(15.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Takže v tuto chvíli mohu konstatovat, že návrh zákona byl přijat ve sněmovní verzi, ale aby se to stalo skutkem, vyčkám opětovné kontroly. (Po chvíli.)

Všechno je v pořádku, takže návrh zákona jsme schválili ve znění, které Poslanecká sněmovna postoupila Senátu.

 

Nyní budeme projednávat

 

2.
Návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 51/4/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi paní senátorku Dagmar Lastoveckou.

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 51/5.

Než začneme tento bod projednávat, upozorňuji na článek 40 ústavy, podle kterého je k přijetí volebního zákona třeba, aby byl schválen sněmovnou i Senátem. To znamená, že pokud neschválíme návrh ve znění schváleném Senátem, zákon nebude přijat.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mé vyjádření bude stručné. Souhlasím se senátní verzí a vřele vám ji doporučuji ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní se táži pana poslance Zdeňka Koudelky, který byl zpravodajem ústavně právního výboru, zdali chce vystoupit. Je tomu tak, takže slovo má pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, klub sociální demokracie podpoří návrh zákona tak, jak jej schválil Senát. Nicméně podle nás není zcela jednoznačné to, že by tento volební zákon patřil do režimu podle článku 40, to znamená do režimu, kdy je nutný souhlas Senátu. Teoretická ani praktická fronta se zatím nesjednotila na tom, jestli volební zákon, tak jak jej uvádí ústava, se vztahuje pouze na volební zákon o volbách do Parlamentu, nebo na všechny volební zákony. Jinými slovy souhlas, který podle mne dáme tím, že schválíme senátní znění, hovoří o tom, že sněmovna souhlasí s těmi úpravami, tak jak je v tomto návrhu zákona provedl Senát, nikoliv automaticky podle mého názoru s tím, že sněmovna dopředu se vzdává svého práva a souhlasí, že slova volební zákon v ústavě, která jsou použita v jednotném čísle, se vztahují na množinu všech volebních zákonů, tedy i do volebních zákonů o volbách do obcí, krajů, případně nyní Evropského parlamentu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Nechci tady vést nějaké právní diskutace, chci ho pouze upozornit na to, že tento tisk má také část druhou, což je novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Ale myslím si, že jeho vyjádření bylo dostatečně jasné, takže v tuto chvíli prosím, zdali se chce ujmout slova paní senátorka Dagmar Lastovecká. Je tomu tak, takže jí dávám příležitost.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ani já nechci vést diskusi na téma, zda všechny volební zákony patří do článku 40. Senát je tohoto názoru, ale myslím, že ten si můžeme vydiskutovat jindy a jinde. Já pouze chci upozornit, že Senát vlastně přijal dva pozměňovací návrhy, které se nijak nedotkly podstaty a principů volebního zákona o volbách do Evropského parlamentu.

Jeden - a ten byl doporučen oběma výbory - směřoval k tomu, aby se vlastně odpoutala nesourodá novela občanského soudního řádu, která byla k zákonu podle článku 40 připojena. Ten druhý pozměňovací návrh padl na plénu a směřoval ke snížení procentní hranice pro preferenční hlasy, na něž může být přidělen mandát, a to ze sedmi procent na pět.

Myslím si, že vlastně všichni, kteří zde vystoupili, vystoupili ve prospěch a na podporu senátní verze, takže já věřím, že i ostatní paní poslankyně a páni poslanci náš návrh podpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní senátorce Dagmar Lastovecké. Kdo další v otevřené rozpravě chce vystoupit? Pokud nikdo, rozpravu končím. Pokusím se zvoněním dát najevo kolegům, kteří v tuto chvíli jsou v kuloárech, že se schyluje k hlasování.

Budeme hlasovat podle našeho jednacího řádu podle § 97 odst. 4, takže v tomto případě je k přijetí zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu tedy návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 51/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 51/5.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 25. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 180 poslanců bylo 170 pro, nikdo proti, takže tento návrh jsme přijali.

 

Děkuji paní senátorce Dagmar Lastovecké, panu ministru Stanislavu Grossovi, panu zpravodaji Koudelkovi a konstatuji, že jsme ukončili projednávání bodu číslo 2 a můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

3.
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 513/1991 Sb., tedy obchodní zákoník.

 

Teď mi, dámy a pánové, odpusťte, že nepřečtu půl stránky názvu, máte to všichni ve svých materiálech.

Jedná se o sněmovní tisk číslo 190 a je navrhováno, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas při prvém čtení. Nicméně mám v ruce veto návrhu na zkrácené projednávání z dílny poslaneckého klubu ODS plus k tomuto vetu se připojili poslanci Unie svobody Hana Marvanová a František Pelc. Takže předpokládám, že počet podpisů je v pořádku. Vezměme proto na vědomí, že nemůžeme postupovat podle § 90 odst. 2.

Z pověření vlády uvedený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP