(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se. Musím vás ještě odhlásit. Prosím vás ještě jednou, abyste se znovu přihlásili.

Nyní budeme hlasovat o prvním návrhu, tj. bereme na vědomí informaci guvernéra.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento první bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 177 poslanců pro 115, proti 8. Tento první bod byl přijat.

 

Prosím další text.

 

Poslanec Jan Mládek: Druhý bod je tohoto znění: Poslanecká sněmovna ukládá stálé komisi pro bankovnictví, aby projednala řešení situace v Union bance a podala zprávu o výsledku jednání Poslanecké sněmovně do 6. července 2003.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 177 poslanců pro 175, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Třetím bodem je: Poslanecká sněmovna žádá guvernéra České národní banky, aby zvážil možnost danou mu zákonem postupně vrátit banku k normálnímu provozu na základě programu restrukturalizace banky předloženého vedením Union banky, popř. s využitím dalších garancí či záruk.

Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 177 poslanců 81 pro, 57 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále máme návrh pana poslance Kocourka: Poslanecká sněmovna konstatuje, že Česká národní banka a Ministerstvo financí nesou z pohledu státu plnou odpovědnost za budoucí vývoj situace v Union bance stejně jako za všechny důsledky jimi přijatých řešení a rozhodnutí v této věci.

Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 177 poslanců pro 68, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Další část návrhu pana poslance Kocourka: "Poslanecká sněmovna doporučuje České národní bance a Ministerstvu financí, aby při řešení situace kolem Union banky postupovaly tak, aby byly prioritně a v maximálně možné míře ochráněny vklady klientů Union banky.

Neutrální stanovisko.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 175 poslanců pro 128, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

To je vše, co mělo být hlasováno?

 

Poslanec Jan Mládek: Ještě o celku, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, budeme hlasovat o celku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro celkový text usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 177 poslanců pro 173, proti nikdo. Tento celkový text usnesení byl přijat.

 

Dovolil bych si říci, že jsme projednali tento bod. Rád bych poděkoval panu guvernérovi a zpravodajovi a končím tento bod.

Prosím pana poslance Talíře, který se přihlásil s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh, který se týká voleb, které budou následovat v průběhu dnešního jednání, a navrhuji vyřadit bod č. 123 - Návrh na volbu člena Rady České televize. Víte, jak se situace v Radě České televize vyvíjí, víte o tom, že rezignovali další dva členové rady. Volební výbor se dnes zabýval situací, doporučuje volit jednoho člena. Protože se na mne obrátili někteří členové komise pro sdělovací prostředky, že chtějí diskutovat ještě o tomto problému, proto podávám tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Vojtěch Filip, místopředseda sněmovny. Připomínám, že k proceduře se nediskutuje, nevede se rozprava podle jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, rozumím tomuto návrhu, jenom připomínám, že poprvé byl tento bod zařazen na říjnovou schůzi v loňském roce. Byl vyřazen. V prosinci byl zařazen a znovu vyřazen. Jestli chce Poslanecká sněmovna nést znovu odpovědnost za volbu ředitele České televize, zkoušejte to dál.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po potlesku z levé části sálu rozhodneme o návrhu pana poslance Talíře v hlasování pořadové číslo 307, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem na vyřazení tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 75 poslanců, proti 68 ze 173 hlasujících. To znamená, že návrh nebyl přijat.

 

My můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím ho, aby se ujal slova.

Pane místopředsedo vlády, počkejte, až se v sále nastaví patřičná hladina hluku.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, konstatuji, že je nyní na místě poděkovat ústavně právnímu výboru, který projednal v rámci svého zasedání návrh novely obchodního zákoníku a komplexním pozměňovacím návrhem jej dává přesně do té podoby, která je nyní v platném znění otištěna ve Sbírce zákonů. Doufám, že v tomto znění bude propuštěna do třetího čtení a ve třetím čtení přijata. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru spravedlnosti Rychetskému.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 190/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Eva Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP