(18.10 hodin)
(pokračuje Exner)

U smluv o přátelství a spolupráci s Afghánistánem a Sýrií už Parlament dokonce vyslovil souhlas s ukončením platnosti. Není jasné, proč se znovu předkládají a co by měl Parlament udělat teď. U smlouvy se Sýrií měla navíc proběhnout významná jednání, o nichž ale v materiálu není poskytnuta žádná informace. (Ve sněmovně je značný hluk.)

Podobné problémy jsou i u smluv, jejichž sjednání bylo přeneseno na vládu nebo člena vlády. Namátkou uvedu například ujednání o celních úlevách např. s Kubou a s Bosnou nebo s Hercegovinou. Mohu také upozornit na to, že smlouvy v oblasti dopravy a spojů s Alžírskem, Bosnou a Hercegovinou a s Indií by měly být v určité platnosti i po vstupu do Evropské unie, pokud v Evropské unii nejsou ničím nahrazeny.

Zcela nepochopitelné je rušení desítek obchodních dohod a smluv o hospodářské spolupráci, kde přetrháváme dlouholetá spojení nejen se státy, ale také s konkrétními obchodními partnery. Takový krok je nevratný, omezuje konkurenceschopnost podnikatelských subjektů a omezuje naši suverenitu.

Na základě všeho, co jsem uvedl, navrhuji, aby tisk v rámci prvního čtení byl nyní projednán, aby byl projednán podrobně ve dvou výborech, a to ve výboru zahraničním, jak navrhuje organizační výbor, ale také ve výboru pro evropskou integraci, a to pokud možno s posouzením problémů, na které jsem ve své zpravodajské zprávě upozornil.

Chtěl bych zároveň vzhledem ke složitosti problematiky navrhnout prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů. Jde o problematiku složitou a není bezprostřední naléhavost, aby musely býti tyto záležitosti projednány. V důvodové zprávě se například hovoří o tom, že ostatní kandidátské země zatím nepřistoupily k podobnému procesu a že v tomto smyslu Česká republika bude konat pionýrskou cestu.

Návrhy, bude-li třeba, zopakuji v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že jsme všichni věnovali mimořádnou pozornost panu poslanci Exnerovi a jeho návrhům, myslím, že není třeba to opakovat, nejsou-li námitky. Obecnou rozpravu končím a můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Připomínám, že pan poslanec Exner navrhl kromě zahraničního výboru projednat tento materiál i ve výboru pro evropskou integraci a navrhl rovněž prodloužit lhůtu o 20 dnů. Já se pokusím vás všechny přivolati gongem a o návrzích na přikázání rozhodneme vzápětí.

 

Takže v hlasování 324 rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných je 143 pro, jeden proti. Návrh jsme přikázali zahraničnímu výboru.

 

V hlasování 325 rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných bylo pro 122, osm bylo proti. I tento návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování rozhodneme o prodloužení lhůty pro projednání o 20 dnů. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 326 skončilo. Ze 160 přítomných bylo pro 126, proti šest. I tento návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi, panu zpravodaji Václavu Exnerovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat schválenému bloku volebnímu, takže nyní zvu k řečništi předsedu volební komise pana poslance Hojdu.

Měli bychom se tedy věnovat bloku voleb. Jako první budeme projednávat bod 121, což je

 

121.
Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu
zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, připomínám, že Poslanecká sněmovna zvolila tuto komisi dne 27. listopadu svým usnesením číslo 170 s tím, že jejím členem může být pouze poslanec - člen výboru pro obranu a bezpečnost, který je prověřen na stupeň přísně tajné. Dále Poslanecká sněmovna stanovila, že členové této komise budou voleni většinovým způsobem.

Dne 10. prosince 2002 zvolila Poslanecká sněmovna čtyři členy této komise. Do dnešního dne je stále neobsazeno jedno místo člena této komise.

Poslaneckými kluby byli za člena této komise navrženi tito poslanci: Václav Frank - KSČM a Svatopluk Karásek - US-DEU.

Upozorňuji, že podle zákona č. 140/1996 Sb. se volí pět členů této komise. Jak jsem již uvedl, Poslanecká sněmovna stanovila, že členové komise jsou současně členy výboru pro obranu a bezpečnost. Tuto podmínku všichni kandidáti splnili. Pokud jde o další podmínku, že zvolen může být pouze poslanec, který je prověřen na stupeň přísně tajné, volební komise tuto podmínku neověřovala, neboť je to věc navrhovatele, tedy poslaneckých klubů.

Dne 10. prosince 2002 byli čtyři členové této komise zvoleni ve veřejné dvoukolové volbě podle volebního řádu Poslanecké sněmovny čl. 5 bod 14. Na své schůzi 20. února přijala volební komise usnesení č. 55, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně volbu tajnou, která je technicky již připravena. Jenom bych chtěl podotknout, že předchozí členové byli voleni volbou veřejnou.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu o kandidátech a způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se vzápětí. Otevírám rozpravu. Jako první se do rozpravy hlásí pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jménem navrhovatele, což je poslanecký klub US-DEU v případě kandidáta pana Svatopluka Karáska, informovat Poslaneckou sněmovnu, že Svatopluk Karásek obdržel prověření na stupeň přísně tajné.

Zároveň bych chtěl vyjádřit mírné podivení nad návrhem volební komise na volbu tajnou, když první čtyři členové byli volení volbou veřejnou. Proto dávám návrh na volbu veřejnou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, nejprve by sněmovna měla rozhodnout, jakým způsobem budeme volit. Volební komise navrhovala volbu tajnou a pan předseda poslaneckého klubu Unie svobody Karel Kühnl navrhuje, aby se volilo volbou veřejnou, tak jako v prvních čtyřech případech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže lze návrh pana poslance Kühnla vzít jako protinávrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 327, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abychom volili volbou veřejnou. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 169 přítomných pro 94, proti 37. Návrh na veřejnou volbu byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP