(9.40 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, já bych tady chtěla přednést jeden aspekt, který tu nezazněl, a to - kolik peněz budou muset podniky, kterým zákonem uložíme, aby tyto údaje doplnily na svých mzdových listech pro své zaměstnance, zaplatit na úpravu svých výpočetních programů. Kolik peněz budou muset vynaložit na to, aby tuto věc administrativně zpracovaly. (Posměšný potlesk z pravé části sálu.) Mám pocit, že to jistě dobře víte, protože nějaké podniky vlastníte a zaměstnance zaměstnáváte. Pokud bychom tento zákon schválili, naše administrativa opět nabubří, budeme na ni vynakládat daleko více peněz, a proto se připojuji k návrhu, aby tento zákon byl zamítnut. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Vojtilové. S řádnou přihláškou vystoupí Vladimír Doležal, připraví se zpravodaj Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já musím reagovat na to, co tady řekli všichni poslanci z levé části Poslanecké sněmovny. A hlavně reagovat na to, co tady říkal pan ministr Škromach. Já mám pocit, že on četl asi jiný zákon než já, protože o snižování dávek a odvodů na sociální a podobné věci tam není ani slovo. Je tam slovo o tom, že zaměstnanec má vědět, kolik peněz je odváděno do státního rozpočtu za jím vykonanou práci. To znamená, že má dostat informaci, aby si ji mohl porovnat s tím, co si pak přečte v novinách, co si vyslechne, aby sám mohl posoudit, jaké je daňové zatížení a co si o něm myslí.

Mě by velmi zajímalo a byl bych rád, kdyby mi všichni odpověděli na jednu otázku - proč nechcete zaměstnancům dát tuto informaci. Proč se tady oháníte tím, že počítat umějí, když naopak v zákoně o cenách jim pomáháte k tomu, aby počítat nemuseli. Proč tady hovoříte o tom, kolik to bude stát podnikatele, když obráceně jim zákonem upravíte všechny paragony a všechno papírové označení ceny, aby tam musela být uvedena cena na měrnou jednotku, aby tam byla celková cena a další. To nic nestojí? To vám nevadí v daném okamžiku?

Pojďme se bavit o tom, jestli tu informaci těm zaměstnancům dáme. Není to takový problém, je to jednoduchá úprava programu, který zpracovává mzdy, vypíše se tam několik čísel navíc. To nebude stát tolik peněz. Bude to stát trochu barvy do tiskárny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Slovo má pan zpravodaj Jozef Kubinyi s vystoupením v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji, pane předsedající. Já jsem sice řekl v úvodním slovu prakticky všechno, co jsem chtěl říci, ale po té rozpravě bych přičinil jenom jednu poznámku. Domnívám se, že ano, zaměstnanci mají mít informace, ale forma, která je navrhována, je nesystémová a je v oblasti, kde ten zaměstnanec dostává úplně jiné informace.

A protože je obecná rozprava, jak jsem avizoval, dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Hana Šedivá. Nemám žádnou další přihlášku. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážená vládo, já vás nebudu dlouho zdržovat. Chtěla bych se jenom předkladatele zákona zeptat, zda tento informační ukazatel - kolik zaměstnavatel zaplatil za sociální a zdravotní pojištění - bude obsahovat i to, zda to zaplatil skutečně, nebo jestli to měl zaplatit. Protože víme, že řada zaměstnavatelů toto pojištění neplatí, a myslím si, že by bylo velmi zavádějící, kdyby tam zaměstnanec měl, že to zaměstnavatel zaplatil.

Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni. To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě. Nevidím nikoho dalšího, obecnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy v obecné rozpravě. Ještě předtím se zeptám navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel ano. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl za prvé odpovědět na otázku, za kterou děkuji, protože se domnívám, že odkrývá další výhodu návrhu, který předkládám.

Ano, cílem je informovat pouze o tom pojištění, které bylo zaplaceno, a tím zaměstnanci poskytnout informaci, zda je za něj sociální a zdravotní pojištění placeno v plné výši. Jinými slovy varovat ho v případě, kdyby takové pojištění ze strany zaměstnavatele přestalo být placeno, aby si toho ten, kterého se to týká, byl vědom.

Já bych chtěl dále ve svém vystoupení říci, že jsem rozhodně neuvedl, jak tu řekl pan ministr Škromach, že předkládám bezvýznamný, zbytečný - a nevím, jaké další přívlastky vymyslel - návrh. Já jsem nic takového, pane ministře, neřekl a prosil bych, abyste, když citujete, pokud možno citoval skutečné výroky. Já tento návrh považuji za významný proto, že si myslím, že občan má právo být informován. Znát pravdivou a úplnou informaci je právo zaručené naší ústavou. Domnívám se, že by to nemělo být zpochybňováno a zesměšňováno tak pochybným způsobem, jako se stalo tady dnes. Já totiž, a to opakuji znovu, nic na výši tohoto pojištění nenavrhuji měnit. Je proto naprostou nepravdou tvrzení, že cílem tohoto návrhu, jak bylo uvedeno, je převést náklady na zaměstnance, přímo na něj, to znamená převést je ze zaměstnavatele na zaměstnance. Já chci tady výslovně uvést, aby to všichni slyšeli, že to není pravda. Nic na nikoho není převáděno. Nic není zvyšováno. Nic není snižováno. Je pouze informován ten, kterého se to týká.

A tak mi dovolte na závěr říci: Já jsem přesvědčen o tom, že navrhuji pouze to, na co má občan právo. To není rozhodnutí zaměstnavatele, zda milostivě poskytne, či neposkytne informaci. Protože, vážené kolegyně a vážení kolegové, to pojištění, ať už zdravotní, nebo sociální, je pojištění toho zaměstnance. To je jeho konkrétní pojištění, které pojišťuje jeho osobně. On má právo vědět, v jakém rozsahu je skutečně pojištěn. Má právo to vědět přinejmenším proto, že z tohoto pojištění sám čerpá. Nikdo mu nemůže toto právo vzít.

Já se divím těm, kteří se snaží odůvodnit, proč ho nechtějí informovat. Vy tady mnozí vycházíte z předpokladu, že až to pojištění uvidí, bude překvapen, že je příliš vysoké. Z čeho tak usuzujete? Já předpokládám z toho, co čtu v médiích z vyjádření právě zaměstnanců, že až se tu skutečnou výši dozvědí, budou v řadě případů mít dojem přesně opačný, že to pojištění je nedostatečné. Ale ať je pravdivá jedna nebo druhá hypotéza, tak je zbytečné je tady uvádět. Prostě ten, kdo je pojištěn, má právo vědět, v jakém rozsahu pojištění platí. A to je podstata tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji navrhovateli za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné vystoupení. Prosím, pane zpravodaji, shrňte průběh rozpravy a které věci máme k rozhodnutí.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: V obecné rozpravě vystoupilo celkem devět poslanců s tím, že padly dva návrhy. Jeden je návrh na zamítnutí, druhý je návrh na vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Předpokládám, že budeme postupovat podle § 90 odst. 7, to znamená, že nejdříve budeme rozhodovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování, a potom o zamítnutí návrhu. Má někdo pochybnost o tomto postupu? Nevidím. Pokusím se získat pozornost všech poslanců, i těch, kteří jsou kuloárech, a zahájit hlasování. O jednotlivých návrzích budeme rozhodovat postupně.

 

Takže v hlasování číslo 124 rozhodneme o návrhu na navrácení zákona k přepracování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 124 pro 22, proto 80. Návrh nebyl přijat.

 

Registruji žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci vašimi hlasovacími kartami. Jakmile registrace bude ukončena, zahájím hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP