(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče a zpravodaji, a otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a připomínám nebo konstatuji, že oba výbory navrhují shodná usnesení.

Budeme tedy hlasovat o návrh usnesení podle sněmovního tisku 30/1 a 30/2.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 313. Já se táži, kdo souhlasí s usneseními uvedenými v těchto tiscích, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 bylo 131 pro, nikdo proti, takže návrh usnesení jsme přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji oběma zpravodajům a končím projednávání tohoto bodu.

Budeme se věnovat v tuto chvíli bodu

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě
/sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

 

Pan ministr je přítomen u stoku zpravodajů. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 125/1 a 125/2.

Prosím, aby návrh zahraničního výboru odůvodnil zpravodaj poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych tlumočil stanovisko zahraničního výboru k vládnímu návrhu o vyslovení souhlasu Dohodě mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě, sněmovní tisk 125.

Zahraniční výbor po odůvodnění náměstkyně Ministerstva financí paní Ing. Yvony Legierské, zpravodajské zprávě poslance Davida Šeicha a po rozpravě zahraničního výboru doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci; pověřuje předsedu zahraničního výboru, aby toto stanovisko předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Dámy a pánové, plně se ztotožňuji s tímto stanoviskem zahraničního výboru a poprosil bych, abychom v následujícím projednání tohoto tisku dali souhlas s ratifikací této dohody, jelikož se jedná o standardní dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic, neobsahuje žádná rozporuplná či kontroverzní ustanovení a je naprosto bezproblémová a nemá žádné vedlejší náklady na státní rozpočet.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor projednal předmětnou dohodu na svém zasedání dne 29. ledna 2003 a přijal usnesení č. 121, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 125/2. Rozpočtový výbor vyjádřil kladné stanovisko k této dohodě a přijal shodné usnesení jako zahraniční výbor, proto návrh usnesení nebudu číst. Zároveň pověřil zpravodaje rozpočtového výboru, aby s návrhem tohoto usnesení a se stanoviskem seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem učinil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a budeme hlasovat o usnesení, které přečtu: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 314. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 bylo 135 pro, nikdo proti, takže usnesení bylo přijato.

 

Já děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou
a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002
/sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

 

Pan ministr Sobotka setrvává u stolku zpravodajů, takže mohu konstatovat, že vládní návrh projednaly hned čtyři výbory, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 136/1 až 4.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci poslance Libora Roučka, aby návrh obou výborů odůvodnil.

 

Poslanec Libor Rouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval touto problematikou na své 10. schůzi dne 29. ledna letošního roku a přijal toto usnesení:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsané dne 30. října 2002. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Pokud jde o výbor pro evropskou integraci, ten se zabýval tímto vládním návrhem rovněž na své 10. schůzi dne 30. ledna a přijal podobné usnesení, ve kterém Poslanecké sněmovně doporučuje, aby Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsané dne 30. října 2002. Je to sněmovní tisk č. 136.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a prosím, aby se slova nyní ujal pan poslanec Petr Rafaj, který je zpravodajem rozpočtového výboru a zemědělského výboru.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, rozpočtový výbor na své 9. schůzi 29. ledna projednal předmětný vládní návrh a přijal následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsané dne 30. října 2002.

Zemědělský výbor na své 11. schůzi taktéž 29. ledna přijal obdobné usnesení, takže je nebudu číst.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí... Hlásí se pan poslanec Václav Exner, takže má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP