(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Mohu konstatovat, že jsme ukončili první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli Michalu Krausovi, panu zpravodaji Tomáši Teplíkovi.

 

A přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

49.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
/sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Jde tedy o to, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, pana poslance Waltra Bartoše jako zástupce navrhovatelů, aby se ujal slova.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládaná změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, úzce souvisí s problematikou financování akcí reprodukce investičního majetku krajů svěřeného do správy školám a školským zařízením. V návrhu rozpočtu na rok 2003 nejsou navrhovány finanční prostředky v rámci programu reprodukce majetku ISPROFIN, které byly krajským školám, resp. školám, jejichž zřizovatelem jsou kraje, v roce 2002 zajišťovány prostřednictvím Ministerstva financí. Vzhledem k investičním potřebám, jejichž nutnost vyplývá zejména ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školách a školských zařízení a o preventivně výchovné péči a o změně dalších zákonů, v průběhu roku 2003 musí kraje zajistit opravy, rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy, pořízení strojů a zařízení investičního charakteru. Dovolil bych si pro ilustraci uvést jako vzorek např. kraj Moravskoslezský. Abych byl konkrétní, tento kraj bude potřebovat přibližně částku ve výši 871 mil. Kč a dále částku ve výši 245 mil. Kč na úpravy a rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky, vytápění, rekonstrukce či úpravy podlah, stavební úpravy a vybavení školních kuchyní, ubytovacích zařízení apod. Navíc bude ještě potřebovat přibližně částku 146 mil. Kč na nezbytné stavební úpravy související s dopadem zákona č. 109/2002 Sb., tj. zákon o ústavní nebo ochranné výchově ve školách a školských zařízení. To je jedna část.

Další nezbytné finanční potřeby vyplývají z požadavku zákona, který dnes chceme s kolegy novelizovat tímto naším návrhem. Je to zákon o hospodaření energií, který ukládá, mimo jiné organizačním složkám krajů a obcí, tzn. i školám či jiným školským zařízením, vypracovat tzv. energetický audit do tří let od účinnosti zákona, tj. do 1. 1. 2004. Tato povinnost představuje v rámci škol zřizovaných krajem celkový objem - mluvím o Moravskoslezském kraji - 19 mil. Kč.

Hlavním zdrojem financování v oblasti reprodukce investičního majetku byly dosud systémové dotace ze státního rozpočtu, které byly poskytnuty Ministerstvem financí, resp. Ministerstvem školství v rámci programu reprodukce majetku ISPROFIN. Další zdroj možností financování dané oblasti jsou od roku 2001 především prostředky poskytnuté kraji na krytí odpisů investičního majetku, které jsou zdrojem investičních fondů jednotlivých škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj.

Nyní se dostáváme do problematického roku 2003. Co se týče tohoto roku však v rámci návrhu státního rozpočtu není o financování reprodukce majetku škol a školských zařízení v rámci ISPROFIN uvažováno. Pokud se jedná o celkovou výši finančních prostředků poskytnutých na reprodukci investičního majetku škol a školských zařízení, je nutné konstatovat, že vykazuje dlouhodobě klesající tendenci. Pokles předmětných finančních prostředků lze pozorovat i přes skutečnost, že technický stav školských budov se neustále zhoršuje a ve velkém množství případů není řešen. Důsledkem tohoto stavu je zároveň, a v budoucnu se dá rovněž očekávat, nárůst rozsahu škod na nemovitém majetku kraje - mám na mysli budovy škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj - a v souvislosti s tím se dá očekávat i nárůst výše finančních prostředků nezbytných na nápravu uvedeného stavu.

Řešením této složité situace pro kraje může být, alespoň částečně, odložení termínu pro vypracování energetického auditu. Z tohoto důvodu vám, dámy a pánové, s kolegy předkládáme tento návrh zákona a chtěli bychom požádat sněmovnu o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Waltru Bartošovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je opět pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tato předloha novely zákona není tak závažná jako předloha předcházející, nicméně chápu, že pro určitý segment, zejména pro základní, ale i střední školství, je to otázka velmi a velmi závažná.

Jak již pan předkladatel zdůraznil, zařízení, kterých se záležitost týká, je velmi mnoho a jejich technický stav je v řadě případů nebo ve většině případů velmi špatný. Myslím si, že vůbec není nic proti ničemu, včetně konstatování, že tento návrh není v rozporu s právem Evropských společenství, prodloužit povinnou lhůtu na uskutečnění a zpracování energetických auditů o jeden rok. Osobně jsem přesvědčen, že podobným zařízením a jejich provozovatelům by to velmi prospělo.

Ještě se krátce zmíním o požadavku na hlasování podle § 90 našeho jednacího řádu. Pokud budeme akceptovat tento způsob projednávání, bude to podle mého názoru v pořádku, nicméně si myslím, že nebude nic proti ničemu, pokud by se zde našla skupina poslanců, která by chtěla projednávat tuto předlohu ve výboru a doplnit ji o další pozměňovací návrhy, abychom pak projednali tuto přílohu v příslušném výboru. Myslím, že by to bylo i korektní.

Tolik z mé zpravodajské zprávy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo není přihlášený, ale hlásí se paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych pouze stručně uvést k problému, který zde zmiňoval pan poslanec Bartoš ve svém úvodním slově, tzn. nárůst finančních prostředků na rekonstrukce škol. Většinou se jedná o prostředky, které vyplývají z vyhlášek Ministerstva zdravotnictví týkajících se nového vybavení kuchyní, sociálních zařízení a dalších nezbytností, které by uvedly současný stav do souladu s vyhláškami a se zákonem o zdraví lidu. Je to záležitost, o které se v poslední době často hovoří, protože letos v červnu by mělo dojít k tomu, že vstoupí tyto vyhlášky v účinnost, a školy by měly poměrně za významných finančních nákladů uvést do souladu své budovy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP