(17.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a končím jeho prvé čtení.

 

Budeme se dále zabývat bodem číslo 66 schváleného pořadu schůze. Vidím ale ještě pana poslance Kohlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Paní předsedající, chtěl bych tady vznést jeden procedurální návrh. Navrhuji po konzultaci s panem ministrem dopravy, aby smlouvy, druhé čtení, body pořadu 72 a 73, byly zařazeny jako první dva body zítra odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tedy ve čtvrtek odpoledne. Já mám trochu problém, protože po dohodě poslaneckých klubů bylo rozhodnuto, že se budeme zítra věnovat po písemných interpelacích dopoledne třetím čtením, a to až do zbytku pracovní doby, do ústních interpelací. Dovolím si vám tedy navrhnout, pane poslanče, zda by pro vás bylo akceptovatelné, abychom tyto dva body, které navrhujete, projednávali jako první a druhý bod v úterý příštího týdne. Ne, jako druhý a třetí bod. První bod už máme pevně zařazen. Tedy - jako druhý a třetí bod v úterý příštího týdne. Je to pro vás nabídka, kterou můžete akceptovat?

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Přiznám se, že pro mě to akceptovatelné je. Problém je ten, že jsem to nekonzultoval s panem ministrem, kdežto mnou navržený termín byl konzultován. Jsou to body krátké, bezesporné, takže by nezdržely program schůze. Zítra, pokud by byly prvními dvěma body, by byl předpoklad, že v průběhu pěti minut bychom je byli schopni zvládnout, čili by tyto body vůbec nezdržely třetí čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Musím brát v potaz, že toto je váš oficiální návrh, a to procedurální návrh na zařazení bodů č. 72 a 73 jako prvního a druhého bodu našeho zítřejšího odpoledního jednání.

 

Já toto procedurální hlasování zahajuji. Ponese číslo 167. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 167 z přítomných 159 poslanců pro bylo 76, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze. Tím je bod

 

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, tento návrh zákona navazuje na předchozí bod, na zákon o dočasné ochraně cizinců, protože je zapotřebí některé principy a znění a smysl tohoto zákona, který jsme před chvílí posunuli do druhého čtení, promítnout do řady jiných právních předpisů.

Navrhovaná novela zákona o pobytu cizinců ruší ta ustanovení v tomto zákoně, která se týkají právě dočasné ochrany. Nadto tato předloha počítá i s novelizací dalších bodů, které souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie. A dále jsou tam některé změny, které jsou pouhou legislativně technickou úpravou.

Pokud jde o zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ten je zapotřebí novelizovat z toho důvodu, že je zapotřebí doplnit jej o děti, které na území České republiky podaly žádost o poskytnutí dočasné ochrany, a také o děti, které na území České republiky požívají dočasné ochrany. Ten důvod je vcelku jednoduchý - protože uvedená skupina dětí nespadá do žádné stávající kategorie podle platných předpisů.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že plátcem pojištění za osoby, které požívají dočasnou právní ochranu podle zvláštního zákona, je stát, a to prostřednictvím státního rozpočtu. Netýká se to těch osob, které požívají dočasné ochrany, které mají své příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Tyto osoby by si takové pojištění hradily samy.

Pokud jde o zákon o azylu, ten se týká části přestupků. Tady se navrhuje, aby přestupky na úseku azylu projednávalo Ministerstvo vnitra jakožto subjekt odpovědný za azylovou oblast.

Závěrem mi dovolte, abych konstatoval, že předložený návrh je plně slučitelný s právem Evropských společenství a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními závazky.

Proto bych vás poprosil, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, zda byste umožnili postoupení tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za úvodní slovo, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení - pan poslanec Svatopluk Karásek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vládní návrh změny cizineckého zákona upravuje český cizinecký režim do souladu se schengenským režimem, dále upravuje český cizinecký režim do souladu s požadavky na volný pohyb osob v rámci Evropské unie, upravuje zákon tak, aby byl slučitelný s přijímaným zákonem o dočasné ochraně.

Já navrhuji postoupit tento zákon do druhého čtení a přikázat ho výboru pro obranu a bezpečnost státu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je vše. Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaši zpravodajskou zprávu.

Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda chce někdo v této obecné rozpravě vystoupit. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Nezazněl zde žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí této předlohy. Budeme se proto zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh k přikázání. Není tomu tak. Přistoupíme proto k hlasování.

 

Přistoupíme k hlasování s pořadovým číslem 168, které právě zahajuji, a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním předloženého návrhu k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 168 skončilo. Přítomno bylo 159 poslankyň a poslanců, pro se vyslovilo 93, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, a končím prvé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu místopředsedovi i panu zpravodaji.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP