(17.50 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Chtěl bych konstatovat, že tento zákon, a tím bych chtěl doplnit i úvodní slovo předkladatele, pana ministra Palase, si vyžádá minimální navýšení výdajů ze státního rozpočtu - odhad předkladatelů je zhruba 1,7 mil. Kč - což bude souviset pouze a jedině s různými administrativními činnostmi Komise pro ochranu zvířat. Mám za to, že jestliže takto levně - z mého pohledu - dosáhneme toho, abychom redukovali na minimum naprosto zbytečné utrpení zvířat např. při transportech, na jatkách apod. a abychom tímto způsobem dostáli i závazkům v oblasti ochrany volně žijících zvířat, že je velmi rozumné, abychom se nad tímto zákonem pobavili v rámci druhého čtení.

Dovolte mi, abych kromě toho, co navrhuje organizační výbor, tzn. přidělit tento zákon k projednání ve výboru zemědělském, navrhl také, aby byl tento návrh novely zákona proti týrání zvířat přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a předem děkuji těm kolegyním a kolegům, kteří mi již přislíbili spolupráci konzultačního charakteru nad těmi připomínkami, které z velmi různorodých míst od různých cirkusů a občanských sdružení Svoboda zvířat se scházejí na mé mailové adrese.

Ještě jednou, vážená sněmovno, doporučuji propustit tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za vaši zpravodajskou zprávu, pan poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Petra Bratského. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

Zároveň však ještě jednou velmi důrazně žádám o klid v jednací síni!

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona, který mění zákon č. 246 na ochranu zvířat, vychází v určité části, která se týká cirkusů, z doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat, a to z publikace Podmínky chovu savců v cirkusech - to je tato příručka (ukazuje), kterou jsou měl možnost si prostudovat. Myslím si, že spousta věcí, které jsou zde uvedeny, je pravdivá, správná a je potřeba se jich zastat a do novely je zapracovat.

Přesto však tam jsou uvedeny některé věci, které nebyly konzultovány s chovateli v cirkusech. Myslím, že dokonce lidé, kteří připravovali tuto novelu, prošli praxí v těchto cirkusech jako veterináři apod. a později se rozešli do zoologických zahrad nebo někam jinam, na ministerstvo atd. Myslím, že je škoda, že k větší komunikaci tu nedošlo, a to i z některých důvodů, které bych se snažil objasnit.

Například je zpochybňován chov zvířat v cirkusech, exotických zvířat, kde často generace cirkusových chovatelů dosahují mnohdy lepších výsledků v těchto chovech než zoologické zahrady. Myslím si, že je dokonce důležité, zvláště z hlediska genetické stránky některých ohrožených druhů zvířat, aby byly mezi sebou tyto chovy evidovány a propojovány, aby docházelo k tomu, že se najdou páry zvířat, které jsou schopny vyvést potomstvo, a že je škoda, že tady k takové komunikaci už nedochází, což bylo patrno i v souvislosti s předlohou, kterou jsme projednávali o několik dní dříve, která se týkala právě zoologických zahrad. Je tedy škoda, že zoologické zahrady se dívají skrz prsty na chovatele v cirkusech.

Teď tedy nemluvím o převážení zvířat a o dalších věcech, mluvím teď výlučně k chovu těchto zvířat, a jejich ohrožených druhů zvláště.

Myslím si tedy, že je třeba, aby ke komunikaci v této oblasti docházelo, a proto se mi líbil návrh pana zpravodaje, který říkal, že by chtěl ještě dále komunikovat. Budu se tedy snažit přijít do kolektivu těch, kteří se budou na této práci podílet.

Budu tedy chtít doporučit tento materiál do druhého čtení, ale přesto si už teď dovolím předkladatelům předat několik námětů, které zde nebudu číst, nebudu vás tím unavovat, protože jde o konkrétní věci ke konkrétním bodům předloženého zákona, a myslím, že spíše než pro vás a pro ty, kteří dnes tu budou sedět ještě do večera, je to důležité pro ty, kteří s tím budou pracovat.

Zatím tedy děkuji za pozornost a doporučuji, aby zákon prošel do druhého čtení. Iniciativní návrhy, které jsem obdržel, předložím zpravodaji a předkladateli. Děkuji za pozornost ještě jednou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se nyní hlásí pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, nechci už zdržovat, protože kolega Bratský mi usnadnil situaci.

Já bych se chtěl jen krátce zmínit o problematickém § 14a, který vlastně řeší zakázáné činnosti s volně žijícími zvířaty. Souhlasím s panem ministrem, že to není ten paragraf, který by byl stěžejní v navrhovaném zákoně, resp. v navrhované novele, nicméně musíme říci, že to je záležitost, která hýbe odbornou veřejností. Chtěl bych k tomu jen dodat, že paragraf, formulovaný tak, jak je, by znamenal značné omezení cirkusových vystoupení, zejména šelem, ale i výcviku takového vystupování, jakož následně i ukončení těchto drezúr.

Jsem přesvědčen, že naše stávající legislativa má dostatek mechanismů, jak zaručit ochranu zvířat v těchto zařízeních, která jsou používána pro veřejná vystoupení, a negativní jevy v souladu se zákonem již dnes sankcionovat. Zárukou je určitě i živnostenský zákon, který vyžaduje vzdělání a praxi každého drezéra, protože jde navíc o vázanou živnost ve skupině 214 živnostenského zákona. Myslím si, že i to je určitá záruka. A konečně si myslím, že zakázat drezúru si nemůžeme dovolit i s ohledem k Protokolu o ochraně zvířat a péči o ně, který je základním pilířem evropských dohod. Myslím si, že neméně důležité je si uvědomit, že i drezúra zvířat patří ke kulturnímu dědictví, a je třeba ji plně respektovat a usilovat o zachování tradice, která v našich zemích trvá již více než 70 roků. Z tohoto důvodu nemohu souhlasit s tím, jaké je navrhováno znění paragrafu 14, ale chci zároveň avizovat, že mám připravené řešení dotyčné problematiky, které dle mého názoru uspokojí jak ochránce zvířat, tak majitele cirkusů a které nebude směřovat k zániku této profese. Avizuji to proto, abych uklidnil tu část veřejnosti, která má obavy ze zániku této profese.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za pozornost a zbytek si ponechám na projednávání v zemědělském výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pešánovi za vystoupení. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, z toho, co bylo řečeno předkladatelem i ostatními v diskusi, i z toho, jak jsem si já ten zákon přečetl, vyplývá zcela jasně, že zákon se bytostně týká problematiky spadající do resortu zemědělství, je to vysoce odborný zákon, a proto si vám dovoluji navrhnout nebo doporučit, abyste schválili přikázání tohoto návrhu zákona zemědělskému výboru a naopak neschválili jeho navržení do projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože se této problematiky týká pouze okrajově.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, za tento návrh. Ptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Ptám se navrhovatele a zpravodaje, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Pan předkladatel nikoli, pan zpravodaj ano. Prosím, máte slovo pane poslanče.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Pouze jedna věta. Myslím si, že právě z toho důvodu, že se tento zákon týká i ochrany volně žijících zvířat, tzn. zákona 114/1992 Sb., by bylo smysluplné přikázat ho k projednání i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Opakuji tedy to, co jsem řekl v úvodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Protože nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, můžeme se zabývat návrhem na přikázání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP