písemné návrhy panu zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Ano, pane předsedající, samozřejmě vyhovím.

Předkládám následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že transformace zdravotnictví v České republice, zejména jeho financování a kontrola finančních toků ve zdravotnictví, nebyla zvládnuta tak, aby zajistila optimální hospodaření s finančními prostředky.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychleně řešila otázku analýzy struktury dluhu státních nemocnic a na jejím základě podnikla účinné kroky, které zabrání rozpadu sítě lůžkových zařízení a snížení dostupnosti lůžkové zdravotní péče.

3. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve spolupráci s kraji předložila neprodleně koncepci zdravotnictví a návrhy restrukturalizace lůžkového fondu stávajících státních nemocnic a návrhy na zefektivnění kontroly financování zdravotnických lůžkových zařízení."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Hovořit bude pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Já navrhuji následující usnesení:

"1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda nese podstatný díl odpovědnosti za stávající krizi ve zdravotnictví. Poslanecká sněmovna nesouhlasí s tím, aby se vláda zbavila této své odpovědnosti a dopady svých chyb a neřešení problémů přenesla na kraje.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby bez odkladů účinně řešila zadlužení státních nemocnic před jejich převedením na kraje.

3. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby svá rozhodnutí, která bezprostředně ovlivní hospodaření nemocnic zřizovaných kraji a obcemi, před jejich přijetím projednala s představiteli těchto stupňů veřejné správy.

4. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nejpozději do 15. února 2003 předložila Parlamentu České republiky koncepci zdravotnictví, která bude obsahovat řešení problémů, které způsobily stávající krizi ve financování nemocnic.

5. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vznik krajů byl špatně připravený a uspěchaný, že předávání kompetencí krajům, které vláda špatně zvládá, destabilizuje výkon samosprávy na úrovni krajů."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, podrobnou rozpravu proto končím.

Ptám se paní ministryně, zdali na závěr podrobné rozpravy hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Ptám se pana zpravodaje, zdali je připraven předložit sněmovně jednotlivé návrhy k hlasování tak, abychom případně uměli vedle sebe postavit ty návrhy, které se vylučují, nebo ty, které spolu souvisejí, aby výsledný tvar usnesení byl uspořádaný.

Prosím o klid, dámy a pánové. Slovo má pan zpravodaj Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování. S návrhy usnesení kolegů Maštálky a Janečka jsem byl seznámen teprve v tuto chvíli, ale nedomnívám se, že by tyto návrhy byly vylučovány některými jinými návrhy. Domnívám se tedy, že může být o každém bodu navrhovaných usnesení hlasováno zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky z řad poslanců, bereme návrh pana zpravodaje jako návrh, kterým se budeme řídit.

Konstatuji, že pan poslanec Libor Ambrozek má náhradní kartu č. 10.

Avizuji, že k jednotlivým návrhům budu žádat vyjádření paní ministryně a pana zpravodaje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP