(16.40 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji změnu usnesení zahraničního výboru č. 18, a to v 1. II. místo stávajícího textu doplnit "s tím, že bezplatné plnění závazků vyplývajících z úmluvy bude uplatňováno podle zásady vzájemnosti". Dovolte mi krátké zdůvodnění této změny.

V příloze předkládací zprávy na straně 5 IV. Ministerstvo dopravy a spojů v odseku 4 je uvedeno, že Ministerstvo dopravy a spojů bude podle článku IV Tamperské úmluvy uplatňovat požadavek na platbu nebo na náhradu s výjimkou států NATO. Tento odstavec znamená nerovné podmínky pro různé subjekty, které přistoupily nebo přistoupí k úmluvě. Tato asymetrie nebyla popřena a její důvod vysvětlen žádným ze zástupců předkladatelů ani zde ve sněmovně, kde jsem tento dotaz vznesla při prvním čtení, ani na schůzi zahraničního výboru, kde byla tato úmluva projednávána. Jsem proto přesvědčena, že správnější přístup k naplňování této dohody je prostřednictvím reciprocity, tak jak je formulován můj návrh na změnu usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Buďte tak laskavá a dejte písemnou podobu vašeho doplňujícího návrhu panu zpravodajovi.

Další přihlášky do rozpravy nemám. Hlásíte se ještě v rámci rozpravy, pane ministře? Prosím.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Já jen na vysvětlenou, že pan zpravodaj použil formulaci přesně v souladu s tím, jak to bylo přečteno paní kolegyní. Nejsem si jist, co se situací, kdy je vznesen pozměňující návrh k textu usnesení, který je identický s textem usnesení.

Na závěr bych si dovolil poznámku, že Ministerstvo dopravy a spojů zaniklo 31. 12. a existuje již pouze Ministerstvo dopravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. V tuto chvíli rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby po diskusi s paní poslankyní Konečnou se ujal svých povinností. Prosím, aby se napříště rozprava odehrávala prostřednictvím mikrofonu.

 

Poslanec Václav Nájemník: Myslím, že je všechno v pořádku. Já už jsem přečetl pozměněnou verzi. Je tam uvedeno "za podmínky, aby bezplatné plnění závazků vyplývajících z úmluvy bylo uplatňováno podle zásady vzájemnosti". Já jsem to takto přečetl. Jednání výboru proběhlo dvakrát. Je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. V tuto chvíli se ptám paní poslankyně, zdali trvá na svém návrhu.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já se omlouvám. Mám jiné usnesení výboru, než měl on. Samozřejmě s tím souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nicméně já už jsem rozpravu skončil, takže musíme umožnit, abyste stáhla svůj pozměňovací návrh.

 

Bude nejrychlejší, když tak učiníme v hlasování pořadové číslo 310, které jsem právě zahájil. Táži se, kdo souhlasí se zpětvzetím pozměňovacího návrhu. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 přítomných bylo pro 139, proti jeden.

 

Vracíme se k usnesení, tak jak bylo přečteno panem zpravodajem Nájemníkem. Přeje si někdo, aby pan zpravodaj usnesení ještě jednou přečetl? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 311 rozhodneme o usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj zahraničního výboru Václav Nájemník. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 bylo pro 146, nikdo proti. Usnesení bylo schváleno.

 

Tím jsme se vyrovnali s tímto bodem. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Hlásí se pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, já bych měl procedurální návrh, abychom pevně zařadili na zítřejší jednání ve středu bod číslo 33, tisk 114, který byl přerušen v prvním čtení a byl vázán na ukončení třetího čtení jiného zákona, a to zákona o dani z příjmů. Tento návrh už prošel jednáním, nebyl schválen, tudíž není třeba čekat na další jednání ve třetím čtení. Navrhuji zařadit ho pevně zítra jako bod č. 2 na zítřejší dopolední jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se chci zeptat pana ministra Rusnoka, zdali s puncovním zákonem je všechno v pořádku. Má být zítra projednáván normálně, tak jak bylo plánováno. Panu poslanci Turkovi chci říci, že to je schválený bod č. 2 na zítřejší dopoledne, takže o jeho návrhu budeme hlasovat v té podobě, že tisk 114 projednáme v prvním čtení jako třetí bod zítra dopoledne.

 

Je to procedurální návrh a rozhodneme o něm okamžitě v hlasování číslo 312, které jsem zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 170 přítomných bylo 124 pro, 6 proti. Návrh byl schválen a bod byl zařazen.

 

Přistupujeme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002
/sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

 

Pan ministr Sobotka zaujal místo u stolku zpravodajů. Hovořit v tuto chvíli nebude. Připomínám, že návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor, jejichž usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 30/1 a 30/2.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Mládka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážení členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal návrh této dohody na svém zasedání a pověřil mě, abych sdělil toto stanovisko sněmovně. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Bratislavě dne 26. března 2002.

Děkuji. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Svatomír Recman jako zpravodaj výboru rozpočtového.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor projednal předmětnou smlouvu ještě v minulém roce na své 5. schůzi dne 30.října 2002 a přijal k ní usnesení číslo 64, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 30/1. Rozpočtový výbor rovněž neměl výhrady k předložené smlouvě. Doporučuje Poslanecké sněmovně vyjádřit s ní souhlas. Ve svém usnesení to formuloval takto: Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Bratislavě dne 26. března 2002, sněmovní tisk 30. Rovněž zmocnil zpravodaje rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem svým vystoupením učinil.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP