(18.10 hodin)

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil pět pozměňovacích návrhů k návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a abych je seřadil podle jakési hierarchie, podle důležitosti, kterou já jim přikládám v tom smyslu, o kterém mluvil pan kolega Vymětal během dopoledne, že je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými návrhy jejich váhu, která se sejde vždycky u poslance od starostů atd.

Dovolte mi uvést první pozměňovací návrh, který považuji za velice důležitý. Navrhuji za prvé tento pozměňovací návrh: zvýšení výdajů programu 298 210, Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství, o částku 25 mil. korun a doplnění následující položky - kapitola VPS, zařadit do programu 298 210, Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství, položku Základní škola Tuchlovice, okres Kladno, druhá etapa rekonstrukce, částka 25 mil. korun. Zároveň navrhuji snížení výdajů položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 25 mil. korun.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Po téměř čtyřicetiletém užívání objektu školy byla v roce 2001 zahájena generální rekonstrukce základní školy. Tím vznikla kritická situace, kdy se vyučuje ve škole, jejíž provoz je vynucenou generální rekonstrukcí značně narušen. Přiznáním výše navržené dotace by bylo umožněno v roce 2003 celou stavbu stavebně i finančně dokončit. Tento návrh byl schválen mimo jiné výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a přesto se neobjevuje ve schválených požadavcích materiálu výboru rozpočtového.

Dovolte mi podat druhý pozměňovací návrh, který také osobně považuji za velice důležitý, a to tento pozměňovací návrh: zvýšení výdajů programu 298 210, Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství, o částku 20 mil. korun a doplnění následující položky - kapitola VPS, zařadit do programu 298 210, Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství, položku Základní škola Unhošť, okres Kladno, výstavba nové školní kuchyně a jídelny částka 20 mil. korun. Zároveň navrhuji snížení výdajů položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 20 mil. korun.

Krátké zdůvodnění. Unhošť je malým městem okresu Kladno. V posledním období došlo nákladem 15 mil. korun k rozšíření kapacity obou unhošťských základních škol, a to tak, že nyní pojmou přes 700 žáků. Přitom více jak polovina žáků dojíždí z okolních obcí. Stávající školní kuchyně a jídelna vybudovaná ještě před drahnými lety v akci "Z" z dřevotřískového staviva je po mnohaletém užívání v dezolátním stavu a nezaručuje kvalitní stravování pro mnoho dětí z unhošťského regionu.

Dámy a pánové, dovolte mi přednést třetí pozměňovací návrh: zvýšení výdajů programu 398 810, Dotace poskytované obcím, o částku 25 mil. korun a doplnění následující položky - kapitola VPS, zařadit do programu 398 810, Dotace poskytované obcím, položku Kladno, druhá etapa regenerace sídliště Kročehlavy, částka 25 mil. korun. Zároveň navrhuji snížení výdajů položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 25 mil. korun.

Zdůvodnění. Město se potýká s nevyhovujícím stavem sídlišť. Proto byl zpracován projekt na roky 2002 až 2008 s názvem Regenerace části sídliště Kročehlavy. První etapa projektu, kterou město realizovalo v roce 2002, byla výstavba retenční nádrže, která byla pro pokračování projektu podmiňující. Současná finanční situace města neumožňuje realizovat druhou etapu v plném rozsahu, byť práce na přípravě byly zahájeny. Výše navržená finanční pomoc by značně ulehčila a urychlila zahájení realizace projektu Regenerace sídliště v roce 2003.

Čtvrtý pozměňovací návrh mi dovolte přednést: zvýšení výdajů programu 398 810, Dotace poskytované obcím, o částku 5,5 mil. korun a doplnění následující položky - kapitola VPS, zařadit do programu 398 810, Dotace poskytované obcím, položku zřízení Obvodního oddělení Policie České republiky ve Zlonicích, okres Kladno, částka 5,5 mil. korun. Zároveň navrhuji snížení výdajů položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 5,5 mil. korun.

Zdůvodnění. V obci žije asi 2100 obyvatel. V minulosti byla vždy ve Zlonicích buď četnická stanice za starých časů, nebo později obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti. Po roce 1989 bylo Obvodní oddělení Policie České republiky zrušeno. Nejbližší oddělení jsou umístěna až ve Slaném a Velvarech. Vzhledem k neutěšené situaci v tomto regionu, kdy Zlonicko má jednu z nejvyšších nezaměstnaností v celém okrese Kladno a zároveň došlo k nadměrné koncentraci sociálně nepřizpůsobivých občanů v této obci, veřejný pořádek a zajištění bezpečnosti občanů obce nelze při absenci Policie České republiky zajistit. Při vysokých výdajích z obecního rozpočtu na výstavbu základní infrastruktury v této obci, jako byl vodovod, kanalizace a plynofikace, si obec nemůže dovolit financovat celkové náklady na úpravy objektu pro potřeby Policie České republiky. Projekt úpravy je zpracováván ve spolupráci s vedením Okresního ředitelství Policie České republiky v Kladně a dle dispozic správy Středočeského kraje.

A konečně, vážené kolegyně a vážení kolegové, mi dovolte předložit poslední pozměňovací návrh v pořadí pátý: zvýšení výdajů programu 398 810, Dotace poskytované obcím, o částku 40 mil. korun a doplnění následující položky - kapitola VPS, zařadit do programu 398 810, Dotace poskytované obcím položku Kladno, výstavba aquaparku, částka 40 mil. korun. Zároveň navrhuji snížení výdajů položky vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 40 mil. korun.

Zdůvodnění. Stavba byla zahájena na podzim letošního roku. Celková cena stavby činí 120 mil. korun a její financování město rozložilo na tři roky. Přímá finanční podpora by městu Kladnu výrazně pomohla při koncipování rozpočtu na rok 2003 a mimo jiné umožnila i realizaci dalších potřebných projektů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Klasovi. Prosím, aby se nyní ujal slova pan poslanec Petr Nečas, připraví se pan poslanec Petr Kott, po něm pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení projednávání návrhu státního rozpočtu pro rok 2003 přednesl několik pozměňovacích návrhů, konkrétně devět.

Pozměňovací návrh číslo jedna se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví program 335 210. V usnesení rozpočtového výboru je navrženo zkrátit prostředky pro rekonstrukci Městské nemocnice Valašské Meziříčí. Jsem přesvědčen, že je to chybný postup rozpočtového výboru, protože tato nemocnice s velkým regionálním významem pro 70 tisíc obyvatel horského okresu Vsetín je velmi zásadní a rekonstrukci této nemocnice je potřeba dokončit. Proto navrhuji, aby v kapitole Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotních zařízení byla zvýšena položka 3352 104 067 Městská nemocnice Valašské Meziříčí - rekonstrukce na - uvedená částka 20 mil. korun. O stejnou částku by byla v kapitole Všeobecné pokladní správy snížena vládní rozpočtová rezerva. Fakticky se jedná o hlasování o zrušení položky 22/13 usnesení rozpočtového výboru.

Druhý pozměňovací návrh - v kapitole Všeobecná pokladní správa uvedení následujícího návrhu: Základní škola Lačnov, okres Vsetín - rekonstrukce, částkou 6,5 mil. korun a současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 6,5 mil. korun.

Obec Lačnov je velmi malou obcí s nízkou daňovou výtěžností a vlastními příjmy. Zdejší základní školu se bez pomoci vyšších orgánů státní správy, v tomto případě státu, nemůže podařit rekonstruovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP