(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

V tuto chvíli mě požádala paní poslankyně Nováková, abych na krátkou chvíli přerušil naše jednání, aby se mohla poradit s panem předsedou volební komise Pavlem Hojdou. Setrvejte prosím na svých místech.

Zřejmě se ale přestávka netýkala projednávaného bodu 59, který jsme v tuto chvíli projednali do bodu, kdy ho mohu přerušit, a prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Týká se to předchozího projednávaného bodu, kdy zde byl dotaz, zdali se paní Müllerová jmenuje Anna nebo Alena. Musím konstatovat, že na oficiálním jmenovacím listu je uvedena Anna a takto byla napsána i na volební lístky. Podle sdělení pana ministra se ale jedná o Alenu. S ohledem na to, že by nyní bylo asi technicky obtížné kandidátku předělávat, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí, že je zde chybně uvedeno jméno paní Müllerové, že se tedy nejedná o Annu, ale Alenu. Pokud bude volena, bude volena platně jako Alena Müllerová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že je to možné vzít na vědomí. Také je možné se zamyslet, pane předsedo, nad tím, že by bylo možné škrtnout křestní jméno u této kandidátky, a tím hlasovat o paní Müllerové, a rozuměli bychom, že jde o paní Alenu.

Asi to nejde, musí tam být jméno a příjmení.

 

Poslanec Pavel Hojda: Myslím, že postačí konstatování, jak bude i v zápisu z jednání sněmovny, že sněmovna s takto navrženým postupem bude souhlasit. Kdybychom škrtali, myslím, že by to nebylo to nejvhodnější.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám na váš názor předsedy odborné komise.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 205. Kdo souhlasí s tím, aby pod jménem Anna Müllerová na hlasovacím lístku jsme rozuměli Alena Müllerová? Kdo s tím nesouhlasí?

V hlasování pořadové číslo 205 se vyslovilo pro 103 a 33 proti.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

60.
Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce

 

Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože zákon č. 29/2002 Sb., o finančním arbitrovi, který nabude účinnost 1. ledna 2003, má vady zejména v tom, že nejsou přesně definovány instituce, které mohou navrhnout a návrh podat a v jaké lhůtě ho mohou podávat, vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny prostřednictvím ČTK lhůtu na podávání návrhů oprávněnými subjekty, tj. Českou národní bankou, institucemi, jejich profesními sdruženími a sdruženími na ochranu spotřebitelů, a to do 6. listopadu 2002. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi návrh od Hospodářské komory ČR a dopis od České národní banky, že setrvává na již předloženém návrhu. Ještě před vypršením lhůty jsme obdrželi návrhy od Sdružení na ochranu spotřebitelů ČR a České konsolidační agentury.

To znamená, že do skončení vyhlášené lhůty byly Poslanecké sněmovně předloženy následující návrhy: Návrh na finančního arbitra Roman Janda za Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Otakar Schlossberger Českou národní bankou po projednání s Českou bankovní asociací a Sdružením pro bankovní karty. Dále Petr Scholz Hospodářskou komorou České republiky a Českou konsolidační agenturou.

Dále byl předložen návrh na zástupce finančního arbitra, a to 1. Petr Scholz, Hospodářská komora České republiky a Česká konsolidační agentura, 2. František Šejnoha, Česká národní banka pro projednání s Českou bankovní asociací a Sdružením pro bankovní karty. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 15. listopadu 2002.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena. Jen připomínám, že zvoleným započne jejich pětileté období až dnem 1. ledna 2003.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Protože přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím a rozhodneme o způsobu hlasování. Volební komise navrhuje, aby volba byla tajná.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 206. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo pro bylo 135, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že v tuto chvíli můžu přerušit projednávání tohoto bodu a přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

61.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve bych vás chtěl informovat, že dne 23. října se vzdal funkce člena v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury pan Pavel Šafařík. Tím se v dozorčí radě uvolnilo místo, takže k dnešnímu dni nejsou obsazena dvě místa na členy této rady.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Pavel Hojda - KSČM, Libor Ježek - ODS, Miroslav Kapoun - ČSSD, a Pavel Šustr - KDU-ČSL. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 15. října letošního roku.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena.

Doporučuji, aby v rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že pan Pavel Šafařík rezignoval na svoji funkci, a pak aby proběhla tajná volba.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Protože vidím v očích mnoha poslankyň a poslanců otázku, kdo že je onen Pavel Šafařík, který se vzdal svého členství v této radě, tak je to bývalý poslanec za KDU-ČSL.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a budeme pokračovat tak, jak navrhl pan předseda volební komise.

 

V této chvíli budeme hlasovat o tom, že bereme na vědomí rezignaci Pavla Šafaříka na členství v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem pro 156, jeden poslanec byl proti.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu volební komise na tajnou volbu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 147 poslanců, proti jich bylo 7. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP