(18.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

2. Žádá předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, aby prostřednictvím ČTK vydal novou výzvu právnickým osobám zabývajícím se výzkumem a vývojem k předložení návrhu kandidátů na jednoho člena kontrolní rady Grantové agentury volební komisi Poslanecké sněmovny.

To je k uvedenému bodu. Z uvedeného vyplývá, že není možné provádět volbu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane předsedo, děkuji a končím projednávání bodu 124.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu, kterým je

 

125.
Návrh na volbu zástupce finančního arbitra

 

Poslanec Pavel Hojda: Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny České národní bance, institucím, jejich profesním sdružením a sdružením na ochranu spotřebitelů ze dne 7. ledna letošního roku byly předloženy tyto návrhy: 1. Roman Janda, 2. Petr Scholz, 3. František Šejnoha. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 18. února.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena. Jen připomínám, že zvolenému započne jeho pětileté funkční období dnem volby.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, takže rozpravu končím a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu č. 126, kterým je

 

126.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Pane předsedo volební komise, máte opět slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. I když dvanácti členům této rady skončí tříleté období až dnem 28. 2. - omlouvám se ale, už skončilo - zvolila již dne 11. prosince 2002 Poslanecká sněmovna na návrh ministra kultury pět členů, jejichž volební období však započne až dnem 1. 3. 2003. Dne 2. ledna předložil ministr kultury návrh na volbu dalších sedmi členů této rady, a to Michal Bregant, Vladimír Just, Jiří Kubíček, Alena Müllerová, Marcela Pittermannová, Jiří Stránský, Jiří Svoboda a Miloš Zábranský.

Znovu upozorňuji, že navrženo je osm, ale zvoleno má být pouze sedm členů.

Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 7. ledna 2003.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena, a nově zvoleným členům započne jejich tříleté funkční období dnem volby.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

127.
Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dne 14. ledna 2003 předložila vláda tento návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky. Zuzana Moravčíková a František Střeleček. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 27. ledna 2003. Jen připomínám, že od 4. prosince minulého roku jsou v prezidiu uvolněna tři místa a vláda předložila jen dva kandidáty.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a proto rozpravu končím. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

128.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve bych vás chtěl informovat, že ke dni 9. ledna t. r. se vzdal funkce člena v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury pan Dušan Tešnar. Tím se v dozorčí radě uvolnilo další místo a k dnešnímu dni jsou neobsazena již tři místa členů této rady. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Pavel Hojda, Libor Ježek, Miroslav Kapoun a Pavel Šustr. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 18. února.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že pan Pavel Šafařík rezignoval na svoji funkci, a pak teprve proběhla tajná volba.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se ještě omlouvám. V podkladech mám trošku chybně uvedeno, nejedná se samozřejmě o pana Pavla Šafaříka. Před chvílí jsem četl, že rezignoval na svoji funkci. Jedná se o Dušana Tešnara - abychom to konstatovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Poté co jsem rozpravu ukončil, jsem se k tomu chystal, protože o panu Pavlu Šafaříkovi jsme hlasovali už na minulé schůzi.

Rozpravu jsem ukončil a předtím než přeruším tento bod, navrhuji přijmout usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Tešnara na funkci člena a předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 333. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 170 přítomných 129 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Bod je přerušen a my můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

129.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: V této radě je stále neobsazeno jedno místo člena. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Václav Exner, Vlastimil Ostrý. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 18. února.

Způsob volby stanoví zvláštní zákon, a to volbu tajnou.

Pane předsedající, můžete otevřít rozpravu pouze k navrženým kandidátům, neboť jak jsem řekl, tajnou volbu stanoví zákon.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, takže rozpravu končím a bod přerušuji.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste nás seznámil s tím, jak je připravena tajná volba a od kdy do kdy budeme mít příležitost hlasovat či volit.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, tajná volba u bodů, kde jsme se shodli, je připravena. Vydávání hlasovacích lístků bude moci být zahájeno bezprostředně. Bude vydáváno po dobu třiceti minut a poté volební komise zpracuje výsledky s tím, že bychom Poslaneckou sněmovnu seznámili zítra před prvním bodem jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji vám, pane předsedo.

Dámy a pánové, v tuto chvíli konstatuji, že hlasovací lístky budou vydávány do 19.30. Přerušuji schůzi. Přeji vám hezký masopustní večer a pěkně si to užijte. Těšte se na zítra, je Popeleční středa.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP