(11.40 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík: Omlouvám se panu zpravodaji výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale domnívám se, že návrh pod písmenem A je totožný s pozměňovacím návrhem pod písmenem B1 i).

Ustupuji názoru pana kolegy Plevy. On tvrdí, že návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je poněkud volnější. Chce-li o něm hlasovat, myslím si, že je korektní, abychom o něm hlasovat dali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po jednotlivých bodech, nebo o celku?

 

Poslanec Tomáš Teplík: O celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Stanovisko navrhovatele záporné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192. Kdo souhlasí s návrhy, které jsou pod písmenem A, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti.

Hlasování skončilo. Pro 102, proti 76. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Jsem nicméně rád, že tento pozměňovací návrh byl přijat, a hlasovali bychom o návrhu jako o celku ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou námitky? Nejsou. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 193. Budeme hlasovat o celém návrhu.

Přerušuji hlasování, omlouvám se. Musím přečíst základní formuli, aby bylo jasno, o čem budeme hlasovat. Hlasování pořadové číslo 193 prohlašuji za zmatečné.

Přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 8, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 194, které jsem zahájil. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 188 hlasujících bylo 125 pro, 58 proti. Konstatuji, že návrh byl schválen. S tímto usnesením byl Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji a končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo 100, kterým je

 

100.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové,
Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb.,
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 19/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Jan Grůza a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 19/4.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Hlásí se pan poslanec Jan Grůza. V otevřené rozpravě vystoupí jako první.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které padly ve druhém čtení.

K pozměňovacímu návrhu, který vznesl poslanec Ladislav Šustr, nemám připomínku. Posunutí roku účinnosti se shoduje v podstatě s naším návrhem. Já však samozřejmě mám určité problémy s dalšími dvěma návrhy, které padly ve druhém čtení, a to je návrh kolegy ministra Zdeňka Škromacha a kolegy Jaromíra Kohlíčka. Chci konstatovat, že tyto návrhy nebyly projednávány ani v zemědělském výboru, ani v rozpočtovém výboru, padly až na plénu. Osobně považuji tento postup za trošku "nefér", nebyl dán dostatečný prostor k tomu, abychom mohli oba tyto návrhy řádně dopilovat, abychom je mohli řádně uvést do legislativní čistoty tak, aby mohly být přijaty v této sněmovně. Oba tyto návrhy jsou minimálně sporné. Dotknu se jich postupně. To znamená, nejprve bych se vyjádřil k návrhu poslance Jaromíra Kohlíčka.

Domnívám se, že obsah tohoto navrhovaného § 9 odst. 2 nekoresponduje s názvem a obsahem zákona. Zákon jako celek upravuje přechod vlastnictví majetku z České republiky na kraje a obce. Podle stávajícího znění § 9 se mění funkce zřizovatele, která z okresních úřadů přechází na Ministerstvo kultury. Podle návrhu doplňovaného odst. 2 jde naopak o převod majetku do vlastnictví České republiky. Oba odstavce by tak obsahovaly ustanovení, která se vzájemně popírají. Obdobné platí i o navrhované změně přílohy 2 zákona. Považuji za nezbytné připomenout, že uvedená zařízení přešla do působnosti krajů podle zákona č. 157/2000 Sb. a jejich financování je zajištěno z daňových příjmů krajů. Tento návrh i podle stanoviska některých kolegů právníků, a já právníkem nejsem, tzn. přejímám tento názor, je z ústavního hlediska minimálně sporný a byl by pravděpodobně i předmětem určitého zkoumání v Senátu, případně vrácení tohoto návrhu zákona ze Senátu, a v případě jeho definitivního přijetí by zde bylo i nebezpečí rizika žaloby na Ústavní soud.

Znovu opakuji - obávám se, že kdybychom zde postavili dva právníky, nebo tři, každý z nich bude mít trochu jiný názor. Nicméně toto stanovisko se mi zdá jako relevantní a já bych docela nerad ohrozil přijetí novely zákona, která sledovala určitý velmi úzký okruh problémů, přijetím takového návrhu. Proto navrhnu nepřijetí tohoto návrhu.

Druhý návrh kolegy Škromacha, byť je velmi jednoduchý a stručný, je možná ještě závažnější a určité právní nesrovnalosti jsou zde ještě vážnější. Mám zde určité stanovisko i Ministerstva financí, které rozebírá některá ustanovení, která se dotýkají tohoto návrhu a vyjadřují s nimi určitý zásadní nesouhlas, a to především z důvodů věcných či z důvodů právních. Nechci probírat jednotlivé věci bod po bodu, nicméně se domnívám, že přijetí tohoto návrhu v podobě, ve které byl předložen tento návrh ministrem Škromachem, není možné. Proto se domnívám, že jestli chceme nějak zodpovědně tento problém vyřešit, měli bychom si dát nějaký krátký čas pro to, aby tento návrh mohl znovu padnout.

Proto si dovolím za předkladatele v závěru svého vystoupení navrhnout, aby tato novela byla v souladu s příslušným paragrafem jednacího řádu vrácena do druhého čtení, a současně prosím, aby toto druhé čtení bylo zařazeno jako první bod dnešního dne odpoledne, tak abychom mohli jednak opravit ve druhém čtení některé nedostatky předložených návrhů a jednak abychom mohli v závěru naší schůze v příštím týdnu hlasovat ve třetím čtení o této novele zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi. Za této situace se domnívám, že pan poslanec Kohlíček by nemusel uplatnit svou přihlášku do rozpravy ve třetím čtení k přednesení legislativně technických úprav, protože v případě přijetí návrhu na vrácení do druhého čtení by své úpravy mohl přednést v rámci druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP