Stenografický zápis 10. schůze, 4. března 2003


(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miloš Titz


148. Informace guvernéra České národní banky o situaci v Union bance

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal


151. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


152. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - druhé čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Václav Exner


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Exner


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002 /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radim Turek


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

Poslanec Jan Mládek
Poslanec Svatomír Recman


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

Poslanec David Šeich
Poslanec Svatomír Recman


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Poslanec Libor Rouček
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999 /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002 /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Václav Exner


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Karas


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002 /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002 /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Karas


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Karas


88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vilém Holáň


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Libor Rouček


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner


121. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


122. Návrh na volbu pozorovatelů do Evropského parlamentu

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jozef Kubinyi


124. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


125. Návrh na volbu zástupce finančního arbitra

Poslanec Pavel Hojda


126. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


127. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Pavel Hojda


128. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Pavel Hojda


129. Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP