(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu navrhovateli Bartošovi. Prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal pan poslanec Teplík.

Pozvu vás všechny k hlasování, k němuž se pomalu schyluje.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím, že v průběhu těchto dvou bodů sněmovna došla k velmi závažnému zjištění, a to udělala si pořádek v tom, který pan kolega Urban je který. Myslím si, že nám to velmi usnadní do budoucna orientaci. Ale teď již vážně.

V rozpravě nezazněl žádný návrh na zamítnutí, zaznělo veto na použití § 90, to znamená, že o návrhu pana kolegy Urbana Ladislava již hlasovat nemusíme. Znamená to tedy současně, že budeme hlasovat o přikázání do výborů, nejprve do výboru hospodářského, potom do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a poté budeme hlasovat o prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče, já s tímto postupem souhlasím. Zdá se, že je ještě několik poslanců, kteří se chtějí zúčastnit hlasování.

 

Snad tu jsou už všichni, takže v hlasování pořadové číslo 119 rozhodneme o přikázání k projednání hospodářskému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119, které skončilo, z celkového počtu 165 přihlášených poslankyň a poslanců bylo 151 pro, nikdo nebyl proti. Tento návrh tedy byl přijat.

 

V dalším hlasování pořadové číslo 120, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 120 skončilo. Ze 165 přítomných bylo 95 pro, 40 proti. I tento návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 121, které jsem zahájil, rozhodneme o prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121, které skončilo, pro se vyslovilo 145, proti nebyl nikdo, přítomno bylo 165 poslankyň a poslanců. Výsledek znamená, že jsme prodloužili lhůtu pro projednávání o 20 dnů.

 

Děkuji panu poslanci Bartošovi i panu poslanci Teplíkovi a vám všem za vzájemnou vstřícnost.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

50.
Návrh poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 162/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Rovněž zde je návrh, abychom tento zákon projednali podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem vyslovili souhlas už v prvém čtení. Stanovisko vlády máme jako sněmovní tisk 162/1.

Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Opálka, kterého prosím, aby se ujal slova.

Protože vím, paní a pánové, že se schyluje k tomu, že zhruba v 18 hodin jeden z klubů požádá o přestávku na schůzi klubu v délce jedné hodiny, a protože vím, že některé výbory se chystají zasedat od 19 hodin, chci tímto dát na vědomí, aby se případně tato změna zakalkulovala do dalších plánů.

Slovo má tedy pan poslanec Opálka a vás ostatní, paní a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jménem všech spolupředkladatelů si vám dovoluji předložit návrh krátké, malé novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelé si kladou za cíl jednak zpřehlednit a zpřesnit § 14 odst. 4, ale zejména vyřešit opomenutý problém vzniklý přijetím zákona č. 284/2002 Sb., tj. zajistit obcím, které mají ve spádovém obvodu své základní školy, dětský domov či obdobné zařízení, aby obce, ve kterých mají děti z těchto zařízení trvalý pobyt a které jsou v důsledku toho i příjemci finančních příspěvků z rozpočtového určení daní, přispívaly na neinvestiční náklady zřizovatelům základních škol.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nepochybuji o tom, že vaše rozhovory jsou patřičně důležité, nicméně bych vás chtěl požádat, abyste je vedli mimo obrys sněmovní síně.

Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo.

Je nám jasné jako předkladatelům, že dosud platná úprava má za cíl zamezit volnému přecházení dětí do základních škol mimo spádový obvod, čímž v minulosti vznikaly značné ekonomické potíže řadě obcí - zřizovatelům základních škol. Ale případy, na které navrhujeme výjimku, vznikají z rozhodnutí soudů, diagnostických ústavů nebo odpovědných osob za výchovu dětí. Přitom neinvestiční náklady spojené s plněním povinné školní docházky takto umístěných dětí ze zmiňovaných zařízení byly nedobrovolně přeneseny na obce, které nejsou místem trvalého pobytu těchto dětí ani příjemcem finančních prostředků z rozpočtového určení daní. Problém vznikl zejména v malých obcích, kde procentuálně tvoří děti těchto zařízení nezanedbatelné procento a kde zastupitelstvo hospodaří poměrně s malým rozpočtem. Tento stav trvá od června loňského roku a každým měsícem se ekonomická zátěž v neprospěch obcí - zřizovatelů těchto základních škol prohlubuje.

Po seznámení se s avizovaným problémem na podzim minulého roku jsem postoupil řadu konzultací na obcích, na tehdejším okresním úřadě v Opavě, se zástupkyní krajského hejtmana Moravskoslezského kraje i s ministrem financí, s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a jejím náměstkem. Všichni o vzniklém problému věděli. Vždyť ve 129 dětských domovech v naší republice bylo umístěno - údaj mám k 15. 10. 2001 - celkem 4 634 svěřenců, z toho 3 120 s povinnou školní docházkou. Navrhované řešení se tedy týká řady z nich.

Nebylo jiné schůdné řešení, než za pomoci legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny připravit nový návrh zákona, který vám dnes, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme. U vědomí toho, že problematická situace, do které se některé obce dostaly, byla zaviněna možná zaviněním naší Poslaneckou sněmovnou na konci minulého volebního období, pokládáme za správné, aby tento stav dnešní Poslanecká sněmovna napravila.

Vzhledem k naléhavosti a stručnosti této nápravy navrhujeme, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, byl s návrhem tohoto zákona vysloven souhlas již v prvním čtení. Osobně nejsem příznivcem nadměrného využívání § 90 odst. 2, ale vzhledem k potřebě urychlené nápravy současného stavu, způsobeného sněmovnou, s měsíčně se zvyšujícím nákladem dotčených obcí považuji za vhodné jeho využití.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP