(V 15.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vyslechněte prosím následující informaci. Na žádost vedení klubu sociálních demokratů prodlužuji polední přestávku do 16.00 hodin. Takže v 16 hodin se sejdeme a budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze.

 

(Jednání pokračovalo od 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Budeme pokračovat v odpolední části našeho jednání, neboť klub kolegyň a kolegů z České strany sociálně demokratické dospěl po dlouhém rozvažování k definitivnímu rozhodnutí, a tudíž se může plně věnovat práci na přípravě a přijímání zákonných norem.

Včera jsme rozhodli, že dnes odpoledne jako první bod projednáme přerušený bod č. 9. Upozorňuji, že první bod, který budeme projednávat, je bod č. 9. Po jeho dokončení se vrátíme k bodu 20, dále budou následovat body 21,22 a 24 a po něm, pokud to časově zvládneme, bod č. 18. Ještě jednou opakuji pořadí projednávaných bodů - 9, 20, 21, 22, 24 a 18.

Dříve než přistoupíme k projednávání bodu č. 9 slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o podporu mého procedurálního návrhu, který vám teď předložím, a to: vzhledem k tomu, jak jsme postoupili v projednávání jednotlivých bodů našeho programu - v uvozovkách - hrozí, že se zítra na program dostane bod č. 25, vládní návrh zákona 79/1997 Sb., o léčivech, sněmovní tisk 126, a vzhledem k tomu, že někteří poslanci zdravotního výboru, kteří jsou na služební cestě, by měli být přítomni projednávání tohoto návrhu zákona, mají k tomu co říci, chtěl bych vás požádat, abychom tento bod přeřadili na pátek 21. 2. jako druhý bod. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě jednou - šlo by o bod č. 25?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, bod č. 25, sněmovní tisk 126, druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, jako druhý bod za již pevně zařazený návrh školského zákona, respektive návrh Olomouckého kraje, pokud se nepletu, na vydání zákona, kterým se mění zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, tzv. školský zákon. To je procedurální návrh.

Ještě jednou ho zopakuji. Procedurální návrh zní přeřadit bod č. 25 z dnešního jednání na pátek jako druhý bod dopoledního jednání.

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. - Nyní se již nacházíme v usnášení schopném počtu.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 41 a ptám se, kdo je pro přijetí procedurálního návrhu. Kdo je proti?

Z přítomných 103 pro návrh 95, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vracím k bodu 9, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 52/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal vedle pana ministra financí také zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček. Pro vaši informaci sděluji, že tento návrh jsme projednávali v úterý 18. února. Vedli jsme k němu podrobnou rozpravu, kterou jsme přerušili, což znamená, že nyní budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, kterou v tuto chvíli otevírám.

Moje otázka tedy zní: kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pan kolega Křeček, prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh, který zní takto:

Dosavadní text uvedený v článku 1 se označuje jako bod 2 článku 1. V článku 1 se před nově označený bod 2 vkládá nový bod 1, který zní takto: Bod 1. V § 9 odst. 3 se slovo "šesti" nahrazuje slovem "dvanácti".

Jde o právo vlády vyhlašovat cenové moratorium, protože v souvislosti s možností reálného nárůstu krizových stavů, narušení běžných tržních podmínek, jako je zvyšování cen, válečný stav, povodně, nežádoucí zásahy do tržních vztahů atd., je třeba umožnit vládě, aby mohla cenové moratorium vyhlásit. Tato úprava koresponduje s obdobnou úpravou v zahraničí, např. ve Spolkové republice Německo a dalších.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dovolím si tady teď trochu zapochybovat, protože došlo k přednesení pozměňovacího návrhu až po určitém uběhnutém času. Ten pozměňovací návrh se vůbec netýká toho zákona v tom duchu, jak byl projednáván v prvním čtení i ve výborech, a proto si dovolím předložit tento následující návrh, protože se domnívám, že tento zákon už je zneužíván, jak bylo rozhodnutím Ústavního soudu již řečeno, k regulaci nájemného z bytů, a proto já navrhuji vrácení tohoto materiálu zpět na projednání výborům.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Prosím všechny kolegyně a kolegy, kteří se chtějí zúčastnit tohoto procedurálního hlasování, aby zaujali svá místa ve sněmovně.

Zazněl návrh na vrácení tohoto návrhu zákona výborům k novému projednání, nicméně to je návrh, o kterém nechám hlasovat za předpokladu, že se již nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, a tudíž podrobnou rozpravu mohu ukončit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP