(10.50 hodin)

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velice oceňuji a vážím si vaší snahy prosadit pro své regiony opravy škol, nemocnic, hřišť a dalších akcí, ale myslím, že bychom měli pamatovat i na taková opatření, která se budou týkat nás všech.

Hospodářský výbor schválil svým usnesením při projednávání kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost posílit tuto kapitolu o 25 mil. korun. Tento návrh se neobjevil v předloženém materiálu rozpočtového výboru, a proto předkládám pozměňovací návrh, který zní:

V souladu s usnesením hospodářského výboru Poslanecké sněmovny z 20. listopadu 2002 převést částku 25 mil. Kč z kapitoly 398 VPS nebo kapitoly 307 MO Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, kapitola 375.

Návrh odůvodňuji takto. Prostředky mají sloužit: za prvé - k obnově a zajištění provozu radiační monitorovací sítě ve výši 15 mil. Kč; za druhé -k personálnímu a věcnému zabezpečení chodu biologické laboratoře zvláštní ochrany ve výši 7,7 mil. Kč; a za třetí - pro plnění protokolů z Melku ve výši 2,2 mil. Kč.

Chci upozornit, že prostředky jsou nezbytné pro všechny občany České republiky k zajištění zdravého životního prostředí a zdraví, ale i životů našich občanů.

Ještě několik poznámek. Všichni si snad ještě vzpomínáte na akci Antrax nebo na summit NATO. V těchto a v mnoha jiných případech úřad pro jadernou bezpečnost se velice významně podílel na bezpečnosti občanů a na zabezpečení těchto a dalších akcí.

Při vyčíslení svých potřeb na příští rok vykázal částku 48 mil. Kč. Při podrobném projednávání v hospodářském výboru se podařilo tuto částku snížit na uvedených 25 mil. Kč, které jsou skutečně nezbytné pro zajištění těchto akcí, a proto prosím, abyste tento návrh podpořili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Ladislavu Urbanovi za přednesené pozměňovací návrhy. Slovo má pan poslanec Milan Cabrnoch, připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu. Navrhuji:

1. V kapitole 335 - program podpora a reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení, číslo programu 335/210, zařadit novou položku s názvem Nemocnice Mělník, dostavba operačního sálu ve výši 35 mil. Kč.

Krátké zdůvodnění. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou akci, která nepokračuje a je nezbytné ji dokončit. Nejde o novou stavbu.

2. V kapitole 335 - podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení, číslo programu 335/210, zařadit novou položku s názvem Nemocnice Městec Králové, rekonstrukce kuchyně a rozšíření OCHRIP ve výši 48 mil. Kč. Opět se nejedná o novou stavbu, nemocnice je uprostřed rekonstrukce.

3. V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa navrhuji v programu č. 298/110 podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit novou položku s názvem výstavba územního střediska záchranné služby Středočeského kraje ve výši 65 mil. Kč.

4. V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa navrhuji snížit položku vládní rozpočtová rezerva o 148 mil. Kč. Alternativně, pokud nebude přijat návrh pod bodem 4, navrhuji v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa snížit položku realizace státních záruk o 148 mil. Kč.

Žádám, aby každý bod mého návrhu byl hlasován samostatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Milanu Cabrnochovi, dále má slovo pan poslanec Jiří Papež a připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003, sněmovní tisk 93.

První pozměňovací návrh. Kapitola Všeobecná pokladní správa program 298/210 - podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny, regionálního školství, zařadit novou položku rekonstrukce Základní školy Strašice - nová akce, částkou 9,7 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa.

Jedná se o částečné řešení nejakutnější části havarijního stavu v základní škole obce, která má být, kromě jiného, dle představ Ministerstva obrany postižena odchodem vojenské posádky, na níž je život v obci plně závislý. Tato částka by byla alespoň malou kompenzací.

Druhý pozměňovací návrh. V kapitole Všeobecná pokladní správa, program 398/210 - výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti obcí, zařadit novou položku s názvem rekonstrukce Základní školy Břasy - pokračování akce - částkou 5,2 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa.

Třetí pozměňovací návrh. Do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 398/210 - výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti obcí, zařadit novou položku s názvem rekonstrukce Základní školy Hrádek u Rokycan - pokračování akce částkou 8 mil. Kč. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa.

Dovolte mi krátké zdůvodnění těchto návrhů. Obě dvě akce jsou již rozestavěné a na obou akcích se částečně podílel státní rozpočet. V letošním roce z nepochopitelných důvodů z návrhu rozpočtu obě dvě akce vypadly. Pro úspěšné dokončení jsou tyto dvě částky nezbytností. Doplňuji, že žádný z návrhů nezakládá rozestavěnost na další léta.

Ještě mi dovolte čtvrtý pozměňovací návrh, který se vztahuje k usnesení rozpočtového výboru dle sněmovního tisku 93/2. Jedná se o technické upřesnění v příloze 2 - usnesení k položce 70/40. Místo slov "okres Rokycany" správně uvést "okres Plzeň-sever". V tomto okrese skutečně leží město Plasy, o které se v této položce jedná.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Papežovi a dále má slovo kolega Jiří Bílý. Připraví se pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přečetl i já pozměňovací návrhy k rozpočtu na rok 2003.

Do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, program pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavu sociální péče, kód 31 30 40, přidat částku 6,8 mil. Kč na účelovou dotaci. Individuální dotaci rekonstrukce jídelny a kuchyně pro mentálně postižené v Bystřici u Nýrska, okres Klatovy, kraj Plzeň. V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa, snížení vládní rozpočtové rezervy o 6,8 mil. Kč. Stavba by byla ukončena v příštím roce, bez dalších požadavků na státní rozpočet.

Krátké odůvodnění. Ústav pro mentálně postižené v Bystřici žádá o finanční podporu pro své svěřence na rekonstrukci kuchyně a jídelny, která neodpovídá daným předpisům a normám již od roku 1998 po kontrole Okresní hygienické stanice Klatovy. Bohužel, do této doby marně. V ústavu se stravuje celkem 200 postižených spoluobčanů, kteří si zaslouží naši pozornost, a to tím, že jim zkulturníme stravovací prostředí. Myslím, že je to minimum, které jim můžeme poskytnout v jejich nelehkém zdravotním postižení. Předem děkuji i za mentálně postižené z Bystřice všem, kteří podpoří tento návrh.

Další návrh. V návrhu státního rozpočtu na rok 2003 v části f) "Struktura výdajů kapitol státního rozpočtu účelově určených na financování programu část II, str. 275, programu výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí, program 39 8 210 11 43 - Základní škola Konice". Na stavební úpravu je počítáno na rok 2003 14. mil. 769 tisíc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP