(11.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, zdá se, že v této chvíli mohu rozpravu ukončit proto, abych dal hlasovat o návrhu pana navrhovatele poslance Jana Grůzy o vrácení do druhého čtení. Využijeme dobrodiní § 95 odst. 2. Všechny vás zvu do sněmovní síně, pokud se chcete podílet na tomto hlasování, kdy nejprve rozhodneme o vrácení do druhého čtení, potom bychom rozhodli o zařazení druhého čtení na dnešní odpoledne jako první bod. Bude se jednat o dvě hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 195. Kdo souhlasí s vrácením do druhého čtení? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 187 přítomných pro návrh 173, proti byl jediný. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování rozhodneme o zařazení jako první bod dnešního odpoledního jednání. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 196 skončilo - ze 187 hlasujících bylo 143 pro, 3 poslanci proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Janu Grůzovi a zpravodaji Ladislavu Šustrovi. Vše je pro tuto chvíli jasné.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
/sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a zpravodajka ústavně právního výboru Eva Dundáčková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 49/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám. Zdá se, že se nikdo nechce rozpravy ve třetím čtení účastnit, takže rozpravu končím.

Pokud nemá pan předkladatel zájem v tuto chvíli vystoupit, předal bych slovo paní poslankyni Dundáčkové, chce-li vystoupit, aby nás minimálně seznámila s postupem hlasování.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v tisku 49/2 jako o celku.

Ptám se, zda někdo vznáší námitku proti takto uplatněnému postupu. Navrhuji hlasovat jako o celku, protože se jedná o čtyři pozměňovací návrhy víceméně technického charakteru. Vycházejí z usnesení ústavně právního výboru č. 16 z 18. schůze konané 6. listopadu 2002. Domnívám se, že o nich můžeme hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Má někdo opačný názor než paní zpravodajka? Zdá se, že nikolivěk.

 

Dám v hlasování číslo 197 hlasovat. - Prosím pana předkladatele, zda souhlasí. Zřejmě ano, paní zpravodajka také doporučuje. - Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem pro 145, nikdo nebyl proti ze 186 přítomných. Znamená to, že tento návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, podle sněmovního tisku 49, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 198 skončilo. Ze 187 hlasujících bylo pro návrh 174, nikdo proti. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

102.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 121/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle zástupce předkladatelů, pana místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, zaujal místo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 121/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o legislativní úpravu, a sice v pozměňovacím návrhu označeném písmenem C, § 16 a) odstavec 2, kde na konci se doplňuje věta: "Tato změna se promítá do zbytku návrhu." To zde vypadlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Další přihlášky nejsou, takže končím rozpravu. Pravděpodobně nejsou ani námitky proti tomu, že to, co sdělil pan poslanec Gongol, je legislativně technického charakteru.

Můžeme v této chvíli se zeptat pana navrhovatele, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Hovořit bude místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vím, že rozhodnutí o tom, zda Česká republika chce zákonem zabezpečit své bývalé prezidenty po ukončení funkce, či nikoli, je rozhodnutí svrchovaně politické. Zdálo by se, že podle průběhu prvého a druhého čtení, kdy nepadl s jednou výjimkou žádný návrh na zamítnutí, by se dalo říci, že většinová vůle Poslanecké sněmovny je, aby Česká republika své prezidenty po skončení funkce zabezpečila, přičemž rozsah, který byl vládním návrhem předložen, je rozsah ve srovnání s ostatními zeměmi, kde taková úprava už přijata byla, velmi skromný.

Pozměňovací návrhy, které byly předneseny, se jednak vztahují k této úpravě vlastně již předložené a musím říci, že pozměňovací návrhy přijaté ústavně právním výborem jsou vlastně legislativně technického charakteru, zpřesňují tuto dikci a za předkladatele s nimi souhlasím.

Pak jsou zde pozměňovací návrhy pana poslance Sedi, eventuálně poslance Gongola, z nichž v prvém případě jde o snížení navrhovaných požitků prezidenta republiky po skončení jeho funkce a současně i omezení na dobu pěti let, a pana poslance Gongola, kdy jde v podstatě o jejich zrušení s tím, že by zůstal pouze nárok na ochranu a užívání vozidla. Myslím si, že zde je opravdu věcí většinové vůle Poslanecké sněmovny, zda chce tím nebo oním způsobem redukovat předložený návrh.

Zvláštní pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který podle mého soudu bude muset pan zpravodaj dát hlasovat jako naprostý celek, pod písmenem D pana poslance Hojdara, o kterém jsem již v prvním i druhém čtení říkal, že je návrhem, který za předkladatele mohu podpořit, protože v předmětné osnově zákona není do dnešního dne zahrnuta úprava předsedy Českého statistického úřadu a předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ačkoliv to jsou nepochybně představitelé státu, kteří by měli mít tímto zákonem upraveny platové poměry, jako je mají ostatní představitelé státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP