(10.20 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Za dnešního platného systému by vlastně ze státních peněz určených na podporu tohoto zatápění se platila tato voda spadlá z nebe. Cílem tohoto zákona je jedině a jedině tomuto zabránit, protože náklady povodí na skutečnou dodávku vody do tohoto zatápění budou i podle tohoto návrhu nahrazeny. Jinými slovy - nikdo o nic nepřijde, veškeré náklady jako takové budou zaplaceny a budou nakonec použity peníze určené k zahlazování následků hornické činnosti na to, na co mají být určeny, a ne na něco jiného.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Aubrecht má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, dámy a pánové, krátkou repliku na kolegu Vojíře, protože nám zde řekl "jistě si všichni pamatujeme", ale asi si nepamatuje on, protože v původním zákonu o vodní rekultivaci nebyly zpoplatněny, ve vládním návrhu nebyly zpoplatněny, až pak lidovou tvořivostí zemědělského výboru se tam dostala tato povinnost za vodní rekultivace platit. Tam to bylo vedeno napříč politickými stranami. To nebyl zájem ČSSD. To bylo napříč politickým spektrem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z předchozí diskuse v podstatě jednověté novely vodního zákona vyplývá, že tato novela vzbuzuje velkou polemiku. Je zde příliš mnoho nezodpovězených otázek. Myslím, že velkou vinu na tom má velmi stručná, celkem pětivětá odůvodňující zpráva ve sněmovním tisku.

Pan poslanec Tomíček zde odůvodnil některé věci z titulu veřejných investic, proč jsou tímto návrhem podporovány. Já také nedokážu odpovědět, jestli např. tato podpora není v rozporu se schváleným zákonem o veřejných podporách. To v odůvodňující zprávě nikde nenajdeme.

V žádném případě neupírám předkladatelům dobrý úmysl. Zcela určitě chtěli vyřešit problém, který je tíživý, ale novelu, jak byla předložena, považuji za nedodělanou. Z tohoto důvodu nenavrhuji tento návrh zákona zamítnout. Jedná se mi jenom o to, abychom pouze v letošním roce náhodou neprojednávali již čtyři avizované novely. V jednom jediném roce čtyřikrát novelizovat jeden a tentýž zákon, dámy a pánové, zcela určitě nepokládáte za správný legislativní přístup nás zákonodárců.

Doporučuji předkladatelům spojit se s ostatními poslanci, kteří avizovali své připomínky ke stávajícímu zákonu o vodách, a pokusit se vypracovat komplexnější novelu všech tří avizovaných problémů. Pokud se spojí s ministerstvem, případně i s vládou, tak zahrnout i tyto připomínky.

Z tohoto důvodu, dámy a pánové, navrhuji, abychom odsouhlasili tento návrh zákona vrátit předkladatelům k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Přikročíme k hlasování o návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Kdo souhlasí s návrhem vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Z přítomných 163 poslanců pro 62, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování číslo 58. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh hlasovalo 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji oběma kolegům.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

30.
Návrh poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 96/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si zde říci několik poznámek k návrhu zákona o dani z nemovitostí, sněmovní tisk 96, který se již v souvislosti s obdobnou novelou, kterou předložila vláda, projednával na podzim minulého roku.

V srpnu minulého roku postihly naši zemi katastrofální povodně a krátce po nich jsme se všichni zabývali otázkou, jak občanům pomoci odstranit jejich následky. Vláda dospěla k názoru, že nejlépe prospěje občanům zvýšením daní, a navrhla povodňový daňový balíček. Ten naštěstí tato sněmovna neschválila.

 

(pokračuje Fajmon)

Poslanci ODS ve stejné době vypracovali a předložili nyní projednávaný návrh o odpuštění daně z nemovitostí těm poplatníkům, jejichž nemovitosti byly povodní zasaženy. Navrhli jsme všechny tyto postižené osvobodit od daně na dobu pěti let. Když se vláda dozvěděla o naší iniciativě, připravila vlastní podobnou novelu tohoto zákona. Vládní návrh se ale od našeho zásadně lišil v jedné podstatné záležitosti. Vláda navrhla a prosadila řešení, které dává zastupitelstvům měst a obcí možnost osvobodit vyplavené od placení daně z nemovitostí. O rozsahu a míře odpuštěné daně tedy rozhodnou zastupitelstva a nemusí k němu vůbec přistoupit.

My jsme navrhli, aby byli všichni vyplavení osvobozeni ze zákona na dobu pět let bez ohledu na to, zda to zastupitelstvo schválí, nebo nikoli. Jsme přesvědčeni, že to je lepší a spravedlivější. Nicméně uznáváme, že již bylo prosazeno řešení jiné a souběh těchto dvou systémů není možný. Z tohoto důvodu jako zástupce předkladatelů tento návrh stahuji z jednání.

Zároveň bych chtěl oznámit, že poslanci ODS již podali nový návrh novelizace zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je úplné zrušení této daně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za uvedení tohoto tisku, pane poslanče. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, můj kolega Hynek Fajmon řekl všechno, ve "118" tato věc řešena je. Připojuji se k návrhu na stažení zákona z pořadu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám. Zazněl návrh, o kterém budeme hlasovat. Ujasnili jsme si nyní procedurální otázku. Protože se jedná o návrh zpětvzetí, nemusí o tomto návrhu Poslanecká sněmovna hlasovat. Končím nyní projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP