(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Mlynářovi. Tento návrh, který jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru, který předložil záznam. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych tlumočila názor petičního výboru, který projednal vládní návrh zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění novel, na své 6. schůzi dne 6. listopadu minulého roku a žádné usnesení nepřijal. Svůj názor vyjádřím v rozpravě, do které jsem se přihlásila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, takže paní zpravodajka, takto poslankyně přihlášená do obecné rozpravy, má příležitost vystoupit jako první a jediná prozatím přihlášená.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jak zde pan ministr připomněl, vládní návrh zákona obsaženého v tisku 60 má pouze dva paragrafy, z toho jeden je účinnost, a fakticky obsahuje pouze jedno slovo, a to změnu sídla z Prahy do Brna.

Je skutečností, že v rozpravě, která byla vedena v prvém čtení na říjnové schůzi, padla celá řada dotazů. Kromě těch, o kterých se zmínil pan ministr, to byly otázky zejména směřující k tomu, proč úřad, který zahájil svoji existenci teprve před dvěma roky a teprve nedávno se personálně stabilizoval, má měnit svoje sídlo z Prahy do Brna, kam v Brně by měl být přemístěn, zda touto dislokací nedojde k oslabení jeho působnosti ve vztahu k ministerstvům a k dalším orgánům státní správy, zda pro úřad, který čítá několik desítek pracovníků, by přeci jenom nebylo vhodné najít místo v Praze, zvlášť když v souvislosti s druhou etapou reformy státní správy by ministerstva měla nepochybně zeštíhlet. Na většinu těchto otázek jsme ani ve sněmovně, ani v průběhu projednávání před petičním výborem odpověď nedostali.

Dovolím si dva citáty. Jeden je z důvodové zprávy vlády k tomuto návrhu zákona. "Uvedený návrh je reakcí na skutečnost, že Úřad pro ochranu osobních údajů nemá odpovídající sídlo v Praze a je v Praze umístěn v několika budovách. Umístěním jeho sídla do Brna, kde jsou odpovídající prostory pro jeho dislokaci, se tak vyřeší problém, který se řeší již delší dobu. "

Druhý citát je z dopisu, který jsem obdržela od dr. Karla Neuwirta, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, z 27. ledna t. r.: "Vážená paní poslankyně, dovolte, abych Vás informoval o aktuálním stavu umístění Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na základě výběrového řízení uzavřel úřad smlouvu na pronájem budovy Stavební spořitelny České spořitelny v ulici Pplk. Sochora 27 v Praze 7 - Holešovicích. Budova je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu a plně vyhovující nejen současným potřebám úřadu, ale umožňující úřad doplnit na požadovaný počet 90 pracovníků. Dostatečná velikost administrativní plochy umožní úřadu plnit stávající úkoly a také nové úkoly, které na ni budou kladeny po vstupu České republiky do Evropské unie."

Kolegyně a kolegové, navrhuji zamítnutí návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím a vzhledem k tomu, že padl návrh na zamítnutí, musíme o něm hlasovat. Já vás v tuto chvíli všechny odhlásím, prosím o novou registraci. Hlasování zahájím v 18.14 hodin.

 

Dámy a pánové, v obecné rozpravě zazněl z úst paní poslankyně Zuzky Rujbrové návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 44, které jsem právě zahájil. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 146 poslanců bylo 97 pro, 37 proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tím mohu konstatovat, že tento návrh byl zmařen a že jsme ukončili projednávání bodu č. 18.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 27. Je to

 

27.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Takže prosím, abyste tomuto věnovali značnou pozornost. Konstatuji, že jsme návrh obdrželi jako sněmovní tisk 139/1.

Prosím, aby předložený návrh odůvodnila zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Michaela Šojdrová, ale prosím, aby začala hovořit, až bude ve sněmovně náležitý klid. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zdůvodnila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., tzv. školský zákon.

Cílem této úpravy, kterou skupina poslanců předkládá, je legislativní zakotvení právní subjektivity pro církevní školy a školská zařízení. Rozsahem návrhu jde o změnu jediného odstavce, která však má podstatné důsledky pro další existenci církevních škol.

Chtěla bych připomenout, že v případě církevních škol nejde o žádný masový segment našeho školství, ale naopak o 108 škol a školských zařízení, které přesto - troufám si tvrdit - mají významnou roli jako určitá alternativa či jako nabídka rozšiřující možnosti výběru. Upozorňuji také na to, že žádná z těchto škol za celou dobu existence si nedovolila zneužít finančních prostředků ze státního rozpočtu na účely jiné než na ty, na které jsou určeny. Existují již dnes základní církevní školy -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové - promiňte, paní poslankyně - svůj názor budete moci dát najevo v průběhu dalšího jednání, takže vás v tuto chvíli prosím o klid a o to, abyste pozorně sledovali, co paní navrhovatelka nám všem říká.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Chci tedy zdůraznit, že existují již dnes církevní základní školy, které zejména ve větších městech jsou po zápisu nuceny dělat dokonce jakousi formu "přijímacího řízení", neboť počtu dětí nemohou vyhovět. Důvodů může být více, ale jistě jedním z nich je atmosféra bezpečí, které tyto školy poskytují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP