(17.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Jde o to, aby nový zákon nabyl co nejrychleji účinnosti.

Závěrem mého úvodního vystoupení chci konstatovat, že návrh zákona není v rozporu s předpisy Evropského společenství, a jak zde již zaznělo, stanovisko české vlády je kladné. V podrobné rozpravě přednesu návrh na opravu dvou legislativně technických chyb. Ty vznikly při přepisu textu na technický nosič a jménem předkladatelů se za ně omlouvám.

Děkuji vám za pozornost a pochopení i podporu při hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi jako zástupci skupiny navrhovatelů a nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Bohuslav Záruba, který je určen jako zpravodaj pro první čtení.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k tisku 162, návrhu poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nového zákona podle tisku 162 lze zařadit z velké části do kategorie technických návrhů. Návrh v podstatě vytváří z jednoho odstavce § 14, odst. 2 původního zákona, odstavců 7. Vláda ve svém stanovisku vyjádřila s tímto návrhem souhlas s poukázáním na některé legislativně právní nedostatky. Hlavním podnětem k předložení novely je však zřejmě snaha o řešení problematiky hrazení neinvestičních nákladů mezi obcemi u dětí zařazených do zařízení podle zákona č. 109/2002 Sb., což je zřejmě vyjádřeno v novém odstavci 6 předkládaného návrhu.

Domnívám se, že danou situaci by bylo možné řešit vhodnou úpravou § 14 stávajícího odstavce 5. I v tomto bodě by však mělo dojít k zpřesnění, protože obec může být zřizovatelem více typů a stupňů škol. Vzhledem k významu neinvestičních prostředků by bylo vhodné vztáhnout tento příspěvek na oblast zabezpečení předškolního vzdělávání a povinné školní docházky. Domnívám se, že zařazení odstavce 6 do § 14 návrhu je problematické vůči domovským obcím, které nejenže nemají opodstatněnou úsporu, ale měly by naopak neopodstatněné výdaje, protože nemohou žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí soudů či dalších institucí a osob o umístění žáků do školských zařízení uváděných v odst. 6 návrhu.

I když mám výhrady k nesystémovosti tohoto řešení, předpokládám, že tato úprava pomůže alespoň na přechodnou dobu obcím vyřešit problém s proplácením neinvestičních nákladů na žáky, kteří jsou soudním rozhodnutím umístěni do dětského domova do územního obvodu obce, který tvoří spádový obvod základní školy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu zpravodaji Bohuslavu Zárubovi a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do této rozpravy nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jménem poslaneckých klubů US-DEU a KDU-ČSL vetuji projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a svolám vás všechny k hlasování o přikázání. Pan poslanec Opálka se hlásí po ukončené rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Opálka: S politování konstatuji, že obce budou muset ještě počkat. Já bych požádal o zkrácení šedesátidenní lhůty o 20, tedy na 40.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, zaregistroval jsem. Pan poslanec Záruba jako zpravodaj shrne rozpravu.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Pane předsedající, dovolte, abych shrnul rozpravu. Pan poslanec Kühnl dává prostřednictvím klubů veto na projednávání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 a pan předkladatel navrhuje zkrácení doby projednávání na 40 dnů. A ještě nezaznělo přikázání výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, chystám se k tomu navrhnout, tak jako organizační výbor, přikázání k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Takže proběhnou dvě hlasování.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Takže vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným návrhům, mohlo by dojít k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano Takže nejprve rozhodneme o přikázání návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo výsledkem pro 146, nikdo nebyl proti z přítomných 171. Znamená to, že tento návrh byl přijat.

 

Nyní v dalším hlasování, které jsem zahájil, rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů. Je to hlasování pořadové číslo 123. Já se táži, kdo je pro toto zkrácení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: pro 133, proti byli 2 z přítomných 171. Znamená to, že návrh na zkrácení byl přijat.

 

A ode mne se očekává v tuto chvíli jediné - abych konstatoval, že jsme ukončili první čtení tohoto návrhu zákona, a abych poděkoval panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je podle schváleného pořadu bod

 

51.
Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb.,
/sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 171/1 a já prosím, aby předložený návrh odůvodnil pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., ve znění zákona č. 253/2001 Sb., reaguje na dosavadní zkušenosti při prodeji státní půdy podle uvedeného zákona. Jeho hlavní snahou je umožnit v dohledné době dokončit proces vypořádání restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb.

Cílem předkládaného návrhu je rovněž zefektivnit proces prodeje pozemků úpravami vlastní procedury převodů směřujících k zmenšení administrativní náročnosti prodeje a činnosti související s prodejem. Navrhované úpravy nerozšiřují okruh nabyvatelů definovaných v zákoně č. 95/1999 Sb. Jsou však nově stanovená kritéria pro uplatnění přednosti, kdy zásadně na prvním místě...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové!!!

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. …zásadně na prvním místě v pořadí je oprávněná osoba s nárokem, který má vazbu na lokalitu, kde se nacházejí pozemky určené k prodeji, a teprve na dalším místě v pořadí je nájemce s limitovaným nárokem na převod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP