(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, předpokládám, že volební komise má zkontrolovány volební lístky i to, zda jsou zapečetěny řádným způsobem urny. Pan předseda volební komise poslanec Hojda kýve, že tomu tak skutečně je. Nyní vás všechny voleb chtivé poslankyně a poslance zvu do sálu, abychom pokrčovali v dalších bodech.

Dámy a pánové, přestože zcela určitě si všichni chceme ušetřit čas na studium materiálů, domnívám se, že bude zřejmě nezbytné zatížit volební komisi jedním úkolem či prosbou v tuto chvíli. Pokud bylo avizováno, že volby proběhnou v 18 hodin, bylo by asi korektní, kdyby volební místnost byla otevřena několik málo minut přes 18. hodinu. Určitě pan předseda volební komise se k této myšlence vyjádří.

Jinak vás, dámy a pánové, prosím o to, abyste se posadili a sledovali vystoupení předsedy volební komise pana poslance Hojdy.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, měli bychom otevřít body postupně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, prvním bodem, který by měl být projednáván, je

 

56.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, v úvodu jen připomínám, že dne 30. října se vzdal svého členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství poslanec Marian Bielesz. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckého klubu US-DEU návrh na volbu poslance Svatopluka Karáska z US-DEU za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství na uvolněné místo po panu poslanci Marianu Bieleszovi. Tento návrh byl zaslán na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí i ustavení výborů proběhly veřejným hlasováním, navrhuji proto po projednání ve volební komisi, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, to je veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji, aby po rozpravě k navrženému kandidátovi Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanec Marian Bielesz rezignoval na svoji funkci, a pak hlasovala o kandidátu poslanci Svatopluku Karáskovi za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, staniž se. Dámy a pánové, otevírám rozpravu. Přihlášky nemám, takže rozpravu končím a prosím pana předsedu, aby předložil sněmovně k hlasování návrhy, o kterých již hovořil ve své úvodní řeči.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že poslanec Marian Bielesz rezignoval na své členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Ptám se, kdo souhlasí s touto konstatací. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 163 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o kandidátovi na uvolněné místo v této stálé komisi. Za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství je navržen poslanec Svatopluk Karásek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním, které má pořadové číslo 194. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby pan Svatopluk Karásek byl členem tohoto orgánu. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 122, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila pana Svatopluka Karáska členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím jsme projednali tento bod a můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

84.
Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování
procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 

Pane předsedo, ujměte se prosím slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Připomínám, že Poslanecká sněmovna zřídila tuto komisi dne 27. listopadu svým usnesením č. 170 s tím, že členem může být pouze poslanec - člen výboru pro obranu a bezpečnost, který je prověřen na stupeň přísně tajné. Dále Poslanecká sněmovna stanovila, že členové této komise budou voleni většinovým způsobem. Volební komise na své schůzi dne 3. prosince letošního roku projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB a přijala usnesení č. 50. Poslaneckými kluby byli navrženi tito poslanci: Václav Frank - KSČM, Petr Ibl - ČSSD, Svatopluk Karásek - US-DEU, Jan Klas - ODS, Miloš Titz - ČSSD, a Jan Vidím - ODS.

Upozorňuji, že podle zákona č. 140/1996 Sb. se volí pět členů této komise. Jak jsem již uvedl, Poslanecká sněmovna stanovila, že členové komise jsou současně členy výboru pro obranu a bezpečnost. Tuto podmínku všichni kandidáti splňují. Pokud jde o další podmínku, že zvolen může být pouze poslanec, který je prověřen na stupeň přísně tajné, volební komise tuto podmínku neprověřovala ani neověřovala, neboť je věcí navrhovatele, tedy poslaneckých klubů.

Podle volebního řádu Poslanecké sněmovny čl. V bod 14 se jedná o dvoukolovou veřejnou volbu.

Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o všech kandidátech a po jejím skončení hlasovali pomocí hlasovacího zařízení o každém kandidátovi zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, rozpravu otevírám. Jako první se přihlásil pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, protože volební komise není povinna a nemá kompetenci zkoumat, jestli podmínky onoho usnesení Poslanecké sněmovny č. 170 jsou naplněny jednotlivými kandidáty do funkcí, o kterých se právě vede rozprava, navrhuji, aby prohlášením, že navrženi kandidáti splňují tyto podmínky, tak učinili předsedové nebo zástupci jednotlivých klubů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP