(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My jsme v tomto bodu obdrželi usnesení rozpočtového výboru, které má číslo 125, ze 4. února. Poprosím zpravodaje výboru pana poslance Antonína Macháčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, od posledního jednání Poslanecké sněmovny došly podvýboru pro kontrolu výroční finanční zprávy dalších tří politických stran a hnutí. Jedná se o Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Demokratické ligy a Československé strany socialistické. Těmito finančními zprávami se zabýval podvýbor pro kontrolu. Přijal své usnesení, které pak předložil k jednání rozpočtovému výboru, a rozpočtový výbor na své 9. schůzi 4. února přijal následující usnesení, kde souhlasí s návrhem podvýboru pro kontrolu, a současně předložil doporučení, jak by měla hlasovat Poslanecká sněmovna.

Já tady mohu konstatovat, že toto doporučení neboli návrh na hlasování Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení rozpočtového výboru číslo 125, které všichni poslanci dostali. Usnesení bych tedy přečetl až v podrobné rozpravě. Děkuji zatím za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které přihlášky nemám žádné. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: V tuto chvíli bych přednesl návrh usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna měla hlasovat, a sice:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou po doplnění úplné. Za rok 1998 Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, za rok 1999 opět Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, za rok 2000 Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a za rok 2001 Demokratická liga;

II. konstatuje, že výroční finanční zpráva předložená následující politickou stranou podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, je i po doplnění neúplná /§ 18 odst. 1 písm. b)/. Za rok 1998 Československá strana socialistická, za rok 1999 Československá strana socialistická, za rok 2000 Československá strana socialistická a za rok 2001 Československá strana socialistická.

To je návrh usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dívám se, jestli jsou také nějaké další návrhy, které by byl zájem vznést. Ale vidím, že tomu tak není. Proto podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o tom, co bylo předneseno, což je návrh, který zazněl z úst pana poslance Macháčka. Před chvilkou jste slyšeli, co navrhuje, aby bylo závěrečným usnesením. Budeme o tom hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro text usnesení, který jsme slyšeli od pana poslance Macháčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 413. Přítomno je 163 poslanců, pro hlasovalo 141, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem je

 

134.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003
/sněmovní tisk 142/

 

V úvodu dnešní schůze jsem zde omluvil pana ministra Palase, a proto nyní poprosím ministra financí Bohuslava Sobotku, aby ho nahradil. Prosím ho, aby se ujal slova k tomuto návrhu rozpočtu Pozemkového fondu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v souladu s § 6 zákona o Pozemkovém fondu České republiky vám předkládám k projednání Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 v zastoupení pana kolegy ministra Palase. Rozpočet Pozemkového fondu na rok 2003 předpokládá příjmy ve výši 1 235 mil. korun a výdaje ve výši 1 383 mil. korun. Po zápočtu předpokládaného zůstatku finanční hotovosti k 31. 12. loňského roku je celková finanční bilance Pozemkového fondu aktivní, a to ve výši 711 mil. korun. Příjmy pro rok 2003 jsou rozpočtovány oproti roku 2002 o 380 mil. korun vyšší.

Výši příjmů z privatizace a z pronájmu majetku částečně ovlivní úlevy na splátkách z titulu povodní, a to v těch případech, kdy je ujednána splatnost ve dvou splátkách, tj. druhé a čtvrté čtvrtletí daného roku. Protože bylo rozhodnuto prominutí jedné roční splátky a v roce 2002 byla prominuta pouze polovina, druhá polovina bude realizována v roce 2003.

Návrh rozpočtu na rok 2003 byl v souladu se zákonem o Pozemkovém fondu projednán v prezidiu Pozemkového fondu 26. září loňského roku a 17. října v dozorčí radě Pozemkového fondu. Oba orgány návrh rozpočtu pro rok 2003 doporučily ke schválení. Dne 6. listopadu loňského roku projednala předložený návrh rozpočtu vláda a konstatovala ve svém usnesení číslo 1081, že návrh vychází z předpokládaného rozsahu činnosti Pozemkového fondu v roce 2003 a zajišťuje náležité předpoklady pro jeho odpovídající plnění. Proto rovněž vláda České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh schválit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám za úvodní slovo. Návrh projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 142/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Josef Mandík a informoval nás, jak jednání výboru proběhlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Pozemkového fondu na své 11. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Pozemkového fondu schválit s přijatým pozměňovacím návrhem, který máte uveden v tisku 142/1. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsem písemné přihlášky neobdržel. Dívám se, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy v této chvíli. Nikoho nevidím, proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které opět přihlášky nemám. A pokud se nikdo nepřihlásí ani nyní, tak skončím i podrobnou rozpravu.

Obracím se na předkladatele a zpravodaje, jestli ještě mají v úmyslu něco sdělit. Pokud ne, tak budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsme obdrželi z výboru zemědělského. Hlasovali bychom o tomto textu i včetně znění onoho přijatého pozměňovacího návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedo, doporučoval bych, abychom hlasovali v duchu usnesení zemědělského výboru včetně přijatého pozměňovacího návrhu, který je uveden v tisku 142/1. Myslím si, že je zbytečné, abych ho tady četl. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP