(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže to beru jako technickou připomínku.

V tuto chvíli tedy nezbývá nic jiného, než podrobit hlasování návrhy na usnesení. Všechny čtyři výbory navrhují shodná usnesení. Já je přečtu:

"Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsané dne 30. října 2002."

V tuto chvíli vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

O návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 315, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 122 přítomných bylo pro 111, nikdo proti. Usnesení jsme přijali.

 

Děkuji panu ministru Sobotkovi i oběma "dvojitým" zpravodajům a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přejdeme k bodu

 

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999
/sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená Poslanecká sněmovno, Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná výborem ministrů Rady Evropy 9. září 1999 ve Štrasburku a otevřená k podpisu 4. listopadu 1992, je prvním mezinárodním dokumentem Rady Evropy zaměřeným na boj proti korupci prostřednictvím institutu civilního práva. Společně s trestněprávní úmluvou o korupci, sjednanou ve Štrasburku dne 27. ledna 1999, vytváří komplexní právní rámec pro účinný boj proti korupci ve smluvních stranách těchto úmluv. Pro úplnost uvádím, že trestněprávní úmluva o korupci vstoupila pro ČR v platnost dne 1. července minulého roku.

Úmluva logicky nepřipouští možnost výhrady k žádnému z jejích ustanovení. Pro její vstup v platnost je požadován poměrně vysoký počet ratifikací, konkrétně 14, což je dáno snahou Rady Evropy o efektivní fungování opatření proti korupci zejména mezinárodního charakteru v co největším počtu států. Úmluvu od jejího otevření k podpisu v listopadu 1999 podepsalo již 24 členských států Rady Evropy a 10 z nich ji ratifikovalo.

Jsem přesvědčen, že i Česká republika na základě vašeho rozhodnutí ratifikuje tuto významnou mezinárodní smlouvu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, já vám děkuji za úvodní slovo. Konstatuji, že návrh projednal zahraniční výbor, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 31/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Václava Exnera, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, v usnesení zahraničního výboru, které bylo právě citováno, se všichni přítomní členové zahraničního výboru shodli na tom, že navrhnou Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Občanskoprávní úmluvy o korupci. Chtěl bych také konstatovat, že ústavně právní výbor dostal doplňující materiál týkající se odůvodnění článku 5 shora citované úmluvy pro předkládací zprávu, za což jménem zahraničního výboru děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Otevírám rozpravu. Žádné přihlášky nemám, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o závěrečném usnesení:

"Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Občanskoprávní úmluvy o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 9. září 1999."

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 316, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 131 poslanců bylo pro 114, nikdo proti. Usnesení jsme přijali.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních
vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002
/sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti pana Rychetského o úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážená Poslanecká sněmovno, s ohledem na to, že Republika Uzbekistán nepřistoupila na sukcesi do smlouvy mezi bývalou ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsané v Moskvě dne 12. srpna 1982, bylo nutno s Republikou Uzbekistán uzavřít samostatnou smlouvu o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, kterou jste v prvém čtení propustili do druhého čtení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této smlouvy. Já jsem tomu velice rád, protože je potřeba upravit základní právní vztahy umožňující nejen vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu, ale je potřeba i zajistit vzájemné uznávání a výkon rozhodnutí soudů ve věcech občanských. Doufám, že návrh zahraničního výboru bude návrhem, který přijmete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru spravedlnosti a místopředsedovi vlády a opět prosím pana poslance Václava Exnera jako zpravodaje zahraničního výboru, aby návrh výboru na usnesení odůvodnil. Toto usnesení máte jako sněmovní tisk 35/1 na svých lavicích.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, jak už konstatoval místopředseda vlády Pavel Rychetský, zahraniční výbor také v tomto případě doporučil Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci předložené smlouvy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a přečtu ještě jednou návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednané v Taškentu dne 18. ledna 2002."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 317. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 133 poslanců bylo 105 pro, nikdo proti. Návrh byl schválen.

 

Bylo ukončeno projednávání tohoto bodu a je tak možno přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

81.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu oznámení
podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
/sněmovní tisk 32/ - druhé čtení

 

Za nemocného místopředsedu vlády a ministra vlády Stanislava Grosse se povinností navrhovatele ujme opět místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Česká republika ratifikovala již na podzim roku 2000 Evropskou úmluvu o státním občanství z roku 1997. K uložení ratifikační listiny ČR k úmluvě však dosud nedošlo, neboť česká strana byla upozorněna, že neučinila oznámení podle čl. 22 písm. b) úmluvy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP