(17.30 hodin)
(pokračuje Karásek)

Z těchto důvodů navrhuji, aby se sociální potřebnost odvozovala od zdravotního stavu, nikoli od skutečnosti, zda invalidní osoba byla v minulosti pojištěna či nikoliv.

Pokud bude tento pozměňující návrh přijat sněmovnou a pokud bude přijata novela samotná, bude změna příslušného ustanovení zákona o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřena takto: Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posouzení sociální potřebnosti poživatele starobního důchodu nebo občana, který je plně invalidní podle zvláštního předpisu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Já se ještě jednou pro jistotu zeptám, zda se nehlásí nikdo do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod schváleného pořadu s číslem 22. Je to

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se navrhují některá opatření směřující k omezení zneužívání dávek státní sociální podpory. Podrobněji jsem tento vládní návrh zdůvodnil již v prvním čtení a podrobná diskuse o návrhu byla též vedena při projednávání návrhu zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ve svém usnesení tento výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas.

Navržené změny zákona považuji za velmi potřebné a krátce je ještě jednou zdůvodním. Hlavní navrženou změnou je zkrácení lhůty, za kterou lze považovat zpětné vyplácení dávky z dosavadních dvanácti na tři měsíce. Účelem dávek státní sociální podpory je především částečné krytí nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby rodin s dětmi. Aby byl splněn účel těchto dávek, musí sloužit k průběžnému krytí nákladů na potřeby rodiny, popřípadě jde-li o jednorázové dávky, musí být poskytnuty v době, kdy nastala událost, která odůvodňuje přiznání takové dávky. Kumulace jednotlivých splátek dávek státní sociální podpory, vyplývající z možnosti vyplácet tyto dávky zpětně za další období, je nežádoucí a je v rozporu s obecnými principy platnými pro sociální systémy.

V posledním období dochází ke stále častějším případům, kdy je u dávky státní sociální podpory žádáno zpětně za další období, a mnohdy je tato opožděná žádost zcela neodůvodněná. Markantní je tato situace zejména při dlouhodobém pobytu osob v cizině v případě, kdy žádají neúspěšně například o zahraniční azyl apod. Sociální dávka by měla působit ve chvíli, kdy ji člověk potřebuje, a nikoliv například s ročním zpožděním. Při takovém jednání může vznikat pocit, že tyto prostředky uvedená rodina ani nepotřebuje, ale když už na ně má nárok, tak že si je jednou za rok vybere. Zmírnit negativní dopady uvedeného jednání lze tím, že dojde ke zkrácení doby, za kterou je možné dávku státní sociální podpory doplatit. Zkrácení této doby z jednoho roku na tři měsíce, tak jak se v návrhu novely zákona uvádí, zamezí zbytečnému zneužívání dávek ze systému státní sociální podpory.

Kromě uvedeného zkrácení prekluzní lhůty se návrhem zákona zpřesňuje dosavadní úprava zápočtů příjmů ze zahraničí do rozhodného příjmu stanoveného pro účely nároku na dávky státní sociální podpory. Navrhuje se, aby se do tohoto příjmu započítávaly i sociální dávky poskytnuté ze zahraničí, pokud jsou obdobné dávkám státní sociální podpory.Tím se zajistí stejný režim zápočtu u takových dávek poskytovaných v České republice s dávkami poskytovanými z ciziny.

Ostatní navržené změny jsou převážně legislativně technické povahy.

Pevně věřím, vážené dámy a pánové, že tento návrh zákona propustíte do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 123/1. Prosím v tuto chvíli, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal návrh této novely na své schůzi 29. ledna a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví dokonce nedal ani žádné pozměňovací návrhy, přesto intenzivně diskutoval dva problémové okruhy.

Tím prvním okruhem byla úvaha, že to, co je v návrhu míněno pro zkrácení limitu u opakujících se dávek, nemusí být dobré pro dávky jednorázové, tedy pro porodné, pro pohřebné, pro příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče nebo při zakoupení vozidla pro potřeby pěstounské rodiny. Taková úvaha už padla v prvém čtení a přednesla ji kolegyně Páralová, leč sám výbor nejednal přímo o tomto pozměňovacím návrhu, a bude patrně přednesen ve druhém čtení.

Druhý problémový okruh, který byl diskutován ve výboru, se týkal § 30. To je paragraf, který pojednává o podmínkách nároku na rodičovský příspěvek. Padl tam návrh, aby se zrušila dosavadní úprava, která stanoví, že dojde-li v kalendářním měsíci u rodiče k souběhu ve výdělečné činnosti ze samostatné výdělečné činnosti a ze zaměstnání, pak se nevyplácí rodinný příspěvek. Tento návrh tam také nebyl přijat s tím, že bude také upřesněn a předložen zde v druhém čtení.

Tolik tedy stručná zpráva o projednávání tohoto návrhu ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a doporučuji, aby byla novela přijata.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi, zpravodajovi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám v písemné podobě, ale vidím, že se hlásí paní poslankyně Páralová, takže má slovo. Paní poslankyně Boháčková jako druhá a já bych prosil další, aby se v případě svého zájmu hlásili písemně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, projednáváme vládní návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který poprvé spatřil světlo světa před necelými osmi lety, avšak již na konci roku 1989 se mezi výchozími principy celkové společenské a ekonomické transformace objevil požadavek na reformu sociálního systému. Tehdy byly stanoveny cíle mimo jiné, aby byla sociální politika cílená a aby opustila svoji dosavadní rovnostářskou plošnost. Na druhé straně byl vysloven požadavek, aby byla zabezpečena reálná ochrana těm, kteří ji prokazatelně potřebují, a to v takové míře, v jaké ji potřebují, a v závislosti na vlastní snaze obtížnou sociální situaci překonat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP