(9.40 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Proto bych zde rovněž ještě jednou chtěl apelovat na všechny poslance Poslanecké sněmovny, aby hlasovali v zájmu veřejných rozpočtů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. V této chvíli tedy probíhá rozprava, do které se ovšem nikdo nehlásí. Proto rozpravu končím a přikročíme znovu ke hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 podle sněmovního tisku 170.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 410 z přítomných 167 poslanců pro hlasovalo 86, proti 53. I tento návrh byl přijat.

 

Prosím o chvilku strpení.

Končím projednávání tohoto bodu.

 

A dalším bodem je

 

131.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003

 

Podle § 78 odst. 2 našeho jednacího řádu předkládá toto organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení. Návrh by měla uvést paní poslankyně Hana Orgoníková, takže já ji poprosím, aby se v úvodu ujala slova.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Organizační -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale prosím, aby se utvořil trochu větší klid a lepší prostředí pro projednávání tohoto bodu. Děkuji vám.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně schválit Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003 ve znění schválených pravidel hospodaření pro rok 2002 takto: pevná částka na kluby činí 24 500 Kč, variabilní částka na každého člena klubu 3 400 Kč, přičemž finační prostředky budou poslaneckým klubům uvolňovány měsíčně.

Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003 vám byla rozdána a tvoří nedílnou součást přílohy tohoto usnesení, které vzniklo 6. února 2003 na 17. schůzi organizačního výboru.

Já se domnívám, pane předsedo, že byste měl otevřít rozpravu, a potom bychom mohli hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Souhlasím. Prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby společně se mnou sledovala rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které přihlášky písemné nemám. Vzhledem k tomu, že se ani nyní do rozpravy nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím.

Otevřu rozpravu podrobnou, do které také nemám žádné přihlášky. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: V tom případě se, pane předsedo, domnívám, že bychom mohli hlasovat o návrhu usnesení organizačního výboru, tak jak byl schválen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se pan poslanec Vymětal do rozpravy podrobné.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo. Já bych chtěl jenom dát malý drobný pozměňovací návrh, který koneckonců už byl, myslím si, realizován v loňském roce, a sice v části 3 Zásady pro čerpání příspěvků v bodě 4 v druhém odstavci se říká, že jde o drobné hmotné předměty do výše 10 tis. Kč za kus. Doporučuji, aby se ta částka zvedla na 20 tis. Myslím, že už to bylo realizováno i v loňském roce, takže by to nemělo činit potíže.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. Připomínám, že pořád probíhá podrobná rozprava, do které se už nyní opravdu nikdo nehlásí, takže já podrobnou rozpravu končím, a prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Čili byl podán jeden pozměňovací návrh, a to v části 3 Zásady pro čerpání příspěvku odst. 4. Tam se nahrazuje částka 10 tis. korun na koupi drobných hmotných předmětů částkou 20 tis. korun. Já se domnívám, že s tímto pozměňovacím návrhem můžeme vyslovit souhlas.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme tedy hlasovat, nevím jestli dohromady nebo zvlášť. Nejdřív o tom pozměňovacím návrhu a pak o usnesení jako celku. Je s tím souhlas?

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, budeme tedy nejdřív hlasovat o onom návrhu pana poslance Vymětala a pak o celém textu usnesení, jak nám bylo předneseno paní poslankyní Orgoníkovou. Můžeme hlasovat.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ano, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím. Tedy zahajuji hlasování o tom, co navrhl pan poslanec Vymětal, o oné úpravě.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro onu změnu navrhovanou panem poslancem Vymětalem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 411 z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 146, proti 3. Tento návrh pana poslance Vymětala byl přijat.

 

A nyní bychom hlasovali o celku usnesení, v němž schválíme Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 412 z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 153, proti nehlasoval nikdo. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji paní poslankyni Orgoníkové a končím tento bod.

 

Další bod, který máme dnes na programu, je

 

132.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za rok 1998, 1999, 2000 a 2001

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP