Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. února 2003 v 9.03 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přeji vám hezké dobré jitro. Zahajuji čtvrtý jednací den. Prosím, abyste se dostavili do sněmovní síně.

Pan ministr Sobotka má náhradní kartu č. 13.

Omluveni jsou pro dnešní den předseda sněmovny Lubomír Zaorálek, Karel Kühnl, Jaroslav Lobkowicz, Josef Mikuta, Jan Mládek, Petr Pleva, Libor Rouček, Lubomír Suk, Jiří Karas, Jaroslav Plachý, Marie Rusová, Petr Šulák a také pan Ing. Václav Votava.

Dámy a pánové, mám pro vás jedno sdělení a byl bych rád, kdybyste ho vyslechli s náležitou pozorností.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip má náhradní kartu 25. To ale samozřejmě není to sdělení, které jsem vám avizoval.

Obrátil se na mě předseda vlády Vladimír Špidla s žádostí, aby Poslanecká sněmovna umožnila vystoupit guvernérovi České národní banky panu Zdeňku Tůmovi, aby informoval Poslaneckou sněmovnu o situaci ohledně Union banky. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna svým hlasováním umožnila vystoupení pana guvernéra, až se dostaví do sněmovny, ale protože zde v této chvíli není, doporučuji, abychom zahájili normálně projednávat bod, který je na pořadu odsouhlaseného programu schůze, a až přijde pan guvernér, umožnili bychom mu vystoupení. Nicméně v tuto chvíli bychom měli hlasováním rozhodnout o tom, zda guvernérovi České národní banky vystoupení umožníme. Proto vás prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Libor Ambrozek má náhradní kartu č. 18.

 

A protože jsme usnášeníschopné grémium, dámy a pánové, ptám se, kdo ve smyslu § 52 odst. 3 souhlasí s tím, aby se schůze zúčastnil guvernér České národní banky pan Zdeněk Tůma a aby mu bylo uděleno slovo.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo s návrhem souhlasí. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 118 poslanců bylo 104 pro a jeden proti. Návrh byl schválen.

 

Dámy a pánové, nyní budeme věnovat pozornost bodu

 

26.
Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění
a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 76/1.

Z pověření zastupitelstva návrh uvede hejtman Olomouckého kraje pan Jan Březina, kterého mezi námi v tuto chvíli vítám a prosím ho, aby návrh uvedl.

Dámy a pánové, věnujte, prosím, pozornost hejtmanovi Olomouckého kraje panu Janu Březinovi.

 

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina: Dobrý den. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych před vás předstoupil k projednávání návrhu zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, váš sněmovní tisk 76.

Dovolte mi, abych něco řekl k tomu, co nás vedlo k využití naší legislativní iniciativy a k tomu, že vám předkládáme naše řešení.

Zdůvodnění je takové, že v dané oblasti asistentů pro postižené žáky vládne poněkud nesystémový stav. Tento nesystémový stav je znát už z hlediska využití finančních zdrojů na tyto asistenty. Zhruba 50 % z nich je hrazeno z prostředků MŠMT, něco je hrazeno z prostředků soukromých nadací a něco z prostředků zvýšeného normativu na žáka, obvykle s využitím civilní služby a s něčím, co se dá nazvat využitím fiktivního vychovatele.

K předložení této záležitosti nás vedl tlak pedagogického terénu, protože ve školním roce 2002 - 2003 se situace zhoršila tím, že pravidla pro uplatnění financování z Ministerstva práce a sociálních věcí se poněkud změnila a jsou tvrdší. Na tlak pedagogického terénu a jeho přání jsme podali příslušnou novelu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP