(16.20 hodin)
(pokračuje Kott)

Pokud je to pravda, zda vláda tuto velkorysou nabídku přijme a bude moci například oddlužit nemocnice před jejich plánovaným převodem na kraje, a pokud nepřijme, tak z jakého důvodu.

Děkuji vám předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kottovi. Hovořit bude předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, mohl bych samozřejmě odpovědět velice stručně, ale myslím si, bude docela dobré, když odpovím zevrubněji, řekl bych v rozsahu čtyř minut, abych popsal podrobněji situaci Unipetrolu a dalších záměrů vlády.

Společnost Unipetrol je největším a rozhodujícím subjektem rafinérského a petrochemického sektoru tuzemského chemického průmyslu. Založení holdingu Unipetrol v roce 1994 sledovalo myšlenku posílení českého rafinérského průmyslu a spojení majetkově rozdrobených rafinérských, petrochemických a distribučních společností, ropa a pohonné hmoty v České republice. Do skupiny Unipetrol patří v současné době řada významných společností, které se zabývají především zpracováním ropy, distribucí pohonných hmot, petrochemií a agrochemií, a většina společností skupiny Unipetrol je navzájem propojena těsnými produktovodnými vazbami, v řadě případů prostřednictvím produktovodů. Jako přidružení členové ve skupině působí společnosti Lovochemie, a. s., významný výrobce průmyslových hnojiv a dalších produktů anorganické chemie, společnost Aliachem, a. s., skupina podniků zabývajících se organickou a anorganickou chemií a zpracováním plastů, dále obchodní společnosti Unipetrol Trade, a. s., s pobočkami v Evropě, a řada dalších menších společností distribučního, obslužného a výzkumného charakteru.

V souladu s koncepcí restrukturalizace a privatizace rafinérsko-petrochemického průmyslu, kterou přijala vláda svým usnesením 968 ze 4. října 2000, byly postupně v průběhu roku 2000 realizovány kroky k privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti Unipetrol. Musím říci, že nemohu než souhlasit s vaším názorem, že tato privatizace se nepovedla, a proto byla ukončena.

Protože je naším záměrem Unipetrol privatizovat, neponechat jej v rukou státu, vláda svým usnesením číslo 1015 ze dne 14. října 2002 zrušila rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Unipetrol, a. s., metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli, a to společnosti Agrofert Holding, a dále uložila ministrovi financí prostřednictvím Fondu národního majetku ČR ukončit mandátním smlouvu o poskytování služeb poradenské instituce, uzavřenou Fondem národního majetku se společností HSBC Bank, pobočka Praha, podle usnesení vlády č. 607 ze dne 13. června 2001. Další postup v privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Unipetrol projednala vláda na svém zasedání 25. listopadu 2002. V přijatém usnesení č. 1173 vláda schválila provedení výběru nové poradenské instituce pro privatizaci společnosti Unipetrol, a. s., formou obchodní veřejné soutěže organizované Fondem národního majetku podle zákona 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále vláda schválila základní kritéria pro výběr poradenské instituce atd.

Vláda se rozhodla zajistit vyhlášení obchodní veřejné soutěže do 25. prosince 2002 a předložení informace o výsledku obchodní veřejné soutěže do 25. května 2003. Tuto informaci má poskytnout ministr financí.

Z toho, co jsem řekl, vyplývá několik věcí. Za prvé - vláda se rozhodla privatizovat. Za druhé - zahájila výběrové řízení na poradenskou instituci. Za třetí - předpokládáme privatizaci soutěží, nikoli prodáním jakékoli firmě, ani firmě Rotch Energy, o které jste hovořil, bez soutěže, čili z jakési volné ruky. Jsme přesvědčeni, že soutěžní postup je zřetelnější, že bude z hlediska práva a z hlediska kontroly veřejnosti daleko přesvědčivější a že koneckonců přinese České republice větší přínos než pouhý prodej jedinému zájemci.

Na vaši přímou otázku, jak vypadá nabídka firmy Rotch Energy, musím říci, že nejsem informován o oficiálních nabídkách. Jsem ovšem informován, že firma Rotch Energy zájem projevuje a formuluje různé nabídky. Víte sám velmi dobře, že při takto velkém prodeji takto komplikovaného kombinátu sama cena je obvykle jedním z parametrů, nelze jenom z jednoho čísla, z jedné sumy usuzovat, zda nabídka je velkorysá. Naším záměrem je vytvořit určitou soutěž a tímto způsobem získat nejlepší cenu a nejlepší podmínky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Vidím, že se pan poslanec Kott chystá k doplňující otázce. Dám mu příležitost.

 

Poslanec Petr Kott: Pane premiére, já vám děkuji za zevrubnou informaci, ale já jsem stále nedostal odpověď na svou otázku, zda skutečně je pravda, že tato společnost nabídla 440 milionů eur se splatností, jak jsem se původně ptal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan premiér odpoví na tuto doplňující otázku.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Ano, pane poslanče, vy jste tuto otázku položil a já jsem také na ni přímo odpověděl. Sdělil jsem vám, že mi není známa žádná nabídka firmy Rotch Energy, že je mi pouze známo, že Rotch Energy má zájem. To je vše. Nemohu vám to potvrdit. Požádám o upřesnění pana ministra financí a sdělím vám, zda tato nabídka byla oficiálně položena, či zda to je pouze suma, která byla řečena při nějakém rozhovoru, a zda k této nabídce existují ještě nějaké jiné doprovodné parametry. Protože jak už jsem řekl, nabídka při takto složitém prodeji je daleko více než jenom cena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu premiérovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Hrnčíř. Jako poslední z interpelujících premiéra vlády se připraví pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, dovoluji si vás interpelovat ve věci zbytečného překrývání některých kompetencí na jednotlivých ministerstvech ve vaší vládě. Nejmarkantněji tento negativní jev můžeme sledovat zejména u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, a to zejména v oblasti vodního hospodářství. Již v minulém volebním období, když jste byl místopředsedou vlády, jste mohl zaznamenat určité rozpory, zejména při projednávání souborů zákonů týkajících se vod, zákonů o vodách. Dnes tento negativní jev lze vysledovat např. při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2003. Kdokoli z investorů si může požádat o státní dotaci na vodohospodářskou stavbu například u Státního fondu životního prostředí, když ne, tak u Ministerstva životního prostředí přímo, anebo také u Ministerstva zemědělství. A pozor - novinka - nově i u Ministerstva pro místní rozvoj.

Nepokládáte takovýto jev za zbytečné plýtvání zdroji, a to jak finančními, tak i personálními? Pane předsedo, nenastal čas, abyste navrhl úsporná opatření a šetřil peníze daňových poplatníků?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi a prosím pana premiéra, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP