(17.30 hodin)

Poslanec František Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych jen velmi stručně uvedl důvody, které mě vedou k tomu, že předkládám doprovodné usnesení. Všichni hledáme peníze, aby jich bylo pro státní rozpočet dostatek. Peníze existují, ale jsou někde jinde, a to doprovodné usnesení směřuje k tomu, aby se dostaly tam, kde je všichni potřebujeme. Vycházím při tom ze dvou podkladů, které máme všichni k dispozici.

Prvým je zpráva vlády, kde máme uveden přehled výdajů, nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů. Z něj je možné zjistit, že tyto nedoplatky z veřejných rozpočtů stouply za poslední rok - od poloviny roku 2001 do poloviny roku 2002 - o 8 mld. korun, a bez dalších komentářů - tvoří 172 mld.

Druhý dokumentem, který máme všichni k dispozici, je zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která je uveřejněna ve Věstníku č. 3 letošního roku a která hovoří o výběru daní z přidané hodnoty. Přečtu jen odstavec. Daň z přidané hodnoty je jedním z příjmů státního rozpočtu. Z poznatků získaných z této i předchozích obdobných kontrolních akcí vyplývá, že DPH vytváří největší prostor pro daňové úniky a daňové podvody. A přitom české zákony upravující výběr daní se ve velké míře podobají legislativě zemí EU. Nejsou však dostatečně provázány s normami, které s vymáháním daní bezprostředně souvisejí.

A nyní ten text doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby za prvé připravila program ke snížení nedoplatků daňových příjmů v působnosti územních finančních orgánů, České správy sociálního zabezpečení a celních orgánů a předložila ho Poslanecké sněmovně do 30. 6. 2003; za druhé, aby předložila Poslanecké sněmovně do 30. 6. 2003 takovou zákonnou normu, která by významně omezila úniky DPH např. tím, že by podmiňovala nárok na vrácení přeplatku této daně předložením dokladu o zaplacení daně plátcem.

To je vše a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i já vám, pane poslanče. Nyní bude mluvit pan poslanec Jaroslav Plachý, po něm pan poslanec Mencl a dále pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená chybějící vládo, dámy a pánové. Jako opoziční poslanec si dovolím předložit pouze dva malé skromné pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2003.

Můj první pozměňovací návrh se týká kapitoly VPS, do které navrhuji zařadit do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství položku Základní škola Strání, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, částka 2 miliony korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Zařízení kuchyně je v provozu plných 27 let od otevření základní školy. Na její téměř havarijní stav neustále poukazuje Okresní hygienická stanice Uherské Hradiště a zvýšenou energetickou náročnost zařízení prokázal i energetický audit. Náklady na rekonstrukci dle projektové dokumentace činí 2 mil. 180 tisíc korun. Náklady stavební části - výměna odpadů, úpravy elektrické instalace, vzduchotechniky, vody, obkladů, dlažby a jiného - jsou odhadovány minimálně na 300 tisíc korun. Dámy a pánové, připomenu, že obec Strání leží na státní hranici se Slovenskou republikou a tato situace vytváří mnoho problémů, zejména v politice zaměstnanosti, např. nedávný útlum výroby v Moravských sklárnách.

Můj další pozměňovací návrh se týká opět kapitoly VPS, kde navrhuji zařadit do programu 398 810 dotace poskytované obcím položku Břestek, okres Uherské Hradiště, výstavba obecního úřadu, částka 2 mil. korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Krátké odůvodnění. Obec Břestek má v současné době 701 obyvatel a nachází se v západní části okresu Uherské Hradiště. V roce 1990 se oddělila od střediskové obce Buchlovice a osamostatnila se. Budova místního národního výboru ve středu obce byla již dříve zbořena, a proto jedinou alternativou bylo umístit úřadovnu - tehdy ještě místního národního výboru - do budovy bývalé požární zbrojnice. V současné době obecní úřad sestává ze dvou menších místností. Proto začátkem 90. let minulého století vznikl záměr vybudovat ve středu obce víceúčelovou budovu s obecním úřadem, poštou, zdravotním střediskem apod. Tento záměr se ukázal jako nerealizovatelný. Proto zastupitelstvo obce přehodnotilo záměr a rozhodlo, že na pozemku ve středu obce, který je územním plánem určen pro občanskou vybavenost, bude postaven dům s pečovatelskou službou společně s úřadovnami obecního úřadu. tj. dvě kanceláře, sklad, archiv, zasedací místnost pro zhruba 30 až 40 osob, sociální zařízení a devět bytových jednotek DPS. V letošním roce obec získala ze Státního fondu rozvoje bydlení závazný příslib dotace na stavbu DPS. Stavba by měla být dokončena v roce 2003. Na realizaci stavby DPS bude obec doplácet vlastními prostředky ve výši 500 až 700 tisíc korun. Realizace části obecního úřadu bude stát zhruba 2 mil. korun. To je však nad finanční možnosti obce.

Obě akce, které navrhuji, budou ukončeny v roce 2003.

Dámy a pánové, děkuji za vaši podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plachému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Mencl, po něm bude mluvit pan poslanec Pešán a dále pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové. V tomto návrhu státního rozpočtu, který nám byl předložen se synonymem "povodňový", jsou výdaje na povodně ve skutečnosti Popelkou. Platí to i o kapitole Ministerstva životního prostředí, kde klíčový program Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní 2002 obsahuje zcela nedostatečnou částku 130 mil. korun. To ostatně v kapitolním sešitu konstatuje samo ministerstvo.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí proto po podrobné analýze doporučil panu ministrovi životního prostředí, aby výdaje na obnovu území postižených povodněmi posílil přesunem 5 % ostatních výdajů ministerstva. Protože to pan ministr dosud nenavrhl, dovoluji si v souladu s usnesením výboru tento návrh podat.

Navrhuji v rozpočtové kapitole 315 Ministerstva životního prostředí snížit běžné výdaje o 147 milionů korun a o 147 milionů korun zvýšit výdaje programu 215 810 - Státní pomoc MŽP při obnově území postižených povodní 2002.

Dodávám, že běžné výdaje Ministerstva životního prostředí jsou v návrhu rozpočtu 2003 oproti roku 2002 navýšeny ze 2 mld. 436 mil. na 2 mld. 951 mil., tedy o 515 mil., tedy o 21 %. I když jsem si vědom, že v tomto navýšení je obsaženo 100 mil. korun na odstraňování povodňových škod a havárií na majetku státu, jsem přesvědčen, že z hlediska vnitřní struktury této části rozpočtu Ministerstva životního prostředí přesun 5 % je zcela reálný.

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto přesunu ve prospěch občanů a obcí nacházejících se ve velmi obtížné situaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Menclovi. Poprosím pana poslance Pešána a dále poprosím, aby se připravil pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 93, kde si dovoluji navrhnout novou položku s názvem Náklady na likvidaci všeobecné veřejné nemocnice Počátky v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina, ve výši 10 mil. korun na vrub položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole číslo 398 Všeobecná pokladní správa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP