(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili v tuto chvíli mohu přednést návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomu návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 58 poslanců, proti 66 z přítomných 185 znamená, že tento návrh nebyl přijat.

 

Já děkuji panu ministru spravedlnosti a místopředsedovi vlády panu Rychetskému a panu zpravodajovi Jiřímu Václavkovi a končím projednávání tohoto bodu.

(Ve sněmovně panuje značný hluk, poslanci diskutují v lavicích i před nimi.)

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

 

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 52/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 52/4.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám, takže se rozhlížím, zdali se někdo nepřihlásí, aby přednesl případnou legislativně technickou úpravu. Není tomu tak, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra financí, zda hodlá přednést závěrečné slovo navrhovatele. Je tomu tak.

(Ve sněmovně je stále značný hluk.)

Dámy a pánové, já bych prosil - pokud chcete přestávku na jednání poslaneckých klubů, samozřejmě vám rád vyhovím. Pokud nechcete přestávku na jednání poslaneckých klubů, tak vás volám k pořádku.

Tak, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil zejména ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly podány.

Pokud jde o pozměňovací návrh vypustit odkaz na právo Evropských společenství, chtěl bych upozornit na následující skutečnost. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze 16. února 1998 o ochraně spotřebitele ve vztahu k cenám nabízených výrobků ukládá členským státům, aby u opatření, kterými bude tato směrnice uvedena v život, byl odkaz na tuto směrnici. Upozorňuji na to, že stejně formulovaný odkaz, jak je uveden v návrhu, obsahuje platný zákon č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků, např. v § 1 odst. 1.

Pokud jde o další návrh, to je návrh na účinnost nové úpravy k 1. 1. 2004, velmi se přimlouvám za ponechání účinnosti až ke dni vstupu do Evropské unie, a to z následujících důvodů. Ani členské země EU zavádění nové povinnosti příliš neuspěchaly. Členské země Evropské unie měly povinnost přizpůsobit právo svých zemí této směrnici do 18. června 2000. Ve většině zemí však nebyl tento termín dodržen. Je (třeba?) diskutovat zejména ne zcela jednoznačný přínos pro spotřebitele a v některých případech je skutečně rozumné a důležité, abychom činnost ustanovení neuspěchali zejména z hlediska schopnosti obchodníků se na uvedení tohoto opatření v život patřičně připravit.

Pokud jde o návrh pana poslance Křečka, tak s tímto návrhem mohu vyjádřit svůj souhlas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miloslav Vlček jako zpravodaj k tomuto návrhu.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Jsou celkem předloženy tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh A byl projednán a je to usnesení hospodářského výboru, pozměňovací návrh B byl předložen při druhém čtení a taktéž pozměňovací návrh písmeno C byl předložen při druhém čtení 18. a 19. února.

Já tedy navrhuji, abychom hlasovali o každém písmenu - A, B, C - zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Námitky nejsou, takže přistoupíme k hlasování. Já vás prvně odhlásím, protože se zdá, že došlo k určitému pohybu v Poslanecké sněmovně poté, co předchozí zákon nebyl schválen. Tak se přihlaste, prosím znovu.

Ještě chviličku, pane zpravodaji, zdá se, že přece jen zájem o tento tisk bude odpovídající významu. Tak prosím.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Takže jako o prvém bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu písm. A. Stanovisko zpravodaje kladné. (Stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 170 poslanců bylo 132 pro, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Jako o druhém bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu písm. B. Stanovisko zpravodaje záporné. (Stanovisko ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 179 hlasujících bylo pro 39, proti 134. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Jako o třetím pozměňovacím návrhu bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. C. Tady je stanovisko zpravodaje kladné. (Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 179 bylo pro 104, proti 72, takže i tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly předmětem našeho hlasování, je s tím souhlas.

Takže já přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 189 přítomných bylo 117 pro, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru i panu zpravodajovi za jejich činnost.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod

 

104.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
/zákon o finanční kontrole/, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 71/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval pan ministr financí Bohuslav Sobotka a aby sestavu doplnil zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Antonín Macháček.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 71/4 a mně nezbývá nic jiného, než otevřít rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP